Referencie

zo sveta

Uznávanie certifikátov o digitálnych kompetenciách pri maturitných skúškach v CZ!

Ministerstvo školství České republiky prijalo návrh České společnosti pro kybernetiku a informatiku (garant ECDL v CZ) a od 1.10.2020 vyhlásilo na dobu troch rokov tzv. „pokusné overovanie“ zamerané na uznávanie medzinárodných certifikátov digitálnych kompetencií v rámci profilovej maturitnej skúšky.

Aké medzinárodne platné certifikáty z oblasti digitálnych technológií a do akej miery uzná svojim maturantom v rámci profilovej časti maturitnej skúšky rozhoduje vedenie školy. Stačí, ak svojich maturantov bude včas o tejto skutočnosti informovať a stanoví hodnotiace kritériá. Na rozdiel od maturity z jazykov je možné v oblasti digitálnych kompetencií uznať iba časť maturitnej skúšky, teda nie nahradiť maturitnú skúšku ako celok, ale je možné využiť súčasne viac rôznych typov certifikátov (CISCO, Autodesk, Microsoft, Oracle a ECDL).

Možnosť škôl uznať svojim maturantom medzinárodné certifikáty digitálnych kompetencií prispeje nielen k zvýšeniu štandardizácie a zlepšeniu úrovne vzdelávania v oblasti digitálnych technológií, ale tiež výrazne prospeje študentom, ktorí sa nad rámec svojich bežných školských povinností iniciatívne snažia prehĺbiť svoje znalosti v tejto oblasti. Bližšie informácie sú na webe ministerstva školství

ISTE Seal of Alignment (Pečať zhody) pre systém ECDL / ICDL pre roky 2017 - 2019, 2019 - 2021, 2021 - 2023

      

ISTE Seal of Alignment (ISTE pečať zhody) vyjadruje, že systém ICDL bol nezávisle posúdený organizáciou ISTE, ktorá potvrdila súlad so štandardmi ISTE. Systém ICDL (ECDL) prvýkrát získal pečať Seal of Alignment v máji 2017. Opätovne bola obnovená na roky 2019-2021 a tiež bola obnovená do roku 2023.

ISTE je členská organizácia, ktorá sa venuje technikám vzdelávania. Sídli v USA, ale je aktívna na celom svete. Spravuje ISTE Standards, ktorý poskytuje rámec, ktorý má pomáhať vzdelávacím organizáciám udržiavať výučbu v súlade s najnovšími technológiami. Keď posudzovanie systému výuky a programov potvrdí súlad s ISTE štandardmi, systém získa pečať ISTE Seal of Alignment.

Systém ICDL spĺňa všetky požiadavky úrovne Readiness level of the ISTE Standards for Students, a je jeden iba z dvoch systémov, ktoré spĺňajú požiadavky v takomto rozsahu.

ACE CREDIT a jeho odporúčanie ICDL

 The American Council on Education’s College Credit Recommendation Service (ACE CREDIT®) odporúča udeliť vysokoškolský kredit za päť ICDL modulov. Výbor ACE bol založený v roku 1918.  ACE je hlavný koordinačný orgán pre všetky vyššie vzdelávacie inštitúcie v USA, ktorý reprezentuje 1600 prezidentov vysokých škôl a univerzít a viac ako 200 súvisiacich organizácií v celom štáte.

Už viac ako 30 rokov vysoké školy a univerzity dôverujú, že ACE poskytuje spoľahlivé komparatívne informácie o obsahu a náročnosti kurzov, s cieľom uľahčiť rozhodovanie o udelení akademického kreditu. Viac informácií na webovej stránke ACE CREDIT    

ACE CREDIT prepája vzdelávanie na pracovisku s vysokými školami a univerzitami, čím pomáha dospelým získať prístup k akademickým kreditom na vysokých školách a univerzitách za absolvované kurzy a  skúšky vykonané na pracovisku  alebo za iných podmienok mimo tradičný vzdelávací systém na vysokých školách.

