Skúšky

Overovanie znalostí a zručností nadobudnutých v konkrétnej tematickej oblasti IT sa vykonáva prostredníctvom skúšky (testu). Skúšku tvoria výlučne praktické otázky a úlohy. Skúška sa vykonáva v slovenskom jazyku. Skúšky z niektorých modulov je možné vykonať aj v anglickom jazyku. Modul "Práca s počítačom a správa súborov", modul "Práca online", "Práca s obrázkami a grafikou" majú teoretické otázky preložené aj do maďarského jazyka a moduly "Spracovanie textu", "Tabuľkový kalkulátor", "Prezentácia", "Používanie databáz" majú do maďarského jazyka preložené niektoré slovné spojenia pod vybranými úlohami.

Skúšky z modulov programu ICDL Insights sa skladajú v anglickom jazyku na automatizovanej testovacej platforme Skillsbox. Súčasťou každého modulu je kompletný vzdelávací materiál, 3x diagnostický test a 2x certifikačná skúška (z toho je 1 opravná), všetko je v dobre zrozumiteľnej jednoduchej angličtine. Tento balík služieb je dostupný 1 rok od zakúpenia indexu ICDL Insights pre daný modul.

Skúšky (testovanie) uchádzačov o certifikáty ICDL na Slovensku môžu vykonávať len testovacie centrá akreditované Slovenskou informatickou spoločnosťou. Uchádzačom môže byť len fyzická osoba.

V každom akreditovanom testovacom centre (ATC) je ustanovená osoba zodpovedná za priebeh všetkých testovaní v ATC – manažér testovania ICDL.  Za priebeh konkrétneho testovania v daný deň zodpovedá vedúci testovania. Za (anonymné) vyhodnotenie testov zodpovedá hodnotiteľ, ktorý výsledky vyhodnotenia odovzdáva vedúcemu testovania.

Základné pravidlá pre uskutočnenie testovania:

  • Testovanie uchádzačov o certifikáty v systéme ICDL sa riadi smernicou "Procedúra testovania uchádzačov o Certifikát ECDL v SR".
  • Vykonávané testy ICDL/ ECDL losuje systém IS ECDL/SK na základe elektronickej požiadavky od vedúceho testovania.
  • Báza otázok a testov je neverejná, prístup majú len pre oprávnené osoby.
  • ATC nesmie umožniť absolvovanie testovania ICDL v da­nom ter­mí­ne uchádzačovi, ktorý  má k vedúcemu testovania daného termínu osob­ný alebo inak blízky vzťah, alebo ho vedúci testovania pripravoval na testovanie ICDL a je teda potenciálne nebezpečenstvo, že by nemusela byť zachovaná ob­jekti­vita vedenia testov. Ak k takejto situácii došlo zavinením centra, musí ponúknuť uchádzačovi náhradné riešenie.
  • Každý test podľa sylabov ICDL/ ECDL musí byť ukončený do 45 minút a test podľa sylabov ICDL Advanced do 60 minút. Testy ukončené po časovom limite budú prehlásené za neplatné. V prípade výpadku elektrickej energie alebo inej závažnej nepredvídanej poruchy pracovnej stanice má vedúci testovania právo predĺžiť trvanie testu o čas poruchy.
  • Uchádzač má právo absolvovať test z modulu systému ICDL v ľubovoľnom ATC. Každý modul môže absolvovať v inom ATC, prípadne aj v zahraničných testovacích centrách.
  • Uchádzač môže absolvovať testy z viacerých modulov v jednom termíne a v poradí, ktoré si určí, ak to vyhlásený termín umožňuje.
  • Vedúci testovania je povinný zaznamenať všetky významné problémy a udalosti z priebehu testovania do "Protokolu o vykonaní testov ICDL".

-------

Registrácia a Prihláška na skúšku/ testovanie

Vyplnenú a podpísanú registráciu a prihlášku je potrebné doručiť/ zaslať do akreditovaného testovacieho centra, v ktorom budete vykonávať skúšku. Ak neviete, ktoré skúšky budete vykonávať, vyplníte ich neskôr v centre.
Ak nemáte index ECDL, centrum Vám ho predá.

Výber zo smernice pre skúšku ICDL/ ECDL

Prehľadná tabuľka modulov, indexov ICDL, certifikátov ICDL a spôsobu ich použitia.