Ako sa zapojiť

Ako sa stať akreditovaným testovacím centrom (ATC)

Akreditačné požiadavky na prvky systému ICDL/ ECDL pre SR stanovila SISp s rešpektovaním aktuálnych štandardov pre zabezpečenie kvality vydaných ICDL Foundation (ICDL-F) 30.10.2019. O detailných požiadavkách na akreditáciu centra na testovanie ECDL sa informujte prosím v Kancelárii ECDL.

Výber z dokumentu Akreditačné požiadavky na prvky systému ICDL v SR:

Jedná sa o akreditačné požiadavky na nasledovné štyri prvky:

 • na testovacie centrum ICDL
 • na skúšobného komisára ICDL
 • na miestnosť na testovanie ICDL (štandardná alebo mobilná)
 • na softvérovú platformu.

O akreditáciu testovacieho centra ICDL môže žiadať fyzická alebo právnická osoba (ďalej žiadateľ) so sídlom na území SR, ktorá spĺňa nižšie uvedené požiadavky:

 • názov a iné názvy žiadateľa, jeho webové domény, logá, obchodné značky neobsahujú reťazec ECDL, ICDL, ani jeho úplné znenia a ani nie sú s nimi zameniteľné,
 • žiadateľ je v dobrom finančnom stave,
 • žiadateľ má najmenej dvojročnú prax v organizovaní vzdelávacích aktivít,
 • žiadateľ je prevádzkovateľom aspoň jednej miestnosti vhodnej na testovanie ECDL,
 • žiadateľ má vo svojom skutočnom mieste podnikania (prevádzkarni), pre ktoré sa požaduje akreditácia, vhodný administratívny  priestor, v ktorom sa spracováva agenda ICDL/ECDL,
 • žiadateľ má  potrebné materiálne, technické a personálne zázemie pre nasledujúce úlohy v procese ECDL testovania:
  • dohľad a riadenie vykonávania testov ICDL,
  • vedenie konkrétnych testovaní ICDL,
  • hodnotenie testov ICDL,
  • správu bázy otázok a testov ICDL (QTB),
  • administratívu ICDL/ ECDL,
  • informačný servis ICDL/ECDL,
 • na získanie akreditácie pre "Program ICDL - skupina modulov Base a Standard" sa za splnenie podmienok považuje, ak žiadateľ má správcu QTB s rozsahom akreditácie na skúšky pre profily Base a Standard (Skúška z modulu skupiny Advanced sa započítava ako skúška z relevantného modulu zo skupiny Standard resp. Base) a pevnú miestnosť s akreditáciou pre ten istý program.
 • na získanie akreditácie pre "Program ICDL - skupina modulov Base, Standard a Advanced" sa za splnenie podmienok považuje, ak žiadateľ má správcu QTB s rozsahom akreditácie na skúšky pre profil Base, Standard a Advanced (Skúška z modulu skupiny Advanced sa započítava ako skúška z relevantného modulu zo skupiny Standard resp. Base); túto požiadavku možno naplniť aj dvomi osobami a pevnú miestnosť s akreditáciou pre ten istý program.
 • na získanie akreditácie pre "Program ICDL - skupina modulov Base" sa za splnenie podmienok považuje, ak žiadateľ má správcu QTB s rozsahom akreditácie na skúšky pre profil Base a pevnú miestnosť s akreditáciou pre ten istý program.
 • na zaradenie skupiny modulov Digital Citizen do akreditácie testovacieho centra  pre niekktorý z vyššie uvedených programov je potrebné, aby centrum malo akreditáciu pre minimálne skupinu modulov Base a aby osoba ustanovená do funkcie manažét testovania ICDL/ECDL alebo správca QTB absolvovala doplnkové školenie pre modul Introduction eCitizen.

Požiadavky na personálne zabezpečenie systému ICDL, administratívne a riadiace zodpovednosti v akreditovanom testovacom centre (ďalej ATC)

