Moduly v skupine Base

Moduly zaradené do skupiny Base pracujú s kľúčovými digitálnymi znalosťami a zručnosťami, ktoré sú potrebné pre všeobecnú digitálnu gramotnosť. Všetky vyžadované znalosti a zručnosti sú prenositeľné. Tieto moduly sú z hľadiska bežného používateľa PC mierne náročné.

Sú vhodné pre širokú verejnosť, základné školy, stredné školy, pre realizáciu štátnej podpory v oblasti zamestnanosti.

Prehľad požiadaviek na znalosti a zručnosti pre jednotlivé moduly

(Čo sa naučíte v konkrétnom module a čo sa bude požadovať na skúške)

Práca s počítačom a správa súborov / Základy práce s počítačom, (sylabus: Computer Essentials, version 1.0), :M2 - táto verzia nastúpila 01.11.2013

Modul Práca s počítačom a správa súborov je zameraný na znalosti a práce s operačným systémom, správu súborov, prácu s počítačovou sieťou a externými zariadeniami. Je to čiastočne praktický a čiastočne teoretický modul. Je to jeden zo vstupných modulov s náročnosťou primeranou pre svet práce, ktorý je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Vedieť čo je IKT, hardvér a bežné zariadenia, softvér a bežné aplikácie, poznať typy softvérových licencií, spustenie a vypnutie počítača
 • Prácu s pracovnou plochou, ikonami, oknami, prispôsobovanie základných nastavení operačného systému,
 • Vytvorenie jednoduchého textového dokumentu a jeho tlač
 • Poznať súbory a priečinky, ich filozofiu, tvorbu štruktúry a prácu s nimi, správu súborov, kompresiu a obnovu súborov
 • Kľúčové pojmy z počítačových sietí, princípy prístupu k nim, princípy ochrany údajov a zariadení, škodlivý softvér
 • Ochranu zdravia a životného prostredia

Vstupné vedomosti:   nevyžadujú sa

SK - Podrobné znenie sylabu           SK - Komentáre SISp k sylabu z 9.3.2017
EN - Syllabus in detail

Spracovanie textu, (sylabus: Word Processing, version 6.0, 6.1 s AI v príprave), :M3  

Modul spracovanie textu je zameraný na používanie textového editora na tvorbu a úpravu textových dokumentov pre každodennú potrebu. Je to praktický mierne náročný modul, ktorý je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Spustenie textového procesora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie textového dokumentu a práca s viacerými dokumentmi súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie určitej skupiny dát (textu)
 • Formátovanie písma, odstavcov a vytváranie vzorov pre úpravu textu
 • Formátovanietextového dokumentu ako celku, stránkovanie, hlavičky, päty, poznámky, pravopis
 • Tvorbu tabuliek, obrázkov a grafických objektov v dokumente a práca s nimi
 • Vkladanie objektov do textového dokumentu a hromadná korešpondencia
 • Prípravu textových dokumentov pre tlač, transformáciu dokumentov do iného prostredia
 • Generovať koncepty textových dokumentov a analyzovať textové dokumenty pomocou nástrojov s technológiami umelej inteligencie  -  (nové v sylabe 6.1 s AI) 
Vstupné vedomosti:    znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2
SK - podrobné znenie sylabu 6.0        SK - podrobné znenie sylabu 6.1 (s AI) - nové
EN - Syllabus in detail 6.0

 Tabuľkový kalkulátor, (sylabus: Spreadsheets, version 6.0, 6.1 s AI v príprave), :M4

