Koľko zaplatíte

Cenník služieb systému ICDL/ ECDL v SR, platný od 01. 12. 2023
(Časť 1 Poplatky za doklady...):

INDEXS

Položka

Cena v EUR1

INDEXP

Index ICDL Profile (registrácia do systému ICDL) a právo elektronického prístupu Doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využiť systém ICDL na vykonanie skúšok z ľubovoľného počtu modulov v podľa sylabu ICDL/ ECDL alebo ECDL Advanced.  Index platí  4 roky odo dňa prvej skúšky.
Do tohto dokladu sa zapisujú len úspešne vykonané testy. Doklad je podkladom pre vydanie certifikátu ICDL. Doklad možno zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách. Centrá zakupujú index v Kancelárii ECDL.
Každý držiteľ Indexu má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok v systéme ICDL.

39,00

INDEXQ

Index ICDL Quatro (registrácia do systému ICDL) a právo elektronického prístupu
Doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využiť systém ICDL na vykonanie skúšok zo štyroch modulov (podľa sylabu ICDL/ ECDL alebo ECDL Advanced).  Index platí 3 roky odo dňa prvej skúšky.
Do tohto dokladu sa zapisujú len úspešne vykonané testy. Doklad je podkladom pre vydanie certifikátu ICDL. Doklad možno zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách. Centrá zakupujú index v Kancelárii ECDL.
Každý držiteľ Indexu má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok v systéme ICDL.

34,00

pre žiakov základných a stredných škol 

30,00

INDEXS

Index ICDL Single (registrácia do systému ICDL) a právo elektronického prístupu
Doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využiť systém ICDL na vykonanie skúšky z jedného  modulu (podľa sylabu ICDL/ECDL alebo ECDL Advanced).  Index platí 1 rok.
Do tohto dokladu sa zapíše len úspešne vykonaný test. Doklad je podkladom pre vydanie certifikátu ICDL. Doklad možno zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách. Centrá zakupujú index v Kancelárii ECDL.
Každý držiteľ Indexu má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok v systéme ICDL.

16,00

INDEXIN

Elektronický index ICDL Insights
Elektronický doklad, ktorý oprávňuje uchádzača k jednému modulu programu ICDL Insights, teda k prístupu k vzdelávaciemu materiálu z daného modulu, k 3 diagnostickým testom z daného modulu a k registrácii na 1 certifikačnú skúšku prípadne 1 opravnú certifikačnú skúšku z daného modulu.  Vzdelávacie materiály, diagnostické testy a aj certifikačné skúšky sú v anglickom jazyku. Index platí 1 rok od dátumu jeho zakúpenia.

Uchádzač môže Index zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách. Centrá zakupujú Index v Kancelárii ECDL. Každý držiteľ Indexu má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok v systéme ICDL.

30,00

IDXF4

Index ICDL Profile ako rozšírenie Indexu ICDL/ ECDL Quatro
Poplatok za vydanie indexu ICDL Profile (položka cenníka INDEXP). Index za tento poplatok môže získať výlučne držiteľ Indexu ICDL/ ECDL Quatro,  ktorý bol aktivovaný2 po  31. 08. 2013.

10,00

CERTP

Certifikát ICDL Profile (ICDL Profile Certificate)
Poplatok za vystavenie medzinárodného dokladu o všetkých úspešne vykonaných skúškach ICDL (podľa sylabov ICDL/ ECDL/ ECDL Advanced/ ICDL Insigthts). Certifikát potvrdzuje schopnosť jeho držiteľa efektívne využívať informačné technológie (IT) v konkrétnych oblastiach.
Certifikát môže obsahovať aj vyjadrenie o dosiahnutej úrovni digitálnej spôsobilosti podľa ICDL/ ECDL profilu (konkrétne ICDL/ ECDL Base - digitálna gramotnosť, ICDL/ ECDL Standard - digitálna kvalifikovanosť, ICDL/ ECDL Expert - digitálna odbornosť) podľa toho, či držiteľ splnil požiadavky a absolvoval minimálne 4 resp. 7 modulov v požadovanej štruktúre. Doklad vystavuje Kancelária ECDL na základe žiadosti akreditovaného testovacieho centra.

