Moduly v skupine Insights

Moduly zaradené do skupiny Insights predkladajú kľúčové pojmy najnovších digitálnych technológií, ich základné vzájomné vzťahy, prínosy, príklady využívania, výzvy pri ich nasadzovaní . Prinášajú náhľad a porozumenie, ktoré sú potrebné ako všeobecný predpoklad pre spoluprácu pri ich zavádzaní a  pre ich bezpečné a zodpovedné využívanie.
Tieto moduly sú z hľadiska bežného používateľa PC stredne náročné.

Sú vhodné pre osoby, ktoré nie sú odborníkmi v danej oblasti, ale potrebujú komunikovať s odborníkmi v daných oblastiach za účelom ich bezpečného a efektívneho využívania. 

Prehľad požiadaviek na znalosti a zručnosti pre jednotlivé moduly

(Čo sa naučíte v konkrétnom module, čo sa bude požadovať na skúške); moduly sú zoradené podľa akronymu :IM.. 
 Cloudové technológie, (sylabus: Cloud Computing, version 1.0), :IM1  nové od 04.2024

Modul Cloudové technológie je zameraný na pochopenie pojmov, princípov a možností cloudových technológií. Objasňuje používanie vzdialených serverov prepojených cez internet na ukladanie, správu a spracovanie údajov namiesto používania lokálnych počítačov a serverov.
Tieto technológie využívajú najmä organizácie, ktoré potrebujú flexibilitu a efektívnosť a rozhodli sa urobiť inovácie.
Ide o stredne náročný teoretický modul, ktorý je určený širokému spektru uchádzačov, ktorí nie sú IT profesionáli, ale kvôli svojmu súčasnému alebo budúcemu zamestnaniu, funkcii alebo postaveniu potrebujú byť "v obraze", aby sa mohli zapojiť do rokovaní či iných odborných aktivít so svojimi špecializovanými technickými kolegami, dodávateľmi alebo študentami. Modul je iba v anglickom jazyku.

Úspešný absolvent skúšky by mal:

 • rozumieť kľúčovým princípom cloudových technológií,
 • poznať vlastnosti, prínosy, obmedzenia využívania cloudových služieb typu "Infrastructure as a Service" (IaaS) a poznať bežné príklady jej využívania/nasadenia,
 • poznať vlastnosti, prínosy, obmedzenia využívania cloudových služieb typu "Platform as a Service" (PaaS) a poznať bežné príklady jej využívania/nasadenia,
 • poznať vlastnosti, prínosy, obmedzenia využívania cloudových služieb typu "Software as a Service" (SaaS) a poznať bežné príklady jej využívania/nasadenia,
 • poznať vlastnosti a bežné príklady využívania cloudových služieb typu "Function as a Service" (FaaS),
 • vedieť o rôznych modeloch nasadenia cloudových technológií v organizáciách,
 • vedieť zvažovať vhodné riešenia a modely pre nasadenie cloudových technológií v konkrétnych prípadoch alebo situáciách.

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov:  

SK - podrobné znenie sylabu,    Infolist IM1 - SK
EN - Syllabus in detail IM1 ,        Infolist IM1 - EN

 Internet vecí, (sylabus: Internet of Things, version 1.0), :IM2  nové od 04.2024

Modul Internet vecí je zameraný na pochopenie pojmov, princípov a možností vzájomnej komunikácie rôznych zariadení ("chytrých/smart" zariadení, senzorov, iných prvkov automatizácie a pod.) pripojených do internetu, teda nielen počítačov a ich súvisiacich zariadení.
Tieto "smart" technológie využívajú domácnosti, kancelárie, podniky, mestá. Spoločnosť si iba teraz začína uvedomovať potenciál a dopady tohto trendu.
Ide o stredne náročný teoretický modul, ktorý je určený širokému spektru uchádzačov, ktorí nie sú IT profesionáli, ale kvôli svojmu súčasnému alebo budúcemu zamestnaniu, funkcii alebo postaveniu potrebujú byť "v obraze", aby sa mohli zapojiť do rokovaní či iných odborných aktivít so svojimi špecializovanými technickými kolegami, dodávateľmi alebo študentami. Modul je iba v anglickom jazyku.

Úspešný absolvent skúšky by mal:

 • rozumieť kľúčovým princípom internetu vecí (Internet of Things (IoT)), jeho štruktúre a podmienkam/predpokladom potrebným pre jeho uplatnenie,
 • poznať príklady použití IoT pre spotrebiteľov, v priemysle, v obchode a tiež v infraštruktúre,
 • vedieť o súčasných trendoch v IoT, o evolúcií prvkov IoT a byť si vedomý, akú dôležitú úlohu zohráva
  riadenie IoT,
 • rozumieť etickým, bezpečnostným aspektom a interoperabilite pri nasadení/využívaní IoT a uvažovať, ako by mohlo byť nasadené IoT v konkrétnom prípade.