 • Osoba oprávnená konať v mene žiadateľa musí určiť manažéra testovania ICDL, ktorý bude zabezpečovať a zodpovedať za prevádzku, riadenie a administratívu systému ICDL u žiadateľa. Manažér testovania ICDL musí byť zamestnancom žiadateľa. Úlohou manažéra testovania je vytvorenie podmienok na spoľahlivú a bezpečnú činnosť ATC v oblasti testovania ICDL, dohľad nad dodržiavaním kvality testovania a všetkých súvisiacich podmienok a postupov vyplývajúcich zo Zmluvy o akreditácii centra na testovanie ICDL (ďalej zmluva). Manažér testovania je okrem iného zodpovedný za:
  • overenie totožnosti uchádzačov pred vlastným testovaním,
  • činnosť akreditovaného skúšobného komisára pri vedení alebo hodnotení testov,
  • zaistenie nepretržitého dohľadu nad testovanými uchádzačmi,
  • zaistenie zastupiteľnosti správcu QTB,
  • administratívnu podporu procesu testovania ICDL,
  • finančné operácie vyplývajúce z činnosti v systéme ICDL.
 • Osoba oprávnená konať v mene žiadateľa môže obsadiť aj funkciu asistenta manažéra testovania. Asistent manažéra testovania musí byť zamestnancom žiadateľa.
 • Manažér testovania môže asistenta manažéra poveriť svojím zastupovaním alebo výkonom niektorých činností,  pričom naďalej zodpovedá za kvalitu testovania ICDL v ATC.
 • Osoba oprávnená konať v mene žiadateľa musí určiť správcu QTB, ktorý bude zabezpečovať správu QTB  u žiadateľa. Správca QTB musí byť akreditovaným skúšobným komisárom ECDL pre všetky tie skupiny modulov systému ECDL, pre ktoré žiada centrum akreditáciu, a musí byť zamestnancom žiadateľa alebo mať pracovno právny vzťah, ktorý obsahuje aj zodpovednosť za škody. V prípade, že manažér testovania je akreditovaným skúšobným komisárom, môže zastávať aj rolu správcu QTB. Do správy QTB predovšetkým patrí:
  • bezpečné uchovávanie QTB a aplikovanie kľúčového režimu pri prístupe do archívu QTB, vedenie záznamov o zapožičiavaní kópií testov skúšobným komisárom, vlastné zapožičiavanie testov,
  • vykonávanie testov na aktuálnej verzii QTB,
  • zber a spracovanie pripomienok k dokumentom QTB,
  • uchovávanie vykonaných testov ECDL a ich detailného hodnotenia po dobu určenú zmluvou.
 • Správcu QTB môže krátkodobo v čase núdze jednorazovo zastupovať manažér testovania alebo iný akreditovaný skúšobný komisár, ktorého určí manažér testovania.
 • Každé ATC musí mať okrem správcu QTB zabezpečenú spoluprácu ešte s minimálne jedným ďalším akreditovaným skúšobným komisárom, s ktorým má ATC uzavretý  zmluvný vzťah v systéme ICDL/ ECDL.
 • Všetci aktívni účastníci systému ICDL (manažér testovania ICDL, asistent manažéra testovania, správca QTB a akreditovaní skúšobní komisári) musia pred začatím výkonu svojich funkcií absolvovať základné školenie ICDL, t.j. Školenie pracovníkov systému ICDL.
  Pri rozširovaní akreditácie centra o ďalšie programy ICDL manažér testovania musí absolvovať doplňujúce školenie pre príslušný program ICDL, správca QTB ho absolvuje v rámci povinného rozšírenia svojej akreditácie na príslušný program. Školenia pravidelne organizuje Kancelária ECDL.

Akreditácia testovacieho centra spočíva v:

 • posúdení súladu vyššie uvedených požiadaviek so skutočnosťou administratívnymi postupmi a počas akreditačnej návštevy,
 • posúdení predpokladu bezproblémového a zodpovedného vykonávania činností v systéme ICDL; posudzuje Výkonný výbor SISp,
 • absolvovaní predpísaného školenia osobami určenými do funkcie manažéra testovania ECDL, správcu QTB prípadne asistenta manažéra, ak je ustanovený.

Akreditácia testovacieho centra sa zavŕši podpísaním Zmluvy o akreditácii centra na testovanie ICDL medzi držiteľom licencie a žiadateľom, vydaním Certifikátu o akreditácii testovacieho centra ICDL, odovzdaním prístupového hesla do centrálneho informačného systému ICDL/ ECDL, sprístupnením príslušných QTB,  sprístupnením ďalších materiálov ICDL/ ECDL a zverejnením žiadateľa na web stránke SISp www.ecdl.sk.

Účinnosť zmluvy je podmienená platnosťou a účinnosťou národnej licenčnej zmluvy medzi ICDL-F a SISp. Zmluva o akreditácii centra na testovanie ICDL sa uzatvára spravidla na maximálne 3 roky. Ak žiadateľ žiadal súčasne o akreditáciu aj pre niektoré ďalšie prístupné programy systému ICDL, oprávnenie na ich využívanie je tiež súčasťou uzatvorenej zmluvy.

Testovacie centrum, ktoré má platnú akreditáciu na nie všetky skupiny modulov, môže kedykoľvek požiadať o rozšírenie akreditácie, ak splnilo požadované podmienky.

O rozšírenie akreditácie testovacieho centra o ďalší program systému ICDL je možné požiadať kedykoľvek počas platnej akreditácie. Rošírenie akreditácie testovacieho centra spočíva v:

 • posúdení súladu vyššie uvedených požiadaviek so skutočnosťou administratívnymi postupmi,
 • posúdení predpokladu bezproblémového a zodpovedného vykonávania činností v systéme ICDL; posudzuje Kancelária ECDL,
 • absolvovaní predpísaného doplňujúceho školenia osobami určenými do funkcie manažéra testovania a správcu QTB (od asistenta manažéra sa rozšírené právomoci nevyžaduje).

Rozšírenie akreditácie testovacieho centra sa zavŕši podpísaním Dodatku k Zmluve o akreditácii centra na testovanie ICDL/ ECDL medzi držiteľom licencie a žiadateľom, vydaním aktualizovaného Certifikátu o akreditácii testovacieho centra ICDL, sprístupnením príslušného QTB,  sprístupnením ďalších materiálov ICDL/ ECDL a zverejnením žiadateľa na web stránke SISp www.ecdl.sk v príslušnom zozname.
Samotné rozšírenie akreditácie nepredlžuje termín platnosti akreditácie.

O reakreditáciu je možné požiadať najneskôr 2 mesiace pred ukončením platnosti akreditácie.