Moduly v skupine Advanced

Moduly zaradené do skupiny Advanced pracujú s pokročilými digitálnymi znalosťami a zručnosťami, ktoré sú prenositeľné a sú potrebné na profesionálne ovládanie kancelárskych aplikácií. Pri niektorých špecializovaných odborných činnostiach sa moduly venujú aj príslušným kľúčovým odborným znalostiam.

Prehľad požiadaviek na znalosti a zručnosti pre jednotlivé moduly

(Čo sa naučíte v konkrétnom module, čo sa bude požadovať na skúške)

 Pokročilá práca s textom, (sylabus: Advanced Word Processing, version 2.0), :AM3

Modul Pokročilá práca s textom je zameraný na tvorbu textových dokumentov väčšieho rozsahu (záverečných správ, súhrnných prehľadov, bakalárok / diplomoviek ), dokumentov, ktoré vyžadujú vysokú štábnu kultúru (propagačné brožúry, návody, príručky, učebnice) a podobne. Je to praktický modul pokročilej náročnosti.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Formátovanie: aplikovanie pokročilého formátovania textu, odseku, stĺpca a tabuľky, konvertovanie textu na tabuľku a naopak,
 • Odkazovanie: práca s prvkami odkazov ako sú poznámky pod čiarou, koncové poznámky a popis (legenda), vytváranie obsahu, indexov (registre) a krížových odkazov,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie polí, formulárov a šablón,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie pokročilých techník hromadnej korešpondencie a práca s automatickými prvkami ako sú makrá,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie prvkov prepojenia a vkladanie objektov za účelom integrácie údajov,
 • Revíziu dokumentov: súbežná spolupráca (online) na dokumentoch, vykonávanie ich revízie, práca s nadradenými dokumentmi a vnorenými dokumentmi, aplikovanie prvkov zabezpečenia na dokumenty,
 • Prípravu tlače dokumentu: práca s vodotlačou v dokumente, práca so sekciami, hlavičkami a pätami.

       Vstupné vedomosti:    znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2, :M3, :M7

       SK - Podrobné znenie sylabu
       EN - Syllabus in detail

 Pokročilá práca s tabuľkami, (sylabus: Advanced Spreadsheets, version 2.0), :AM4

Modul Pokročilá práca s tabuľkami je zameraný na prácu s výpočtovými tabuľkami väčšieho a/alebo komplexnejšieho rozsahu (napr. rozpočty projektov, organizácií, väčších akcií, sledovanie plnenia projektov, katalógy a podobne), na vykonávanie náročnejších matematických a štatistických výpočtov pre základnú analýzu údajov, na filtrovanie údajov, na prezentáciu údajov v štrukturovanej forme s vysokou štábnou kultúrou. Je to praktický modul pokročilej náročnosti.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Formátovanie: aplikovanie pokročilých možností formátovania ako sú podmienené formátovanie,  prispôsobené formátovanie čísel a pokročilé zaobchádzanie s pracovnými hárkami,
 • Funkcie a vzorce: používanie funkcií spojených s logickými, štatistickými, finančnými a matematickými úkonmi (operáciami),
 • Prácu s grafmi: vytváranie grafov a používanie pokročilých postupov formátovania grafov,
 • Analýzu: práca s tabuľkami a zoznamami za účelom analýzy, filtrovania a triedenia údajov, vytváranie a používanie scenárov,
 • Overovanie a kontrola: overovanie a kontrola údajov v zošite,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie pomenovaných rozsahov (oblastí) buniek, makier a šablón,
 • Zvyšovanie produktivity práce: používanie prvkov prepojenia, vloženia a importu za účelom integrácie údajov,
 • Revíziu zošitov: súbežná (online) spolupráca pri práci so zošitmi, vykonávanie kontroly (revízie) zošitov, aplikovanie prvkov zabezpečenia zošitov.