Modul Tabuľkový kalkulátor je zameraný na zvládnutie princípov práce s výpočtovými tabuľkami a na využívanie takýchto tabuliek v každodennej praxi. Je to praktický mierne náročný modul, ktorý je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Spustenie tabuľkového kalkulátora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie tabuľky a práca s viacerými tabuľkami súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie obsahu bunky tabuľky
 • Využívanie vzorcov a funkcií pre automatické vyplňovanie buniek tabuľky
 • Formátovanie obsahu buniek – čísel, textu
 • Formátovanie tabuľky ako celku, pravopis, hlavičky, päty
 • Vkladanie objektov do tabuľky, automatická tvorba diagramov a grafov z dát tabuľky
 • Prípravu dokumentov pre tlač, transformáciu dokumentov do iného prostredia
 • Zostavovať , formátovať a analyzovať tabuľky s údajmi pomocou nástrojov s technológiami umelej inteligencie   -  (nové v sylabe 6.1 s AI)
       Vstupné vedomosti:    znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2
         SK - podrobné znenie sylabu 6.0        SK - podrobné znenie sylabu 6.1 (s AI) - nové
         EN - Syllabus in detail 6.0

 Práca online, (sylabus: Online Essentials, version 1.0). :M7 - táto verzia nastúpila 01.11.2013

Modul Práca online (alebo Základy práce online) je zameraný na prácu s internetom, pracovnú komunikáciu elektronickou poštou, minimálne zásady bezpečnej komunikácie v online priestore. Je to čiastočne praktický a čiastočne teoretický modul. Je to jeden zo vstupných modulov s náročnosťou primeranou pre svet práce, ktorý je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Kľúčové pojmy z prezerania webových stránok, z bezpečnosti a ochrany, základné nástroje, úpravu základných nastavení
 • Tvorbu záložiek a ich organizácia, práca s výstupmi z webu
 • Vyhľadávacie nástroje pre Web, kritické hodnotenie získaného výsledku, autorské práva získaných dokumentov
 • Kľúčové pojmy z elektronickej komunikácie: virtuálne komunity, komunikačné nástroje, elektronická pošta
 • Elekronické správy:  nastavenia aplikácie, odosielanie správ, prijímanie správ, práca s adresármi a distribučnými zoznamami
 • Organizovanie elektronických správ
 • Používanie elektronických kalendárov

Vstupné vedomosti:    znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2

SK - Podrobné znenie sylabu              SK-Komentáre SISp k sylabu  z 9.3.2017
EN - Syllabus in detail
   

  Online spolupráca, (sylabus: Online Collaboration, version 1.0), :M14 - v príprave k 1.9.2024

Modul online spolupráca je zameraný je zameraný na pochopenie pricípov spolupráce a zdieľania informácií na internete, používanie bežně dostupných webových nástrojov a mobilných technológií pre vytváranie a výmenu súborov na internete. Ide o menej náročný čiastočne teoretický a čiastočne praktický modul, ktorý je určený pre širokú verejnosť. 

Úspešný absolvent skúšky by mal byť schopný

 • chápať základné princípy spolupráce a zdieľania informácií, technických a programových prostriedkov na internete (cloud computing),
 • nastavovať používateľské účty na prístup k zdieľaným informáciám na internete,
 • používať webové úložiská a webové aplikácie pre spoluprácu a výmenu informácií,
 • používať webové a mobilné kalendáre na správu a plánovanie aktivít,
 • spolupracovať pomocou sociálnych sietí, blogov a webových stránok wiki,
 • plánovať a zvolávať webové konferencie a používať webové výučbové prostredia,
 • porozumieť základným princípom mobilných technológií a vedieť používať nástroje na komunikáciu a synchronizáciu údajov.

 Vstupné vedomosti:    nevyžadujú sa

SK - Podrobné znenie sylabu        Infolist M14 - SK     
EN - Syllabus in detail                   Infolist M14 - EN

 Vyhľadávanie, vyhodnocovanie a spracovávanie informácií, (sylabus: Information Literacy, version 1.0, 1.1 s AI), :M15 - v príprave k 1.9.2024

Modul Information Literacy je zameraný na vyhľadávanie, vyhodnocovanie, spracovávanie a zdieľanie informácií dostupných na internete. Množstvo dostupných informácií je pre akýkoľvek spôsob vzdelávania sa cenných, len ak ich príjemca má znalosť a zručnosť ako informácie správne vyhodnotiť a spracovať. Ide o menej náročný čiastočne teoretický a čiastočne praktický modul, ktorý je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal byť schopný

