Slovenská informatické spoločnosť - garant systému ECDL na Slovensku

Prevádzkovateľom a garantom medzinárodného systému ECDL/ICDL je ECDL Foundation so sídlom v Dubline. ECDL Foundation bola založená v Írsku v roku 1997 medzinárodným združením európskych odborných informatických spoločností  CEPIS. Od mája 2019 používa obchodný názov ICDL Foundation (skrátene ICDL-F).

ICDL-F poskytuje licenciu na program ICDL / ECDL národným profesijným spoločnostiam v oblasti informatiky. Tieto sú garantom programu ICDL / ECDL v danom štáte. Každý národný garant v Európe musí byť členom CEPISu (medzinárodného združenia národných informatických spoločností Európy). Vzťah medzi ICDL-F a národným garantom a tiež pravidlá pre používanie programu stanovuje Zmluva národného operátora (garanta).

ICDL-F spravuje sylabus a koordinuje pravidelné aktualizácie tak, aby zabezpečila, že program ECDL/ICDL na certifikáciu kvalifikovanosti v zručnostiach pri práci s počítačom neustále zodpovedá aktuálnym trendom a praktikám.

Na Slovensku je držiteľom licencie ICDL / ECDL (garantom a prevádzkovateľom systému) člen CEPISu Slovenská informatická spoločnosť.

Úlohou národného garanta je:

  • Lokalizácia systému ICDL / ECDL (preklad systému z AJ a prispôsobenie terminológie pre danú krajinu)
  • trvalý dohľad nad dodržiavaním štandardov zabezpečenia kvality systému ICDL / ECDL v danom štáte,
  • akreditácia testovacích centier a skúšobných komisárov pre testovanie ICDL / ECDL na území daného štátu,
  • vydávanie certifikátov ICDL / ECDL na území daného štátu,
  • styk s verejnosťou, styk s medzinárodnými inštitúciami ICDL / ECDL
  • vedenie príslušnej administratívy.

Slovenská informatická spoločnosť (skrátene SISp) má právo upraviť:

  • podmienky, za ktorých sa skúšky ICDL / ECDL môžu vykonávať,
  • agendu prislúchajúcu ku skúškam ICDL / ECDL,
  • podmienky pre skúšobných komisárov, organizátorov a miestnosti, v ktorých sa skúšky môžu vykonávať, t.j. môžu ich vykonávať len akreditovaní skúšobní komisári v akreditovaných miestnostiach a skúšky môže organizovať len akreditované testovacie centrum.

SISp plne zodpovedá za zavedenie systému ICDL / ECDL na Slovensku a za kontrolu kvality prevádzkovania systému ICDL / ECDL.