Ako vyberať moduly podľa profilu

Systém ICDL / ECDL je veľmi flexibilný. Vybrať si môžete odporúčanú kombináciu modulov - odporúčaný profil ICDL alebo kombináciu modulov podľa vlastného výberu, čím si vytvárate individuálny ICDL profil. 

Po úspešnom absolvovaní skúšok získate certifikát. Moduly si môžete podľa potreby postupne dopĺňať a podľa potreby si vyžiadať aktualizovaný certifikát.

Pri výbere svojho profilu ICDL treba vychádzať:

  • zo súčasného stavu vašich digitálnych zručností
  • z typu pracovných, študijných alebo súkromných aktivít, na ktoré využívate počítač
  • zo súboru zručností, ktoré by ste chceli alebo mali ovládať 

 

Digitálna spôsobilosť a príslušný profil ICDL:

Digitálna pripravenosť (Digital Readiness)

Profil ICDL Entry

Profil odporúčame používateľom osobného počítača, ktorí chcú získať kľúčové a najčastejšie používané znalosti a zručnosti potrebné vo svete práce na digitálnu podporu svojej práce a na digitálnu komunikáciu. Profil slúži ako základ na ďalšie rozvíjanie práce na počítači a tiež na lepšie pochopenie a zvládnutie špecializovaných podnikových systémov a aplikácií.  Odporúčané kompetencie sú prenositeľné podľa prenositeľných štandardov. V systéme ECDL nie je tento profil zavedený.

Profil odporúčame osobám, ktoré sú napr.  živnostníci, podnikatelia, študenti stredných odborných škôl bez maturity na zodpovedajúcom odbore, ich hlavná pracovná činnosť je alebo bude manuálneho typu a potrebujú vykonávať jednoduchú administratívu, robiť jednoduché textové a obrazové prezentácie svojich produktov / služieb, zostavovať jednoduché ponuky.

Vaše vstupné digitálne zručnosti malé skúsenosti s využívaním počítača na prácu
PC používate iba výnimočne , aktivity sú náhodné - žiadne zameranie
Zručnosti, ktoré absolvovaním profilu získate

kľúčové znalosti a zručnosti na ovládanie počítača, jeho zariadení a správu súborov; 
odporúčané postupy na prezeranie webových stránok, vyhľadávanie informácií, komunikáciu cez elektronickú poštu - e-mail;

Kľúčové digitálne zručnosti na vykonávanie malej administratívy a pracovnej komunikácie.

Predpokladaný rozsah vzdelávania 20 až 40 hod / modul
Odporúčané moduly na certifikačnú skúšku

Práca s počítačom a správa súborov,:M2 + Práca online, :M7 + Práca s webovými aplikáciami, :M346  alebo pre špecifické skupiny
Práca s počítačom a online prostredie, :M27 + Práca s webovými aplikáciami, :M346

  Práca s počítačom a správa súborov, M2 Práca online, M7   alebo pre špecifické skupiny  

Absolvovaním povinných skúšok, splníte profil ICDL Entry a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej pripravenosti podľa ICDL.

 

Digitálna gramotnosť (Digital Literacy)

Profil ICDL Base

Profil odporúčame používateľom počítača, ktorí chcú získať kľúčové a najčastejšie používané znalosti a zručnosti potrebné vo svete práce na efektívnu digitálnu podporu svojej práce, efektívnu digitálnu komunikáciu, efektívnu prácu s textom a ďalšiu vybranú oblasť podľa pracovného zamerania. Tento profil obsahuje prenositeľné kompetencie podľa prenositeľných štandardov. Tento profil je rovnaký ako v systéme ECDL.

Profil odporúčame živnostníkom, podnikateľom, nižším administratívnym pracovníkom a úradníkom, prevádzkovým a obsluhujúcim pracovníkom v službách, strednému zdravotníckemu personálu, lekárom, kvalifikovaným robotníkom, študentom stredných odborných škôl, žiakom záverečných ročníkov základných škôl, ktorých hlavná pracovná činnosť vyžaduje komplexnejšiu administratívu, prípravu  hlásení, záverov, nariadení, odporúčaní, návodov v štandardne dobrej textovej kvalite a napr.  prezentáciu výrobkov / služieb/ výsledkov práce na štandardnej kvalitatívnej úrovni.

