Moduly-Sylaby

Ucelená tematická oblasť IT, v ktorej je možné vzdelávať sa a vykonať skúšku, sa v systéme ECDL nazýva modul. Rozsah znalostí a zručností, ktoré sa v danej tematickej oblasti (module) vyučujú a pri skúške overujú, obsahuje sylabus príslušného modulu. Sylabus je verejný, štruktúrovaný dokument, ktorý je formulovaný softvérovo a hardvérovo nezávisle. Za uvedenie modulu a jeho sylabu na slovenský trh (lokalizácia) ako aj jeho aktuálnosť zodpovedá Slovenská informatická spoločnosť. Sylaby sa pravidelne aktualizujú. Po vydaní novšej verzie je prechodné obdobie, počas ktorého platia oba sylaby a vzdelávať i vykonať skúšku je možné vykonať podľa vybranej verzie.

Ako si z dostupnej ponuky modulov vybrať moduly vhodné konkrétne pre vás, Vám môže pomôcť ich zaradenie do programu ICDL, pohľad na moduly z hľadiska zamestnávateľa, teda zaradenie do Profilu ICDL. Vzdelávanie a overovanie nadobudnutých znalostí a zručností je možné vykonať z vami zvolenej kombinácie modulov bez ohľadu na ich zaradenie.


Súpis modulov ICDL / ECDL

Súpis zobrazuje výber z ponuky modulov systému ICDL. Moduly označené iba rámčekom, nie sú na Slovensku zatiaľ dostupné.  Opis jednotlivých modulov, ich sylabus prípadne  stručnú štrukturovanú informáciu o obsahu nájdete v skupine náročnosti, do ktorej je modul zaradený.

Skupiny náročnosti sú vytvorené z hľadiska mierne skúseného používateľa PC:

 • moduly pre digitálne začleňovanie, úvodné moduly, skupina Digital Citizen 
 • mierne náročné - kľúčové, skupina Base 
 • stredne náročné, skupina Standard  
 • náročné, skupina Advanced
 • náhľadové, skupina Insights

Tabuľka modulov

Ako si vybrať podľa pôsobenia na trhu práce (pomocou programov ICDL)

Programy zaraďujú moduly z hľadiska existujúceho alebo budúceho pôsobenia človeka na trhu práce (bežný pracovník, pracovník špecialista, manažér, študent, občan mimo trhu práce).

Prehľad programov

 • Program ICDL INSIGHTS (ICDL Porozumenie - Digitálne zručnosti pre budúcich manažérov) - obsahuje moduly určené pre ľudí, ktorí potrebujú pochopiť princípy a potenciál najnovších digitálnych technológií, aby mohli viesť informované rozhovory s IT špecialistami, ako aj pre žiakov stredných škôl či študentov vysokých škôl, ktorí sa potrebujú v danej téme zorientovať. 

 • Program ICDL DIGITAL STUDENT (ICDL Digitálny študent - Digitálne zručnosti pre návrh a vývoj, zdieľanie a ochranu)  -  obsahuje moduly určené pre žiakov, študentov základných a stredných škôl. Moduly sa venujú budovaniu znalostí a zručností pre efektívnu prácu bežného používateľa počítača ale aj východísk pre vstup do digitálnych profesií.  Tematické zoskupenia modulov odporúčaných pre tento program.
  ICDL z pohľadu školy a študenta vrátane odporúčania na výber digitálneho profilu a modulov v ňom.

 • Program ICDL DIGITAL CITIZEN (ICDL Digitálny občan - Digitálne zručnosti pre komunikáciu, získavanie informácií a využívanie digitálnych služieb) - obsahuje moduly určené pre ľudí, ktorí nie sú do spoločnosti digitálne začlenení alebo sú mimo pracovného procesu aktívny napr. v záujmových či dobrovoľníckych združeniach. Tematické zoskupenia modulov odporúčaných pre tento program.
  ICDL z pohľadu osôb aktívnych napr. v záujmových združeniach resp.  dobrovoľníckych organizáciách.  

