ICDL / ECDL

Vitajte na stránkach Slovenskej informatickej spoločnosti - garanta systému ICDL / ECDL na Slovensku

Európsky systém ECDL (pôvodne Európsky vodičský preukaz na počítače), vo svete využívaný pod názvom ICDL, vyrástol z európskeho systému  na celosvetový systém.  Od mája 2019 oba systémy používajú jednotné meno 

ICDL

slovom International Certification of Digital Literacy.

Súčasne bola obohatená štruktúra systému a doplnené tematické oblasti, na ktoré sa systém zameriava. Na Slovensku bude prechod na aktualizovanú verziu systému i novú značku postupný. Prehľad noviniek a prechod z ECDL na ICDL v kocke.

Systém ponúka ucelené podklady pre vzdelávanie bežného i pokročilého používateľa výpočtovej techniky v digitálnych znalostiach a zručnostiach - od štandardizovaného rozsahu požadovaných znalostí a zručností cez podporu vzdelávania až po overenie a certifikáciu dodiahnutej úrovne.

Je založený na unikátnom súbore sylabov (opise požadovaných znalostí a zručností) , na základe ktorých je možné vyučovať a hodnotiť digitálne zručnosti, a na metodike, ktorá spoľahlivo overí, či uchádzač požadovanú úroveň znalostí a zručností dosahuje. 

  • Certifikáty systému ICDL / ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň/štandard digitálnych zručností z príslušnej oblasti IT
  • Overovanie digitálnych zručností - digitálnej spôsobilosti prostredníctvom systému ECDL sa používa vo vyše 100 krajinách sveta a vykonáva sa v 41 jazykoch
  • Systém ICDL / ECDL je už vyše 20 rokov lídrom certifikácie digitálnych zručností v Európe a významným spolutvorcom európskych štandardov v oblasti digitálnych kompetencií
  • Systém ICDL / ECDL je otvorený pre všetkých, bez ohľadu na vek, vzdelanie, na spôsob získania vedomostí, a to vrátane osôb so zdravotným znevýhodnením. Je prevádzkovaný na neziskovom princípe národnými informatickými spoločnosťami.

Viac ...