DigComp a jeho pokrytie systémom ICDL

DigComp 2.0, Joint Research Centre, the European Commission’s in-house science service, 2016 je druhou verziou  Európskeho refenčného rámca digitálnych kompetencií pre občana, ktorú vypracovala  Európska komisia, konkrétne JRC, pod názvom DigComp (verzia 1.0 v roku 2014, verzia 2.1 v roku 2017). Ide o koncepčný rámec, ktorý pomáha pochopiť, čo sú kľúčové prvky digitálnych kompetencií a ako je možné ich získať. Rámec definuje digitálne kompetencie štruktúrovaným spôsobom, a to 21 jednotlivých kompetencií v 5 oblastiach na  8 kompetenčných úrovniach. Príkladom využitia DigComp pre plánovanie vzdelávania a certifikáciu digitálnych zručností je pre Európsku komisiu práve systém ECDL / ICDL. Systém ICDL je kompatibilný s rámcom DigComp, moduly ICDL zasahujú do všetkých 5 kompetenčných oblastí.

Detailný priemet definícií znalostí a zručností podľa ICDL do rámca DigComp bol vypracovaný v Poľsku. Následne ho sprievodca pre rámec DigComp, ktorý vypracoval EU Joint Research Centre, použil ako názorný príklad implementácie do vzdelávania. ICDL je jediná skutočne medzinárodná certifikácia digitálnych znalostí a zručností, ktorá bola takto spracovaná. Detailne o súlade medzi DigComp a ICDL/ ECDL ....

UNESCO Institute for Statistics

 UNESCO Institute for Statictics zaradil v rokoch 2017-8 ICDL / ECDL medzi 3 svetové štandardy, s ktorými porovnáva vzdelávacie štandardy štátov v Ázii a Afrike. Pozri správa "A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2" .

Medzinárodné prieskumy o sebahodnotení a skutočne zistenom stave znalostí v digitálnych kompetenciách pomocou ICDL

ECDL Foundation zverejnila súhrn viacerých medzinárodných prieskumov o zistených značných rozdieloch medzi vlastným odhadom svojich digitálnych znalostí a zručností  a reálnymi znalosťami a zručnosťami overenými na praktických úlohách pomocou ICDL. V prvej etape v roku 2016 boli zverejnené výsledky z prieskumov v škandinávskych štátoch, vo Švajčiarsku a v Rakúsku (neformálny preklad TU) a v druhej etape v roku 2018 pridala do tejto správy aj výsledky z prieskumov vykonaných v niektorých štátoch Ázie a Afriky.

Správa Perceptions and Reality - Measuring Skills Gaps in Europe, India and Singapour potvrdzuje, že bez ohľadu na technologickú vyspelosť spoločnosti, ľudia nadhodnocujú svoje schopnosti prípadne ich zovšeobecňujú aj na oblasti, v ktorých nemajú skoro žiadne skúsenosti.

Kvalifikačné rámce na porovnávanie výstupov vzdelávania v rôznych štátoch

Kvalifikačné rámce, podobne ako Európsky kvalifikačný rámec, zjednodušujú porovnávanie kvalifikácií a certifikácií medzi rôznymi štátmi. Medzinárodné kvalifikácie, ako systém ICDL, sa môžu vhodne premietnuť / zaradiť do národných kvalifikačných rámcov, a týmto spôsobom sa stať oficiálne uznanými výstupmi v rôznych štátoch v Európe a vo svete. Systém ICDL / ECDL bol zapracovaný do národných kvalifikačných systémov a certifikáty ICDL / ECDL sú vo viacerých štátoch nielen rešpektované ale aj oficiálne uznávané. Viac...

Ďalšie referencie:

Rumunsko: Od roku 2010, Rumunské ministerstvo školstva uznáva Certifikát ECDL so 6 modulmi ako ekvivalent maturitnej písomnej skúšky z digitálnych zručností. (Baccalaureate test in Digital Literacy).

Taliansko: Informatická spoločnosť Talianska, AICA, ktorá je národným garantom a prevádzkovateľom systému ICDL / ECDL v Taliansku, podpísala  zmluvu s Ministerstvom školstva, že bude podporovať a posilňovať  rozširovanie digitálnych kompetencií a IKT v školách.

Portugalsko: Podľa portugalského zákona, učitelia, lektori, ktorí pracujú vo vzdelávaní dospelých v oblasti IKT musia mať dosiahnutú buď kvalifikáciu v informatike alebo v odbore zameranom na IKT alebo certifikát ECDL so 7 modulmi.