Moduly v skupine Standard

Moduly zaradené do skupiny Standard pracujú nielen so všeobecnými kľúčovými digitálnymi znalosťami a zručnosťami, ale aj so špecificky orientovanými znalosťami a zručnosťami konkrétnych profesií.
Tieto moduly sú z hľadiska bežného používateľa PC stredne náročné.

Sú vhodné pre osoby, ktoré potrebujú zvýšiť rozsah a efektívnosť digitálnej podpory svojej hlavnej činnosti, pre netechnicky i technicky orientované stredné školy, pri realizácii štátnej podpory v oblasti zamestnanosti.

Prehľad požiadaviek na znalosti a zručnosti pre jednotlivé moduly

(Čo sa naučíte v konkrétnom module, čo sa bude požadovať na skúške); moduly sú zoradené podľa akronymu :M.. 
 Používanie databáz, (sylabus: Using Databases, version 6.0), :M5

Modul Používanie databáz je zameraný na porozumenie základným princípom relačných databáz a ich efektívne využívanie pomocou bežnej aplikácie na prácu s databázou. Je to stredne náročný praktický modul, ktorý sa venuje teoretickej stránke práce s databázou. Vyžaduje, aby uchádzač mal skúsenosti z práce s počítačom.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Spustenie databázového systému, princíp práce s ním a úprava základných nastavení
 • Používanie databázy – návrh jej štruktúry, definícia kľúčov a návrh jej vzhľadu
 • Aktualizáciu databázy
 • Tvorbu formulárov a ich využívanie v správe údajov
 • Výber a triedenie informácií, formulácia dotazov
 • Prezentáciu vybraných informácií – tvorba zostáv

       Vstupné vedomosti:   znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2

       SK- podrobné znenie sylabu
         EN- Syllabus in detail

 Prezentácia, (sylabus: Presentation, version 6.0), :M6

Modul Prezentácia je zameraný na znalosť princípov vytvárania prezentácií a ovládanie bežných aplikácií na tvorbu prezentácií. Je to mierne náročný praktický modul, ktorý je vhodný pre všetkých, ktorí už majú skúsenosť z práce s počítačom.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Spustenie prezentačnej aplikácie, princíp práce s ňou a úprava základných nastavení
 • Tvorbu a základné operácie v prezentácii – kopírovanie, presúvanie a mazanie textov, grafiky a obrázkov
 • Formátovanie textu a textových rámčekov
 • Využívanie grafiky, diagramov, obrázkov a ďalších objektov
 • Prípravu dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia
 • Efekty a riadenie počítačovej prezentácie:  animácia, prelínanie, spustenie od stanoveného bodu, skrytie vybraných priesvitiek, navigácia

       Vstupné vedomosti:   znalosti a zručnosti v rozsahu modulu :M2

       SK- podrobné znenie sylabu
         EN- Syllabus in detail

 Práca s obrázkami a grafikou, (sylabus: Image Editing, version 2.0, 2.1 s AI v príprave), :M9

Modul Práca s obrázkami a grafmi je zameraný na prácu s digitálnymi obrázkami (rastrovou grafikou), na používanie kľúčových funkcií grafických editorov za účelom úpravy obrázkov, aplikovania efektov, tlače alebo publikovania obrázkov na webe. Je to stredne náročný modul, ktorý sa venuje praktickej i teoretickej stránke práce s rastrovou grafikou. Vyžaduje, aby uchádzač mal skúsenosti z práce s počítačom.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Základné pojmy z oblasti zobrazovania - digitálne obrázky, grafické formáty, modely
 • Získavanie obrázkov, spustenie grafického editora, princíp práce s ním a úprava základných nastavení na zvýšenie produktivity
 • Manipuláciu s obrázkami, vrstvami v obrázku, s textom v obrázku
 • Používanie efektov a filtrov
 • Doplnenie obrázka pomocou nástrojov na kreslenie, maľovanie a tlač obrázka
 • Kreatívne generovať grafiku, infografiku, a fotorealistické obrázky pomocou nástrojov s  technológiami umelej inteligencie  -  (nové v sylabe 2.1 s AI)