 • vyhodnotiť, ktoré informácie sú potrebné na riešenie problému resp. jeho časti,
 • bezpečne vyhľadávať informácie na internete,
 • kriticky, teda z rôznych uhlov pohľadu, vyhodnocovať nájdené informácie,
 • vedieť spravovať a zaraďovať/ triediť získané informácie pomocou širokého výberu bežných nástrojov,
 • plánovať, pripravovať, kontrolovať/ revidovať a odovzdávať/ sprístupňovať získané informácie,
 • používať bežné internetové vyhľadávače a nástroje, ktoré využívajú technológie umelej inteligencie.  (nové v sylabe 1.1 s AI)

 Vstupné vedomosti:    nevyžadujú sa

SK - Podrobné znenie sylabu 1.0  - nové         Infolist M15 - SK        SK - podrobné znenie sylabu 1.1 (s AI)  - nové
EN - Syllabus in detail 1.0                                 Infolist M15 - EN

 Práca s počítačom a online prostredie, (sylabus: Computer & Online Essentials, version 1.0), :M27 - dostupný od 07.2023

Modul Práca počítačom a online prostredie je zameraný je zameraný na základy práce s počítačom a základy práce v online prostredí. Venuje sa bežne používaným digitálnym zariadeniam pre počítač, jeho základnému softvérovému vybaveniu, najnutnejšej práci so súbormi. Dáva predstavu o používaní počítačových sieyí, vyhľadávaní informácií,  práci s elektronickou poštou a kalendárom. Je to modul čiastočne teoretický a čiastočne praktický, ktorý patrí medzi najmenej náročné a je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal byť schopný

 • rozumieť základné pojmy a vykonávať kľúčové aktivity s hardvérom a softvérom,
 • spravovať súbory a priečinky, ukladať údaje a spravovať aplikácie,
 • rozumieť pojmom v oblasti počítačových sietí a vedieť sa pripojiť k počítačovej sieti,
 • efektívne hľadať a spravovať online informácie a nastavovať parametre pre vyhľadávač,
 • rozumieť úvahám o efektívnom využívaní bežných komunikačných nástrojov,
 • posielať, prijímať a spravovať e-maily, využívať kalendáre,
 • rozumieť možným ohrozeniam a spôsobom ako chrániť počítač, zariadenia a údaje,
 • poznať úvahy, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou, zdravím, dostupnosťou a životným prostredím v súvislosti s prácou na počítači.

 Vstupné vedomosti:    nevyžadujú sa

SK - Podrobné znenie sylabu        Infolist      
EN - Syllabus in detail


 Práca s webovými aplikáciami, (sylabus: Application Essentials, version 1.0), :M346

Modul Práca s webovými aplikáciami je zameraný na výber znalostí a zručností potrebných na prácu s najbežnejšími webovými kancelárskymi aplikáciami.
Venuje sa tvorbe a jednoduchým úpravám textových dokumentov, výpočtových tabuliek a prezentácií najmä v prostredí webového úložiska. Podporuje prácu odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Je to plne praktický modul, ktorý patrí medzi najmenej náročné a je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • vykonávať bežné úlohy vo webových kancelárskych aplikáciách, rozumieť účelu rôznych aplikácií a pracovať s webovým úložiskom,
 • pracovať s textom v textových dokumentoch, vkladať a upravovať objekty, tabuľky, pripravovať a tlačiť výstupy,
 • pracovať s číslami a textom v tabuľkovom kalkulátore, manipulovať s údajmi v hárkoch, používať vzorce, vkladať grafy, pripravovať a tlačiť výstupy,
 • vytvárať prezentáciu, vkladať text na snímky a formátovať ho, vkladať a upravovať objekty, používať jednoduché efekty pri automatickom prezentovaní, pripraviť a tlačiť výstupy. 

 Vstupné vedomosti:    znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2

SK - Podrobné znenie sylabu        Infolist        
EN - Syllabus in detail