       Vstupné vedomosti:    znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2, :M4

        SK - Podrobné znenie sylabu
        EN - Syllabus in detail

 Pokročilá práca s databázou , (sylabus: Advanced Databases, version, 2.0), :AM5

Modul Pokročilá práca s databázou je zameraný na návrh relačných databáz menšieho rozsahu s komplexnými vzťahmi medzi tabuľkami databázy. Je to praktický modul vysokej náročnosti, ktorý sa venuje aj kľúčovým znalostiam.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Databázové pojmy: zvládnutie kľúčových pojmov z oblasti vývoja a využívania databáz,
 • Tabuľky a vzťahy (relácie): vytvorenie relačnej databázy s využitím pokročilých prvkov pri vytváraní tabuliek a komplexných relácií (vzťahov) medzi tabuľkami,
 • Dotazy: navrhovanie a používanie dotazov na vytvorenie tabuľky, aktualizovanie, odstraňovanie (vymazávanie) a pridávanie údajov, vylepšovanie dotazov s použitím zástupných znakov, parametrov a výpočtov,
 • Formuláre: používanie ovládacích prvkov a podformulárov za účelom rozšírenia možností formulárov a zlepšenia ich funkcionality,
 • Zostavy: vytváranie ovládacích prvkov zostáv za účelom vykonávania výpočtov, vytváranie podzostavy a rozširovanie možností prezentácie zostavy,
 • Zvyšovanie produktivity práce: práca s makrami, používanie prvkov prepojenia a importu za účelom integrácie údajov.

       Vstupné vedomosti:     znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2, :M5, :M7

        SK - Podrobné znenie sylabu
        EN - Syllabus in detail

 Pokročilá práca s prezentáciou, (sylabus: Advanced Presentation, version 2.0), :AM6

Modul Pokročilá práca s prezentáciou je zameraný na prípravu profesionálnych prezentácií pomocou bežných prezentačných aplikácií. Je to praktický modul s vyššou náročnosťou. Vyžaduje, aby uchádzač mal skúsenosti s prácou s počítačom.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Plánovanie prezentácie: rozlišovanie cieľového publika a branie do úvahy miesta konania pri plánovaní prezentácie,
 • Predlohy snímok a šablóny: vytváranie, modifikovanie šablóny a formátovanie pozadia snímok,
 • Grafické objekty: vylepšovanie prezentácie s využitím zabudovaných nástrojov na kreslenie a nástrojov na úpravu obrázkov,
 • Grafy a diagramy: aplikovanie pokročilých postupov formátovania grafov a vytvárania a úpravy diagramov,
 • Multimédiá: vkladanie videí, zvuku a využívanie zabudovaných nástrojov na animáciu,
 • Zvyšovanie produktivity práce: využívanie postupov prepojenia, vloženia, importu a exportu za účelom integrácie údajov,
 • Ovládanie prezentácie: práca s vlastnými postupmi prezentácie snímok, využívanie nastavenia postupov prezentácie snímok a usmerňovanie priebehu prezentácie.

       Vstupné vedomosti:    znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2, :M3, :M6, :M7

        SK - Podrobné znenie sylabu
        EN - Syllabus in detail

 Analýza a vizualizácia údajov (sylabus: Data Analytics -Foundation, version 1.0), :AM8   od 15.5.2020      

Modul Analýza a vizualizácia údajov je zameraný na prácu s množstvom údajov získaných z ekonomických, vzdelávacích, prevádzkových, prieskumných a ďalších procesov v organizácii, ktoré je potrebné svojpomocne analyzovať pomocou štatistických metód na podporu rozhodovania sa a dosahovania určených cieľov organizácie. Je to praktický modul pokročilej náročnosti, ktorý sa venuje aj kľúčovým odborným znalostiam.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Kľúčové pojmy z analýzy štatistických údajov o ekonomických aktivitách, vzdelávaní a podobne,
 • Importovať údaje z rôznych zdrojov údajov do zošita tabuľkového kalkulátora a pripravovať ich na analýzu pomocou techník čistenia a filtrovania údajov,
 • Vytvárať súhrn za analyzované údaje vytvárať pomocou kontingenčných tabuliek a kontingenčných grafov,
 • Rozumieť technikám a nástrojom vizualizácie údajov a používať ich,
 • Vytvárať a publikovať zostavy a tabule pomocou nástroja na vizualizáciu údajov.

       Vstupné vedomosti:    znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2, :M4,

        SK - Podrobné znenie sylabu,   Infolist                 
        EN - Syllabus in detail