       Vstupné vedomosti:   znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2 a :M7

        SK - Podrobné znenie sylabu 2.0 - 062021            SK - podrobné znenie sylabu 2.1 (s AI) - nové 
        EN - Syllabus in detail

 Tvorba webových stránok, (sylabus: Web Editing, version 2.0), :M10  od 10.6.2021

Modul Tvorba webových stránok je zameraný na kľúčové teoretické znalosti a praktické zručnosti potrebné pri tvorbe a údržbe jednoduchých statických webových stránok a ich publikovaní. Vyžaduje sa schopnosť pacovať s jazykom HTML, kaskádovými štýlmi (CSS) a využívať webové formuláre. Uchádzač by mal mať skúsenosti z práce s počítačom.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Rozumieť hlavným princípom a kľúčovým pojmom z oblasti tvorby a úpravy webových stránok,
 • Poznať základné princípy jazyka HTML a používať základné HTML značky (tagy) pre úpravu a rozloženie na webovej stránke,
 • Používať editory zdrojového kód / aplikácie pre návrh a formátovanie webových stránok,
 • Poznať a vedieť používať vhodné formáty obrázkov pre webové stránky a vytvárať webové formuláre,
 • Rozumieť princípom kaskádových štýlov a vedieť ich používať,
 • Pripravovať webové stránky na publikovanie na webovom serveri.   

       Vstupné vedomosti:   znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2 a :M7

SK - Podrobné znenie sylabu M10-082018            Infolist
EN - Syllabus in detail M10

  Kybernetická bezpečnosť, (IT Security, syllabus version 2.0), :M12  od 12.2019

Modul Kybernetická bezpečnosť je zameraný na pochopenie kľúčových princípov bezpečného používanie IKT v každodennom živote, využívanie zodpovedajúcich techník a aplikácií na udržiavanie bezpečného pripojenia do počítačovej siete, spoľahlivé a bezpečné využívanie internetu a zodpovedajúce spracovanie údajov a informácií. Je to mierne náročný modul, ktorý sa venuje praktickým aj teoretickým znalostiam. Je určený pre širokú verejnosť.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • Základné pojmy z oblasti informačnej bezpečnosti - ohrozenia údajov, osobnej bezpečnosti, bezpečnosti súborov
 • Ochranu počítača, prislúchajúcich zariadení, počítačovej siete pred škodlivým softvérom a neautorizovaným prístupom
 • Bezpečnosť počítačových sietí - rozpoznávať typy počítačových sietí a pripojení  a rozumieť špecializovaným pojmom z ich ochrany
 • Zásady bezpečného pohybu po internete a komunikácie na internete
 • Bezpečnostné otázky z oblasti elektronickej komunikácie vrátane elektronickej pošty a komunikácie v reálnom čase
 • Bezpečnú správu údajov - správne zálohovanie , obnovovanie a bezpečná likvidácia údajov

Vstupné vedomosti:   znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2, :M7

SK - podrobné znenie sylabu verzia 2.0
EN - Syllabus in detail version 2.0

Informatické myslenie a základy programovania (Computing), (sylabus: Computing, version 1.0, 1.1 s AI v príprave), :M16  

Modul Informatické myslenie a základy programovania (Computing) je zameraný na porozumenie základných pojmov a zručností z oblasti informatického myslenia a programovania, schopnosť rozumieť algoritmom a napísať/kódovať v konkrétnom programovacom jazyku jednoduché reálne počítačové programy. Je to stredne náročný modul, ktorý sa venuje teoretickej i praktickej stránke informatického myslenia a programovania. Tento špecifický modul je určený pre študentov a osoby, ktoré sa pripravujú na vstup do IT sektoru, ako napr. tvorcovia aplikácií.