6,00

 

CERTD

Certifikát ICDL Digital Citizen (ICDL Digital Citizen Certificate)
Poplatok za vystavenie medzinárodného dokladu o absolvovaní motivačného programu vrátane asistovanej skúšky z konkrétneho modulu programu ICDL Digital Citizen. 
Doklad vystavuje Kancelária ECDL na základe žiadosti akreditovaného testovacieho centra.

6,00

CERTK

Certifikát ICDL Profile (ICDL Profile Certificate), Certifikát ICDL Digital Citizen (ICDL Digital Citizen Certificate)
Poplatok za individuálne vystavenie a distribúciu medzinárodného dokladu:

  • všetkých úspešne vykonaných skúškach ICDL/ ECDL (podľa sylabov ICDL/ ECDL alebo sylabov ECDL Advanced). Certifikát potvrdzuje schopnosť jeho držiteľa efektívne využívať informačné technológie (IT) v konkrétnych oblastiach,
  • o absolvovaní motivačného programu vrátane asistovanej skúšky z modulov v programe ICDL Digital Citizen.

Certifikát môže obsahovať aj vyjadrenie o dosiahnutej úrovni digitálnej spôsobilosti podľa ICDL/ ECDL profilu (konkrétne ICDL/ ECDL Base - digitálna gramotnosť, ICDL/ ECDL Standard - digitálna kvalifikovanosť, ICDL/ ECDL Expert - digitálna odbornosť) podľa toho, či držiteľ splnil požiadavky a absolvoval minimálne 4 resp. 7 modulov v požadovanej štruktúre. Doklad vystavuje Kancelária ECDL na základe individuálnej žiadosti uchádzača

7,00

DUPL

Duplikát dokladu ICDL/ ECDL (indexu, certifikátu o absolvovaných skúškach)
Poplatok za vystavenie duplikátu každého dvojjazyčného dokladu vydaného na Slovenku (indexy alebo certifikáty ICDL/ ECDL). Duplikát indexu oprávňuje uchádzača na plnohodnotné využívanie príslušného programu systému ICDL. Duplikáty vydáva Kancelária ECDL na požiadanie uchádzača resp. organizácie.

6,00

PCER

Potvrdenie k vydanému certifikátu
Poplatok za vydanie písomného alebo elektronického výpisu detailných údajov o skúškach, ktoré boli podkladom k vydaniu jedného konkrétneho certifikátu ICDL/ ECDL. Toto potvrdenie nenahrádza samotný certifikát ICDL/ ECDL a ani nemá postavenie  medzinárodného dokladu ICDL/ ECDL.

2,00

PLM

Učebný materiál - anglická elektronická verzia
Poplatok za prístup k učebnému materiálu vydanému ICDL Foundation v anglickom jazyku pre jeden ľubovoľný modul. Materiál je personifikovaný pre konkrétnu osobu. Učebný materiál môžu zakúpiť len Akreditované testovacie centrá v Kancelárii ECDL, vždy len pre osoby s platnou registráciou (indexom) ICDL/ ECDL

4,00

1 Slovenská informatická spoločnosť nie je platiteľom DPH. Uvedené ceny sú v zmysle zákona č. 222/2004 Zákon o dani z pridanej hodnoty, oslobodené od dane z pridanej hodnoty.