Ako si vybrať pomocou profilov ICDL

Pohľad na výber modulov pomocou profilov (odporúčaných kombinácií modulov) je pohľad z hľadiska potrebného rozsahu a hĺbky digitálnych kompetencií na plnenie typických pracovných úloh. Profily digitálnej spôsobilosti odporúčané ICDL Foundation a lokalizované Slovenskou informatickou spoločnosťou sú:

 • ICDL Entry pre digitálnu pripravenosť (ICDL Digital Readiness), určená pre osoby, ktoré nemajú dostatočnú skúsenosť s používaním počítača v pracovnom prostredí a potrebujú si doplniť a overiť kľúčové a najčastejšie používané znalosti a zručnosti pre prácu s počítačom v pracovnom prostredí, bezpečné postupy pri pracovnej komunikácii v online prostredí a  práca s textom, výpočtovými tabuľkami a prezentáciou, potrebné k jednoduchej a bezpečnej práci s počítačom v zamestnaní s využitím webových aplikácií,
 • ICDL Base pre digitálnu gramotnosť (ICDL Digital Literacy), určená pre osoby, ktoré nemajú dostatočnú skúsenosť s používaním počítača v pracovnom prostredí a potrebujú si doplniť a overiť kľúčové a najčastejšie používané znalosti a zručnosti pre efektívnu a bezpečnú prácu s počítačom, online komunikáciu v pracovnom prostredí, plný pracovný štandard zručností potrebných pre prácu s textom a pre prácu v ďalšej zvolenej oblasti podľa svojho zamerania, 
 • ICDL Standard pre digitálnu kvalifikovanosť (ICDL Digital Competency), určená pre osoby, ktoré už majú skúsenosť s používaním počítača v pracovnom prostredí, teda zvládajú kľúčové a najčastejšie používané znalosti a zručnosti, ale rozsah ich pracovných úloh vyžaduje digitálne znalosti a zručnosti vo viacerých štandardných prípadne aj špecifických tematických oblastiach,
 • ICDL Expert pre digitálnu odbornosť (ICDL Digital Expertise), určená pre osoby, ktoré potrebujú pokročilé digitálne znalosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú pri profesionálnom ovládaní štandardných aplikácií alebo sú potrebné pri rôznych špecializovaných činnostiach.

Detaily jednotlivých odporúčaní nájdete na stránke  Profily ICDL .

Sylaby ECDL s ukončenou platnosťou

Podľa sylabov, ktorých platnosť bola ukončená, už nie je možné vykonať v systéme ICDL / ECDL skúšku.  Skúšky, ktoré boli vykonané na základe ukončených sylabov, sú platné bez obmedzenia.

Sylabus ECDL verzia 5.0 pre súbor modulov M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 (na Slovensku vstúpil do platnosti 01. 07. 2009):  sylaby modulov M1, M2, M7 verzie 5.0 skončili svoju platnosť medzinárodne 31.12.2014, na Slovensku bolo možné testy vo verzii 5.0 vykonať až do 30.6.2015. Moduly M2 a M7 už majú platné nové aktualizované sylaby vydané v roku 2013 s označením V1.0. Modul M1 zanikol.  Moduly M3, M4, M6 verzie sylabu 5.0 boli na Slovensku stiahnuté k 31.12.2019.

M1. Základy informačných a komunikačných technológií (IKT)
       (Concepts of Information and Communication Technology (ICT), syllabus version 5.0)

Ukončený k 30.6.2015.

 • Úvod do počítačovej terminológie
 • Technické vybavenie počítača (hardvér)
 • Programové vybavenie (operačný a aplikačný softvér)
 • Informačné siete, rôzne spôsoby elektronickej komunikácie
 • Využitie počítača v bežnom živote - príklady
 • Informačné technológie a spoločnosť – človek versus počítač
 • Bezpečnosť dát, ochrana voči pirátskym aktivitám
 • Ochrana autorských práv, ochrana citlivých dát

Sylabus ECDL verzia 4.0 pre súbor modulov M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 celosvetovo skončil platnosť 31. 12. 2009.