Moduly v skupine Digital Citizen

Moduly zaradené do skupiny Úvod (Introduction)  pracujú s digitálnymi znalosťami a zručnosťami potrebnými na digitálne začlenenie prípadne na úvod do práce s textom, tabuľkami, prezentáciou.  Všetky vyžadované znalosti a zručnosti sú prenositeľné. Tieto moduly sú určené pre začínajúceho používateľa počítača.

Sú vhodné pre špecifické skupiny obyvateľstva, a to pre osoby, ktoré túžia po digitálnom začlenení, začínajúcich používateľov digitálnych technológií v staršom veku, pre osoby so zdravotným znevýhodnením alebo osoby so vzdelávacími problémami a pod.

Prehľad požiadaviek na znalosti a zručnosti pre jednotlivé moduly

 Digitálny občan, základy,  (sylabus: Introduction eCitizen, version 1.0), :EC1 - táto verzia nastúpi 05.09.2022

je ľahko zvládnuteľný motivačný program určený pre digitálne vylúčené osoby. Venuje sa riešeniu každodenných problémov a bežných životných situácií, bezpečným využívaním online služieb, vyhľadávaním informácií, vyhodnocovaním dôveryhodnosti zdrojov a komunikácii pomocou internetu.

Program (modul) má mierne modifikovateľný vzdelávací obsah, predpísanú formu vzdelávania (viď Sprievodca lektora) a je ukončený jednoduchou asistovanou skúškou. 

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

  • používať počítač a internet na riešenie bežných životných situácií a každodenných úloh,
  • vytvárať a pracovať s jednoduchými textovými dokumentmi,
  • bezpečne prijímať a odosielať elektronickú poštu,
  • bezpečne vyhľadávať a prehliadať informácie na webových stránkach internetu,
  • vyhodnocovať dôveryhodnosť zdrojov informácií a uvedomovať si súvisiace riziká,
  • vyplňovať webové formuláre a bezpečne využívať jednoduché služby internetu v oblasti nakupovania, cestovania, vzdelávania, trhu práce, zdravia, verejnej správy a v ďalších oblastiach.

Vstupné vedomosti:   nevyžadujú sa žiadne špecifické vedomosti

SK - Podrobné znenie sylabu v01 z 06.2022             Infolist               
        Sprievodca lektora v01 z 05.09.2022 a jeho príloha   - povinné materiály, dostupné v Kancelárii ECDL
EN - Syllabus in detail