Ako spolupracovať

Škola s ICDL / ECDL

Ak má vaša škola má záujem ponúknuť žiakom/študentom nadobudnutie a certifikáciu digitálnych zručností v systéme ICDL / ECDL, máte dve možnosti:

1. prípravu žiakov zabezpečiť vlastnými učiteľmi a skúšky vykonať v externej organizácii - Akreditovanom testovacom centre ICDL / ECDL

 • externá organizácia môže vykonať skúšky aj vo vašich priestoroch, v ktorých si rozloží svoje mobilné zariadenia
 • na školu nie sú kladené žiadne finančné nároky
 • žiak/študent hradí cenu indexu a poplatok za každú skúšku externej organizácii
 • táto možnosť je vhodná, ak pracujete s menším počtom žiakov napr. 30 žiakov v ročníku a počet skúšok v roku za školu neprekročí počet 200

ALEBO

2. stať sa Akreditovaným testovacím centrom ICDL / ECDL

 • prípravu vlastných, prípadne externých žiakov zabezpečíte vlastnými učiteľmi   
 • škola musí počítať s jednorazovým poplatkom za akreditáciu a s pravidelnými ročnými licenčnými poplatkami
 • platby študenta za skúšky budú príjmom školy, pričom poplatok študenta za registráciu do systému ICDL / ECDL a 2,50€ za každú skúšku je príjmom SISp 
 • táto možnosť je vhodná, ak pracujete dlhodobo s väčším počtom žiakov resp. s externými študentmi, alebo ak je vaša škola centrom ďalšieho vzdelávania pre verejnosť

Organizačné a technické požiadavky na Akreditované testovacie centrum, akreditovanú testovaciu miestnosť a akreditovaných skúšobných komisárov sú opísané na stránkach Ako sa stať ATC a Ako sa stať ASK.

Za účelom doplnenia a optimalizácie predstavy, odporúčame konzultáciu s pracovníkmi Kancelárie ECDL.

Zamestnávateľ s ICDL / ECDL

Ak má vaša organizácia záujem poskytovať zamestnancom vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností a zároveň ich overovať (certifikovať)  v  systéme ECDL, má dve možnosti:

1. vybrať si externú organizáciu - najlepšie niektoré Akreditované testovacie cennrum ICDL / ECDL, ktoré poskytne potrebnú prípravu a vykoná aj certifikačné skúšky

 • táto možnosť je vhodná v organizácii, ktorá nie je personálne a technicky vybavená na vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností,
 • externá organizácia môže vykonávať vzdelávanie a vykonať skúšky vo vašich priestoroch, v ktorých si rozloží svoje mobilné zariadenia
 • nevzniká ďalšia organizačná záťaž

ALEBO

2. stať sa Akreditovaným testovacím centrom ICDL / ECDL

 • táto možnosť je vhodná pre organizácie s vyšším počtom zamestnancov s administratívnymi alebo odbornými činnosťami, ktoré vyžadujú bežnú prácu s PC
 • je potrebné počítať s jednorazovým poplatkom za akreditáciu a s pravidelnými ročnými licenčnými poplatkami
 • platby zamestnanca (externého uchádzača)  za skúšky budú príjmom organizácie, pričom poplatok zamestnanca (externého uchádzača) za registráciu do systému ICDL / ECDL a 2,50€ za každú skúšku je príjmom SISp 

Organizačné a technické požiadavky na Akreditované testovacie centrum, akreditovanú testovaciu miestnosť a akreditovaných skúšobných komisárov sú opísané na stránkach   Ako sa stať ATC a Ako sa stať ASK.

Za účelom doplnenia a optimalizácie predstavy, odporúčame konzultáciu s pracovníkmi Kancelárie ECDL.

Vzdelávacia organizácia s ICDL / ECDL

Ak ste organizácia vzdelávania dospelých a máte záujem ponúknuť svojim klientom vzdelávanie v oblasti digitálnych zručnstí a certifikáciu v systéme ECDL, je pre vás ideálnym riešením získanie akreditácie a postavenie Akreditovaného testovacieho centra   

 • je výhodou, ak máte vo  svojom portfóliu  vzdelávanie v oblasti IT
 • pri získaní klientov môžete spolupracovať s úradom práce a využiť príspevok na rekvalifikáciu
 • vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností a certifikácia v systéme ICDL / ECDL sú oprávnenou aktivitou v rámci projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov (OP Ľudské zdroje, OP efektívna verejná správa)
 • je potrebné počítať s jednorazovým poplatkom za akreditáciu a s pravidelnými ročnými licenčnými poplatkami
 • platby uchádzača za skúšky budú príjmom organizácie, pričom poplatok uchádzača za registráciu do systému ICDL / ECDL a 2,50€ za každú skúšku je príjmom SISp 

Organizačné a technické požiadavky na Akreditované testovacie centrum, akreditovanú testovaciu miestnosť a akreditovaných skúšobných komisárov sú opísané na stránkach   Ako sa stať ATC a Ako sa stať ASK.

Všetky potrebné informácie vám radi poskytnú pracovníci Kancelárie ECDL.