ICDL a DigComp

V roku 2014 Európska komisia po prvý raz predstavila Európsky refenčný rámec digitálnych kompetencií známy aj pod názvom DigComp. V mnohých krajinách to odštartovalo diskusiu o vzťahu DigComp a ECDL.

DigComp je referenčný rámec digitálnych kompetencií vytvorený Európskou komisiou s cieľom napomáhať rozvoju a porozumeniu digitálnych kompetencií v Európe. Opisuje spolu 21 individuálnych kompetencií, ktoré sú zoskupené do piatich oblastí: Informácie, Komunikácia, Tvorenie obsahu, Bezpečnosť a Riešenie problémov. Každá z piatich kompetencií je definovaná na troch úrovniach obťažnosti - základy, stredne pokročilá úroveň a pokročilá úroveň. Digitálne kompetencie sú opísané všeobecným jazykom tak, aby ich bolo možné porozumieť a pochopiť. DigComp je referenčný rámec, to znamená nástroj, voči ktorému môžu byť konkrétne riešenia priraďované (mapované), aby ich bolo možné porovnať.  

Systém ECDL ponúka ucelené riešenie v oblasti identifikácie, vzdelávania a certifikácie digitálnych zručností, ktorého výsledkom je vo viacerých krajinách  nadobudnutie kvalifikácie. Je založený na unikátnom súbore štandardov, na základe ktorých je možné vyučovať, hodnotiť alebo popisovať digitálne zručnosti. ECDL sa prioritne zameriava na rozvoj funkčných zručností, to znamená takých, ktoré sú potrebné pre zamestnanie a profesijnú prax.    

DigComp a ECDL si nekonkurujú. DigComp je koncepčným rámcom na podporu pochopenia širokej oblasti digitálnych kompetencií a na podporu iniciatív na zvýšenie úrovne digitálnych kompetencií občanov EU. Všeobecne a odborne popisuje priestor, v ktorom ECDL prináša konkrétne riešenia.

DigComp dokument str. 22 uvádza: ... „Ukážkou naplnenia DigComp v oblasti návrhu vzdelávania a tréningu je prístup ECDL Foundation. ECDL Foundation je medzinárodná organizácia určená na zlepšovanie štandardnej úrovne digitálnych kompetencií u pracovnej sily, vo vzdelávaní a v spoločnosti. ECDL moduly, ktoré sú poskytované vo viac ako 40 jazykoch na svete, sa sústreďujú na nástroje a aplikácie, ktoré pokrývajú kompetencie načrtnuté v DigComp." 

Konkrétne priradenie/mapovanie ECDL modulov voči DigComp (vykonané ECDL Foundation a Institute of Prospective Technology Studies) ukázalo, že ECDL a DigComp sú plne kompatibilné, pričom ECDL je zamerané na funkčné, praktické zručnosti, ktoré sú potrebné pre prácu.

Priraďovacia tabuľka ECDL voči DIGCOMP