Časté otázky

20 rokov ECDL a stále je nové?

Hoci systém ECDL je súčasťou overovania ale aj výučby bežných znalostí a zručností v IT už 20 rokov, neustále sa inovuje, aktualizuje a dopĺňa, tak ako IT sa postupne udomácňuje v našich každodenných aktivitách.  Základné digitálne zručnosti ostávajú stále aktuálne. Rozšírili sa napr. o Prácu s obrázkami a grafikou, o Bezpečnosť pri práci s IKT, o Digitálmy marketing, atď.

Sú aj najnovšie verzie ECDL pripravené aj na testovanie osôb so ZP? 

Pre osoby so zdravotným postihnutím možno podmienky na vykonanie testovania vhodným spôsobom organizačne i priestorovo upraviť. Ak by Vaše zdravotné postihnutie mohlo ovplyvniť priebeh alebo výsledok skúšky, informujte sa o možnostiach testovania v individuálnom režime v akreditovanom testovacom centre, kde plánujete vykonať skúšku.  Najnovšie testy nie sú zatiaľ upravené vo formáte vhodnom pre slabozrakých alebo nevidiacich (slovne prepísané grafické a obrázkové časti testov).

Ako dlho trvajú testy ECDL a koľko bodov je potrebné dosiahnuť na ich zvládnutie?

Test z každého modulu na základnej úrovni trvá maximálne 45 minút. Testy sa losujú automaticky v deň konania skúšky. Test obsahuje 30 až 40 otázok alebo úloh. Po dosiahnutí minimálne 75% z celkového počtu možných bodov sa test považuje za úspešne absolvovaný.
Test na pokročilej úrovni trvá maximálne 60 minút. Na pokročilej úrovni je možné vykonať testy zo spracovania textu, výpočtových tabuliek, databáz, prezentácie.

Môžem si počas testu pýtať vysvetlenie otázky?

Uchádzač môže požiadať o vysvetlenie otázky. Skúšobný komisár môže preformulovať otázku alebo ju vysvetliť, aby uchádzač pochopil, čo sa od neho žiada. Nesmie pri tom naznačiť jej riešenie alebo odpoveď. Ak uchádzač zvykne pracovať so softvérom v inom jazyku než v akom má softvér na skúške (anglickom, maďarskom, českom), môže požiadať o prekladový slovník pojmov, ktorý Kancelária ECDL dáva k dispozícii, alebo môže požiadať o preklad slova prítomného vedúceho testovania.

Z koľkých modulov môžem absolvovať testy v jeden deň?

V jeden deň je možné absolvovať ľubovoľný počet skúšok. Bežne znalému uchádzačovi sa však odporúča absolvovať najviac 4 testy v jeden deň. Počet plánovaných skúšok je potrebné dohodnúť si priamo s príslušným akreditovaným testovacím centrom.

Koľko stojí získanie certifikátu ECDL?

Málo. Posúďte sami:
Index  ECDL, doklad o registrácii uchádzača do systému ECDL a oprávnení na skúšky z určitého počtu modulov (do neho akreditované testovacie centrum zapisuje absolvované skúšky je povinné pre každého kandidáta) stojí nasledovne: Profile: 30€ - na ľubovoľný počet modulov za 4 roky; Quatro: 26€ - na 4 moduly za 3 roky; Single: 12€ - na 1 modul. Cena je jednotná pre celé Slovensko.
Za vykonanie skúšky sa platí. Poplatok sa môže líšiť v závislosti od akreditovaného testovacieho centra. Odporúčame preto informovať sa priamo tam.
Vystavenie certifikátu:  4€

Aké údaje obsahuje certifikát, ktorý dostanem?

Na certifikáte ECDL (ECDL Profile Certificate) sú uvedené informácie o všetkých úspešne absolvovaných skúškach:  názov a kód modulu, originálny názov a verzia sylabu, dátum absolvovania skúšky.
V prípade splnenia podmienok je na certifikáte uvedená aj úroveň dosiahnutej digitálnej spôsobilosti (digitálna gramotnosť, digitálna kvalifikovanosť, digitálna odbornosť).
Certifikát je dvojjazyčný - v slovenskom a v anglickom jazyku - a má neobmedzenú platnosť.

V minulosti som získal Certifikát ECDL. Ako zistím, či je ešte pre môjho zamestnávateľa aktuálny?

Certifikáty získané v minulosti (podľa Sylabu ECDL 4.0 i Sylabu ECDL 5.0)  sú stále platné a aj aktuálne. Tieto certifikáty dokazujú, že uchádzač v danom čase preukázal vtedy požadované konkrétne základné počítačové zručnosti.
V ECDL má každý modul svoj samostatný vývoj, ktorý zohľadňuje nové trendy v informačných technológiách. Napriek tomu sú viaceré moduly absolvované aj podľa starších sylabov (napr. 4.0 resp. verzia 5.0) stále aktuálne, pretože  základné princípy a funkcie nepodliehajú podstatným zmenám, len sa rozširujú do nových oblastí.
Ak pri práci stále využívate aj počítač, tak sa s nasadzovaním novších verzií softvéru stále posúvate dopredu. Zamestnávateľ by Váš certifikát mal v tejto súvislosti vnímať ako aktuálny.
O prípadnom doučení sa a novej skúške z už absolvovanej tematickej oblasti (modulu) odporúčame uvažovať, ak je rozdiel vo verzii sylabu tohto modulu aspoň 2 a v tejto tematickej oblasti ste počítač po absolvovanej skúške buď nepoužívali alebo ste vymenili používanú softvérovú aplikáciu za softvér oveľa vyššej verzie (napr. z Win XP na Win 10, z Word 2003 na Word 2013 a viac).

V minulosti som si Certifikát ECDL resp. ECDL Štart povinne robil ako štátny zamestnanec. Teraz môj zamestnávateľ v rámci projektu organizuje vzdelávanie ukončené s ECDL skúškou. Mám sa prihlásiť? Čo by som ešte mohol získať?

Ak si chcete zdokonaliť svoje počítačové zručnosti, do vzdelávania sa určite prihláste. Systém ECDL vám ponúka  skúšky z nových oblastí práce s IT (napr. Práca s obrázkami a grafikou, Bezpečnosť pri práci s IKT), môžete si tiež urobiť skúšky z modulov, ktoré ste už absolvovali,  na omnoho vyššej verzii príslušného softvéru než, s ktorou ste v minulosti pracovali (napr. z Win XP na Win 10, z Word 2003 na Word 2013, 2016 a podobne) alebo na vyššej úrovni náročnosti (podľa sylabu ECDL Advanced).

Po zavedení novších certifikátov, zostávajú v platnosti staršie certifikáty ECDL?

Certifikáty získané za moduly podľa sylabu ECDL 4.0 aj podľa sylabu ECDL 5.0 zostávajú v platnosti. Tieto certifikáty dokazujú, že uchádzač v určitom danom čase preukázal vtedy požadované konkrétne základné počítačové zručnosti.
Od roku 2013 má každý modul svoj samostaný vývoj. Viaceré moduly podľa Sylabu verzia 5.0 sú stále aktuálne, pretože v ich základných pricípoch a funkciách neprišlo k podstatným zmenám.