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • kľúčové pojmy z oblasti programovania, informatického myslenia, poznať a využívať typické činnosti spojené s programovaním
 • rozumieť technikám informatického myslenia a používať ich, konkrétne: dekompozíciu problému, vyhľadávanie vzorov, zovšeobecňovanie, algoritmy na analýzu problému a vytvorenie jeho riešenia
 • zapisovať, ladiť a opravovať algoritmy pre program s použitím blokových schém (vývojových diagramov) a pseudokódu
 • rozumieť programovým štruktúram a používať ich, konkrétne: premenné, dátové typy, logické konštrukcie v programe
 • zvyšovať efektivitu programu pomocou iterácie, podmienených príkazov, podprogramov, príkazov naviazaných na udalosti
 • testovať a ladiť program, odstraňovať chyby, vedieť posúdiť, či spĺňa požiadavky za jeho zverejnenie
 • bezpečnú správu údajov - správne zálohovanie , obnovovanie a bezpečná likvidácia údajov
 • vedieť používať nástroje s technológiami umelej inteligencie na vytváranie a úpravu programového kódu  -  (nové v sylabe 1.1 s AI)

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2, :M7

SK - podrobné znenie sylabu 1.0,        Infolist        SK - podrobné znenie sylabu 1.1 (s AI) - nové
EN - Syllabus in detail

 Digitálny marketing, (sylabus: Digital Marketing, version 1.0), :M17  od 8.1.2020

Modul Digitálny marketing je zameraný na znalosť kľúčových pojmov z tejto novej digitálnej oblasti, na znalosť princípov a spôsobov prítomnosti a prezentovania sa v digitálnom priestore (na svojich webových stránkach, na sociálnych sieťach, cez vyhľadávače, cez e-maily), na získavanie obchodných kontaktov, na meranie a sledovanie úspešnosti marketingových aktivít v tomto priestore. Je to stredne náročný modul, čiastočne praktický a čiastočne teoretický. Tento špecifický modul je určený pre študentov a osoby, ktoré sa pripravujú na pôsobenie v digitálnom marketingu .

Úspešný absolvent skúšky by mal zvládať

 • rozumieť hlavným princípom a pojmom digitálneho marketingu vrátane výhod, obmedzení a plánovania
 • vedieť, že existujú rôzne formy prezentovania sa na internete a správne optimalizovať vlastnosti prezentovania sa
 • poznať rôzne typy sociálnych médií, nastavovať a používať najbežnejšie z nich,
 • používať nástroje pre správu a vyhodnocovanie sociálnych médií,  pre plánovanie príspevkov a prípravu upozornení,
 • rozumieť rôznym technikám marketingu a online reklamy vrátane využívania vyhľadávačov, elektronickej pošty alebo mobilných technológií na tento účel,
 • vedieť používať analytické nástroje na sledovanie a zvyšovanie účinnosti marketingových kampaní

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2, :M7, :M12, manipulácia s obrázkami bez ich úpravy, základ úpravy webových stránok

SK - podrobné znenie sylabu,     Infolist
EN - Syllabus in detail

 Robotika, (sylabus: Robotics, version 1.0), :M19  nové od 08.2024

Modul Robotika je zameraný na pochopenie základných princípov robotiky, jednoduché programovanie robotov a ich riadenie. Je to stredne náročný praktický modul. Vyžaduje, aby uchádzač mal skúsenosti z práce s počítačom, základné znalosti z fyziky a matematiky.

Úspešný absolvent skúšky by mal 

 • poznať kľúčové princípy fungovania jednoduchých robotov a robotických systémov, a vedieť rozpoznať bežné typy robotov,
 • poznať kľúčové princípy fungovania jednoduchých robotov a robotických systémov, a vedieť rozpoznať bežné typy robotov,
 • rozpoznávať hlavné časti robota a ich hlavné funkcie, t. j.  riadiacu jednotku, systém pohonu, senzory a zdroj energie,
 • poznať základné prvky jednoduchého riadiaceho systému a vedieť tento systém otestovať,
 • poznať základné princípy programovania robotov vo vizuálnom programovacom jazyku, 
 • vedieť oživiť robota, naprogramovať robotické pohyby a riadiť robota v okolitom prostredí.

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov :M2

SK - podrobné znenie sylabu M19,     Infolist
EN - Syllabus in detail