2 Pod aktiváciou sa rozumie deň konania prvej skúšky bez ohľadu na jej úspešnosť.


Cenník služieb systému ICDL/ ECDL v SR, platný od 01. 07. 2023
(Časť 1 Poplatky za doklady...):

Položka

Cena v EUR1

INDEXP

Index ICDL Profile (registrácia do systému ICDL) a právo elektronického prístupu
Doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využiť systém ICDL na vykonanie skúšok z ľubovoľného počtu modulov v podľa sylabu ICDL/ ECDL alebo ECDL Advanced.  Index platí  4 roky odo dňa prvej skúšky.
Do tohto dokladu sa zapisujú len úspešne vykonané testy. Doklad je podkladom pre vydanie certifikátu ICDL. Doklad možno zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách. Centrá zakupujú index v Kancelárii ECDL.
Každý držiteľ Indexu má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok v systéme ICDL.

39,00

INDEXQ

Index ICDL Quatro (registrácia do systému ICDL) a právo elektronického prístupu
Doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využiť systém ICDL na vykonanie skúšok zo štyroch modulov (podľa sylabu ICDL/ ECDL alebo ECDL Advanced).  Index platí 3 roky odo dňa prvej skúšky.
Do tohto dokladu sa zapisujú len úspešne vykonané testy. Doklad je podkladom pre vydanie certifikátu ICDL. Doklad možno zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách. Centrá zakupujú index v Kancelárii ECDL.
Každý držiteľ Indexu má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok v systéme ICDL.

34,00

pre žiakov základných a stredných škol 

30,00

INDEXS

Index ICDL Single (registrácia do systému ICDL) a právo elektronického prístupu
Doklad, ktorý oprávňuje uchádzača využiť systém ICDL na vykonanie skúšky z jedného  modulu (podľa sylabu ICDL/ECDL alebo ECDL Advanced).  Index platí 1 rok.
Do tohto dokladu sa zapíše len úspešne vykonaný test. Doklad je podkladom pre vydanie certifikátu ICDL. Doklad možno zakúpiť len v akreditovaných testovacích centrách. Centrá zakupujú index v Kancelárii ECDL.
Každý držiteľ Indexu má právo využívať vzdelávacie služby poskytované SISp na jej webových stránkach a pristupovať k svojmu osobnému záznamu o stave skúšok v systéme ICDL.

16,00

IDXF4

Index ICDL Profile ako rozšírenie Indexu ICDL/ ECDL Quatro
Poplatok za vydanie indexu ICDL Profile (položka cenníka INDEXP). Index za tento poplatok môže získať výlučne držiteľ Indexu ICDL/ ECDL Quatro,  ktorý bol aktivovaný2 po  31. 08. 2013.

10,00

CERTP

Certifikát ICDL Profile (ICDL Profile Certificate)
Poplatok za vystavenie medzinárodného dokladu o všetkých úspešne vykonaných skúškach ICDL (podľa sylabov ICDL/ ECDL alebo sylabov ECDL Advanced). Certifikát potvrdzuje schopnosť jeho držiteľa efektívne využívať informačné technológie (IT) v konkrétnych oblastiach.
Certifikát môže obsahovať aj vyjadrenie o dosiahnutej úrovni digitálnej spôsobilosti podľa ICDL/ ECDL profilu (konkrétne ICDL/ ECDL Base - digitálna gramotnosť, ICDL/ ECDL Standard - digitálna kvalifikovanosť, ICDL/ ECDL Expert - digitálna odbornosť) podľa toho, či držiteľ splnil požiadavky a absolvoval minimálne 4 resp. 7 modulov v požadovanej štruktúre. Doklad vystavuje Kancelária ECDL na základe žiadosti akreditovaného testovacieho centra.

6,00

 

CERTD

Certifikát ICDL Digital Citizen (ICDL Digital Citizen Certificate)
Poplatok za vystavenie medzinárodného dokladu o absolvovaní motivačného programu vrátane asistovanej skúšky z konkrétneho modulu programu ICDL Digital Citizen. 
Doklad vystavuje Kancelária ECDL na základe žiadosti akreditovaného testovacieho centra.