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov: 

SK - podrobné znenie sylabu,     Infolist IM2 - SK
EN - Syllabus in detail IM2 ,        Infolist IM2 - EN

 Umelá inteligencia, (sylabus: Artificial Intelligence, version 1.0), :IM3  nové od 04.2024

Modul Umelá inteligencia je zameraný na pochopenie pojmov, princípov a možností technológie umelej inteligencie, ktorá simuluje inteligenciu tým, že "navníma" svoje prostredie a vykoná aktivity, ktoré maximalizujú pravdepodobnosť dosiahnutia požadovaného cieľa.
Výstupy z týchto technológií využívajú podniky a organizácie pri nahrádzaní rutinných úloh, aby dosiahli úsporu nákladov, zvýšenie produktivity a efektivity a zrýchlenie podnikových rozhodnutí na základe výstupov týchto kognitívnych technológií.
Ide o stredne náročný teoretický modul, ktorý je určený širokému spektru uchádzačov, ktorí nie sú IT profesionáli, ale kvôli svojmu súčasnému alebo budúcemu zamestnaniu, funkcii alebo postaveniu potrebujú byť "v obraze", aby sa mohli zapojiť do rokovaní či iných odborných aktivít so svojimi špecializovanými technickými kolegami, dodávateľmi alebo študentami. Modul je iba v anglickom jazyku.

Úspešný absolvent skúšky by mal:

 • rozumieť pojmu umelá inteligencia (AI) a etapám jej vývoja,
 • poznať kľúčové princípy, ktoré sú jej základom, rozumieť pojmom strojové učenie sa (machine learning),
  neurónové siete (neural network) a hĺbkové učenie sa (deep learning),
 • rozpoznávať užitočnosť AI v organizáciách a v spoločnosti, poznať bežné príklady dolovania dát
  (data mining), rozpoznávania obrazov (image recognition), spracovania prirodzeného jazyka (natural language processing) a tvorby rozhodnutí (decision making),
 • poznať obmedzenia, ktoré má AI, etické aspekty spojené s jej používaním, spoločenský a hospodársky dopad AI,
 • vedieť zvažovať dôsledky na konkrétne sektory, ktoré plynú z uplatňovania AI, a ako môže byť AI nasadená v konkrétnych prípadoch alebo situáciách.

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov 

SK - podrobné znenie sylabu,    Infolist IM3 - SK
EN - Syllabus in detail IM3 ,       Infolist IM3 - EN

 Veľké dáta, (sylabus: Big Data, version 1.0), :IM4  nové od 04.2024

Modul Veľké dáta je zameraný na pochopenie pojmov, princípov a možností správy, analýzy a využívania tzv. veľkých dát, ktoré sú príliš veľké na spracovanie klasickými softvérovými systémami.
Mnohé organizácie a podniky spracúvajú denne obrovské množstvo údajov. Ich analýza im dáva porozumenie procesov a nadhľad, na základe ktorých môžu robiť lepšie strategické rozhodnutia.
Ide o stredne náročný teoretický modul, ktorý je určený širokému spektru uchádzačov, ktorí nie sú IT profesionáli, ale kvôli svojmu súčasnému alebo budúcemu zamestnaniu, funkcii alebo postaveniu potrebujú byť "v obraze", aby sa mohli zapojiť do rokovaní či iných odborných aktivít so svojimi špecializovanými technickými kolegami, dodávateľmi alebo študentami. Modul je iba v anglickom jazyku.

Úspešný absolvent skúšky by mal:

 • rozumieť pojmu veľké dáta (big data) a ich vývoju a poznať spúšťače ich expanzie,
 • poznať kľúčové aspekty veľkých dát, ktoré sa týkajú technológií ukladania dát, analýzy dát a ich vizualizácie,
 • poznať príklady nasadenia technológií pre veľké dáta v rôznych sektoroch hospodárstva,
 • poznať úvahy pred nasadením technológií pre veľké dáta ako sú potrebné investície, praktické výzvy, obchodný/hospodársky potenciál a etické otázky,
 • poznať postup/kroky na využívanie technológií veľkých dát v konkrétnych scenároch alebo situáciách.

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov 

SK - podrobné znenie sylabu,     Infolist IM4 - SK
EN - Syllabus in detail IM4 ,        Infolist IM4 - EN

  Technológia Blockchain, (sylabus: Blockchain, version 1.0), :IM5  nové od 04.2024

Modul Technológia Blockchain je zameraný na pochopenie pojmov, princípov a možností technológie Blockchain, ktorá sleduje výmenu finančných aktív v obchodnej sieti prostredníctvom stáleho ukladania záznamov o transakciách v zdieľanej, distribuovanej digitálnej účtovnej knihe s ochranou proti neoprávnenému zásahu.
Ide o stredne náročný teoretický modul, ktorý je určený širokému spektru uchádzačov, ktorí nie sú IT profesionáli, ale kvôli svojmu súčasnému alebo budúcemu zamestnaniu, funkcii alebo postaveniu potrebujú byť "v obraze", aby sa mohli zapojiť do rokovaní či iných odborných aktivít so svojimi špecializovanými technickými kolegami, dodávateľmi alebo študentami. Modul je iba v anglickom jazyku.

Úspešný absolvent skúšky by mal:

 • rozumieť pojmu blockchain, jeho pôvodu a vývoju tejto technológie,
 • poznať kľúčové princípy technológie blockchain a fázy transakcie v technológii blockchain,
 • poznať bežné príklady technológie blockchain vrátane kryptomeny, inteligentných zmlúv (smart contracts) a nezastupiteľných tokenov (non-fungible tokens),
 • poznať výhody a nevýhody využívania blockchain,
 • zvažovať používanie a prínosy technológie blockchain v konkrétnych sektoroch.

Vstupné vedomosti: znalosti a zručnosti v rozsahu modulov 

SK - podrobné znenie sylabu,     Infolist
EN - Syllabus in detail IM5 ,        Infolist IM5 - EN