ECDL Foundation

ICDL Foundation (do mája 2019 ECDL Foundation) je medzinárodná organizácia, ktorej cieľom je vytvárať štandardy digitálnych kompetencií pre pracovný trh, vzdelávanie a spoločnosť. Je tvorcom a globálnym poskytovateľom certifikačných programov, ktoré umožňujú nadobudnúť a overiť digitálne kompetencie, ktoré sú nevyhnutné na efektívne využívanie osobných počítačov a ďalších digitálnych nástrojov. Svoje programy poskytuje cez aktívnu sieť akreditovaných testovacích centier vo viac ako 100 štátoch sveta.

ICDL Foundation pri definovaní štandardov digitálnych kompetencií a vývoji svojich certifikačných programov vychádza z jedinečnej podpory expertov národných informatických spoločností. Pri poskytovaní programov spolupracuje s partnermi z formálneho i neformálneho vzdelávania, zamestnávateľmi zo súkromného aj verejného sektora, štátnou a verejnou správou na regionálnej a národnej úrovni a medzinárodnými rozvojovými organizáciami.

O kvalite systému ECDL / ICDL svedčí najlepšie fakt, že počas 20 ročného pôsobenia na trhu bolo do systému globálne zapojených viac ako 15 miliónov osôb. Ročne sa v systéme ECDL vykoná viac ako 2,5 milióna testov vo viac ako 40 jazykoch. Tento úspech je založený na neustálej inovácii certifikačných programov, dodržiavaní prísnych štandardov kvality.

Organizačnú štruktúru ICDL Foundation tvorí centrála v ICDL v Dubline, Írsko, a regionálne kancelárie:

  • ICDL Europe v Bruseli, ktoré podporujú národných operátorov (garantov) v Európe a v Arabských štátoch
  • ICDL Asia pre Áziu so sídlom v Singapúre
  • ICDL Africa pre Afriku so sídlom v Rwande
  • ICDL Americas so sídlom v Paname.

Ciele

Cieľom (misiou) ICDL Foundation je umožniť zručné využívanie informačných a komunikačných technológií (IKT) za účelom posilnenia jednotlivcov, organizácií a spoločnosti, a to prostredníctvom vývoja, propagácie a poskytovania kvalitných certifikačných programov vo svete.

Hodnoty

Hodnotami ICDL Foundation sú:

  • Sociálna zodpovednosť: ako nezisková organizácia sa zaviazala k zlepšovaniu digitálnych znalostí a zručností v spoločnosti. Certifikačné programy ECDL Foundation sú navrhnuté  tak, aby boli dostupné pre všetkých občanov bez ohľadu na vek, pohlavie, stav, schonosti alebo rasu.
  • Nezávislosť od výrobcov softvéru: certifikačné programy dodávajú uchádzačom flexibilitu a voľnosť pri nadobúdaní digitálnych znalostí a zručností a tiež schopnosť spoľahlivo ich aplikovať v softvérovom prostredí, v ktorom sa vyžaduje ich využívanie
  • Kvalita: usiluje sa o priebežný vývoj vo všetkých oblastiach činnosti a zabezpečuje, aby programy boli implementované v súlade s konzistentnými medzinárodnými  štandardmi.

Kvalita

ICDL-Foundation poskytuje licenciu na systém ICDL / ECDL národným profesijným spoločnostiam v oblasti informatiky. Tieto sú garantom programu ECDL v danom štáte. Národný garant v Európe musí byť členom Európskej asociácie informatických spoločností (CEPIS - Council of European Professional Informatics Societies) a je povinný dodržiavať prísne pravidlá využitia systému, čo ECDL Foundation pravidelne sleduje a hodnotí prostredníctvom auditu.

Národný garant je zodpovedný za dodržiavanie kvality systému ICDL / ECDL v danej krajine. Poskytovať skúšky môžu iba testovacie centrá, ktoré prešli akreditačným procesom a ktoré sú následne pravidelne auditované národným garantom. ICDL Foundation je držiteľom certifikátu kvality podľa systému ISO 9001:2015.

História

1995 - Cepis Task Force vytvoril systém ECDL

V roku 1995 zriadila Európska asociácia informatických spoločností (CEPIS) prostredníctvom výskumného programu ESPRIT pracovnú skupinu, ktorá bola podporovaná Európskou komisiou, a mala zistiť ako zlepšiť úroveň digitálnej gramotnosti v celej Európe. Na základe prototypu fínskeho programu CDL bol vo Švédsku v auguste 1996 uvedený nový certifikačný program the European Computer Driving Licence (ECDL) .

1997 - vznikla ECDL Foundation

Rýchlo sa rozvíjajúci systém ECDL v Európe si vyžiadal vznik centrálneho koordinačného orgánu, ktorý mal byť zárukou dodržiavania štandardov kvality jeho používania vo všetkých európskych krajinách. Dňa 8. januára 1997 bola za týmto účelom založená nezisková organizácia ECDL Foundation so sídlom v írskom Dubline.

Viac...