Program ICDL Workforce

Program ICDL Workforce (ICDL Zamestnanec - Digitálne zručnosti pre pracovné miesto a výkonnnosť) sa venuje ľuďom, ktorí vstupujú na trh práce, menia svoje pracovné zameranie alebo pracovnú pozíciu a potrebujú získať nové kľúčové znalosti a zručnosti resp. si doplniť  kľúčové digitálne znalosti a zručnosti potrebné na podporu svoje hlavnej činnosti a pracovnej komunikácie. Zaradenie modulu do podskupiny len zvýrazňuje jeho účel.

Essential Skills (kľúčové zručnosti pre vstup do pracovného sveta)

na štandardnej úrovni náročnosti: 

Computer Essentials - k dispozícii je Práca s počítačom a správa súborov (Základy práce s počítačom) v aktuálnej verzii 1.0 od 2013

 Online Essentials - k dispozícii je Práca online (Základy práce online) v aktuálnej verzii 1.0 od 2013

 Teamwork - v SK zatiaľ nie je k dispozícii; jeho zavedenie je v pláne

na zjednodušenej úrovni náročnosti:

Computer&Online Essentials - k dispozícii Práca s počítačom a online prostredie v aktuálnej verzii 1.0 k dispozícii od 08/2023; 

 Application Essentials - k dispozícii Práca s webovými aplikáciami v aktuálnej verzii 1.0 od 12/2021

 

Office Application (zručnosti pre podstatné kancelárske aplikácie)

 Documents - k dispozícii Spracovanie textu v aktuálnej verzii 6.0 od 11 2017

 Spreadsheets - k dispozícii Tabuľkový kakulátor  v aktuálnej verzii 6.0 od 10 2017

 Presentations - k dispozícii Prezentácia v aktuálnej verzii 6.0  od 12 2017

Good Practice (zručnosti pre bezpečnú prácu v online priestore)

 Remote Work - v SK nie je k dispozícii

 Cyber Security - k dispozícii Kybernetická bezpečnosť  v aktuálnej verzii 2.0 od 12 2019

 Data protection - v SK nie je k dispozícii