6,00

CERTK

Certifikát ICDL Profile (ICDL Profile Certificate), Certifikát ICDL Digital Citizen (ICDL Digital Citizen Certificate)
Poplatok za individuálne vystavenie a distribúciu medzinárodného dokladu:

  • všetkých úspešne vykonaných skúškach ICDL/ ECDL (podľa sylabov ICDL/ ECDL alebo sylabov ECDL Advanced). Certifikát potvrdzuje schopnosť jeho držiteľa efektívne využívať informačné technológie (IT) v konkrétnych oblastiach,
  • o absolvovaní motivačného programu vrátane asistovanej skúšky z modulov v programe ICDL Digital Citizen.

Certifikát môže obsahovať aj vyjadrenie o dosiahnutej úrovni digitálnej spôsobilosti podľa ICDL/ ECDL profilu (konkrétne ICDL/ ECDL Base - digitálna gramotnosť, ICDL/ ECDL Standard - digitálna kvalifikovanosť, ICDL/ ECDL Expert - digitálna odbornosť) podľa toho, či držiteľ splnil požiadavky a absolvoval minimálne 4 resp. 7 modulov v požadovanej štruktúre. Doklad vystavuje Kancelária ECDL na základe individuálnej žiadosti uchádzača

7,00

DUPL

Duplikát dokladu ICDL/ ECDL (indexu, certifikátu o absolvovaných skúškach)
Poplatok za vystavenie duplikátu každého dvojjazyčného dokladu vydaného na Slovenku (indexy alebo certifikáty ICDL/ ECDL). Duplikát indexu oprávňuje uchádzača na plnohodnotné využívanie príslušného programu systému ICDL. Duplikáty vydáva Kancelária ECDL na požiadanie uchádzača resp. organizácie.

6,00

PCER

Potvrdenie k vydanému certifikátu
Poplatok za vydanie písomného alebo elektronického výpisu detailných údajov o skúškach, ktoré boli podkladom k vydaniu jedného konkrétneho certifikátu ICDL/ ECDL. Toto potvrdenie nenahrádza samotný certifikát ICDL/ ECDL a ani nemá postavenie  medzinárodného dokladu ICDL/ ECDL.

2,00

PLM

Učebný materiál - anglická elektronická verzia
Poplatok za prístup k učebnému materiálu vydanému ICDL Foundation v anglickom jazyku pre jeden ľubovoľný modul. Materiál je personifikovaný pre konkrétnu osobu. Učebný materiál môžu zakúpiť len Akreditované testovacie centrá v Kancelárii ECDL, vždy len pre osoby s platnou registráciou (indexom) ICDL/ ECDL

4,00

Skúška z ľubovoľného modulu (podľa sylabu ICDL/ ECDL alebo ECDL Advanced)

POZOR!  Cenu za skúšky z jednotlivých modulov stanovuje každé akreditované testovacie centrum samostatne. Na základe skúseností z rokov 2020-2021 v prípade skúšky jednotlivca z modulu zo skupiny Base, Standard možno očakávať  cenu približne intervale 20-23,50€, v prípade skúšky zo skupiny Advanced cenu približne v intervale 26-28€.   V prípade skupinových skúšok a skúšok v prevádzke Akreditovaného testovacie centra môže byť cena priaznivejšia.

Každé ATC je povinné uvádzať ceny za skúšky ICDL/ ECDL oddelene od cien prípadných iných svojich služieb a produktov a musí umožniť absolvovať skúšky ICDL/ ECDL za takúto zverejnenú cenu ľubovoľnému záujemcovi, bez povinnosti odberu iných služieb alebo produktov, s výnimkou Indexu ICDL/ ECDL (ak ho ešte záujemca nevlastní).
Zvláštne dojednania ohľadom výšky ceny za skúšky môžu mať zamestnávatelia výlučne pre vlastných zamestnancov alebo školy výlučne pre vlastných žiakov/študentov. Táto cena zahŕňa aj poplatok za služby Slovenskej informatickej spoločnosti ku každej skúške ICDL.