Systém ICDL / ECDL

ICDL / ECDL  je systém na overovanie (certifikáciu) znalostí a zručností v oblasti práce s výpočtovou technikou určený pre bežného používateľa osobného počítača. 

Systém ICDL / ECDL je postavený na celosvetovo:

 • jednotných  sylaboch (štandardoch znalostí), ktoré určujú rozsah potrebných znalostí a zručností vo vybraných tematických oblastiach (moduloch)
 • jednotnej metodike (štandardoch v postupe) ako overiť, či uchádzač požadovanú úroveň znalostí a zručností dosahuje
 • jednotnej značke a dôslednej kontrole kvality testovania

Autorom, prevádzkovateľom a odborným garantom  systému ICDL / ECDL je nadácia ECDL Foundation  so sídlom v Írsku, čo je nezisková nadácia vytvorená európskymi informatickými spoločnosťami. Garantom za lokalizáciu systému ECDL a jeho prevádzku na Slovensku je Slovenská informatická spoločnosť.

Certifikáty systému ICDL / ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň (štandard) znalostí a zručností z príslušnej oblasti IT, ktorú preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.

Do systému  ICDL / ECDL sa počas jeho existencie zapojilo vyše 16,1 milióna ľudí, ktorí si pri získavaní certifikátu ICDL / ECDL rozšírili a prehĺbili svoje digitálne znalosti a zručnosti pre lepšie využitie IT v osobnom živote, v rámci štúdia i v zamestnaní. A tiež sa môžu preukázať svojim zamestnávateľom v súkromnom alebo verejnom sektore, že dosiahli potrebné znalosti a zručnosti na efektívnu prácu s počítačom na svojej pracovnej pozícii.  V ostatných rokoch ľudia ročne absolvujú okolo 2,2 milióna testov  ICDL / ECDL.

O kvalite systému svedčí i fakt, že certifikáty ICDL / ECDL sa stávajú súčasťou národných kvalifikačných rámcov a ich získanie vedie k nadobudnutiu štátom uznanej kvalifikácie. V Európe je ICDL / ECDL súčasťou národných kvalifikačných rámcov v Írsku, Veľkej Británii, Francúzsku, Poľsku a na Malte a vo svete v Austrálii, Novom Zélande, Iráne, Singapure, Južnej Afrike, Thajsku a Vietname.  

ICDL je v niektorých štátoch súčasťou praktickej časti maturity z informatiky, na ktorej študent okrem iného preukazuje základné digitálne zručnosti (napr. v Rumunsku, v Česku je táto možnosť od 1.10.2020 v skúšobnom overovaní Ministerstva školství).

Program ECDL je na Slovensku zavedený od roku 2004. Ponúka moderné certifikačné skúšky z viacerých tematických oblastí IT, ktoré sa neustále dopĺňajú. Systém je založený na individuálnej voľbe modulov, pričom plne rešpektuje kontinuitu certifikácie z minulého obdobia. 

Certifikačné testy ICDL / ECDL sa vykonávajú výlučne v akreditovaných testovacích centrách pod dohľadom akreditovaných skúšobných komisárov. Záujemcovia môžu testy absolvovať na Slovensku alebo v ľubovoľnej krajine so zavedeným programom ECDL . Viac...

Systém ICDL / ECDL je výnimočný, lebo je   

 • štandardizovaný: na celom svete sa používajú rovnaké sylaby, rovnaké skúšky (testy) rovnaké pravidlá a postupy pri vyhodnocovaní skúšok, to znamená, že výpovedná schopnosť vydaných certifikátov je v medzinárodnom meradle rovnaká
 • objektívny: je stanovená medzinárodne jednotná metodika hodnotenia výsledkov skúšok, národná inšpekcia kvality, hodnotenie skúšok je anonymné
 • založený na merateľných ukazovateľoch: každý modul má svoj podrobný štruktúrovaný sylabus, ktorý špecifikuje hĺbku i rozsah požadovaných znalostí a zručností, preto umožňuje merať a porovnávať
 • nezávislý: štandardné otázky a úlohy v testoch sú formulované nezávisle od výrobcov softvéru
 • aktuálny: okruhy znalostí a zručností v jednotlivých moduloch sa pravidelne aktualizujú podľa vývoja v IT, zároveň sú do ponuky zaraďované nové moduly podľa toho, ako dané tematické oblasti IT prenikajú do každodennej praxe
 • praktický: väčšina skúšobných úloh je "zo života", skúšky prebiehajú v reálnom programovom prostredí na najbežnejších softvérových aplikáciách
 • flexibilný: testy možno absolvovať postupne podľa vlastného výberu, v rôznych testovacích centrách, v rôznych krajinách. Nie je určený ani žiaden konkrétny spôsob získania znalostí a zručností
 • bez bariér a obmedzení: pre osoby so zdravotným znevýhodnením možno podmienky na vykonanie testovania vhodným spôsobom upraviť
 • plne kompatibilný: systém ECDL je plne kompatibilný s Európskym referenčným rámcom digitálnych kompetencií (DigComp)
 • podporovaný slovenskými zamestnávateľmi: slovenskí zamestnávatelia podporujú uznávanie certifikátov systému ECDL, (pozri napr. spoločné memorandum RUZ, ITAS a SISp z r. 2016)