Vaše vstupné digitálne zručnosti malé skúsenosti s využívaním počítača na prácu
PC používate ako podporu každodenných aktivít: napr. internet na vyhľadávanie prístupu k bežným službám, informáciám
ako nástroj na výkon základných administratívnych činností na podporu poskytovania služieb resp. výroby a predaja produktov
Zručnosti, ktoré absolvovaním profilu získate

kľúčové znalosti a zručnosti na ovládanie počítača, jeho zariadení a správa súborov - modul :M2;
znalosti na prácu s textom vrátane vkladania obrázkov, tabuliek a iných objektov (ak je potrebná zručnosť v práci s kreslenými objektami alebo s dobre upraveným textom)
využívanie výpočtových tabuliek - modul :M346
odporúčané postupy na prezeranie webových stránok, vyhľadávanie informácií, komunikáciu cez elektronickú poštu - e-mail - modul :M7;

Najčastejšie využívané digitálne zručnosti, ktoré požadujú zamestnávatelia!

Predpokladaný rozsah vzdelávania

24 až 32 hod / modul

Odporúčané moduly na certifikačnú skúšku

Práca s počítačom a správa súborov,:M2 + Práca online, :M7 + Spracovanie textu,:M3  +1 ďalší modul zo skupiny Base alebo Standard

Práca s počítačom a správa súborovPráca online, M7 Spracovanie textu, M3 + 1 ďalší modul zo skupiny Kľúčové (Base) alebo Stredne pokročilé (Standard)

Absolvovaním 3 povinných a 1 voliteľnej skúšky, splníte profil ICDL Base a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej gramotnosti podľa ICDL.

Digitálna kvalifikovanosť (Digital Competency)

Profil ICDL Standard
Profil odporúčame používateľom počítača, ktorí už majú dostatočnú pracovnú skúsenosť, ale ich pracovné úlohy vyžadujú okrem kľúčových a najčastejšie používaných digitálnych znalostí a zručností aj širšie spektrum digitálnych znalostí a zručností na štandardnej úrovni vrátane znalostí a zručností orientovaných na špecifické oblasti. Profil umožňuje špecificky prispôsobiť zameranie digitálnej kvalifikovanosti podľa potrieb jednotlivca. Profil obsahuje prenositeľné kompetencie, ale aj základy digitálnych znalostí zručností zo špecifických oblastí. V systéme ECDL nie je v tomto profile povinný modul Kybernetická bezpečnosť (staršia verzia Bezpečnosť pri práci s IKT).
Profil odporúčame vyšším administratívnym pracovníkom a úradníkom, výkonným / tvorivým odborným pracovníkom, strednému a vyššiemu manažmentu, študentom stredných a stredných odborných škôl s maturitou.

Vaše vstupné digitálne zručnosti základné skúsenosti s prácou s PC, avšak vaše využitie PC nie je dostatočne efektívne, máte časté  problémy s viacerými nástrojmi, nízku produktivitu práce a  prípadne aj problémy pri spolupráci so zdieľaním dokumentov s kolegami
PC používate na širší záber administratívnych činností, ktoré sú významnou časťou pracovnej náplne, alebo IT je dôležitým nástrojom na podporu odborných činností (prezentačná činnosť, obchodná činnosť, manažment, marketing, ...) 
Zručnosti, ktoré absolvovaním profilu získate

Profil nadväzuje na 4 oblasti, ktoré ste absolvovali na úroveň digitálnej gramotnosti a rozširuje ich o 1 povinnú oblasť:

zabezpečenie ochrany osobných i citlivých firemných údajov, údajov pri komunikácii cez e-mail a sociálne siete, bankových prístupov - modul :M12

a 2 ďalšie tematické oblasti zo skupiny Base alebo Standard podľa vášho výberu:

prípravu bežných prezentácií (vašej práce, výrobkov, služieb, nových poznatkov) - modul :M6 (ak ste ho neabsolvovali)
prácu s tabuľkovým kalkulátorom - modul :M4 (ak ste ho neabsolvovali)
využívanie údajov zo štatistík a databáz - modul :M5;
prácu s obrázkami/ fotografiami a grafikou - modul :M9;
kľúčové odborné znalosti a príslušné digitálne zručnosti na využívanie digitálnych technológií pre marketing v digitálnom priestore - modul :M17

Rôznorodá administratívna alebo odborná činnosť vyžaduje širšie spektrum digitálnych znalostí a zručností.

Predpokladaný rozsah vzdelávania

20 až 32 hod / modul

Odporúčané moduly na certifikačnú skúšku

Práca s počítačom a správa súborov,:M2 + Práca online, :M7 + Spracovanie textu,:M3 + Kybernetická bezpečnosť,:M12 +  3 ďalšie moduly zo skupiny Base alebo Standard

Práca s počítačom a správa súborov, M2Práca online, M7Spracovanie textu, M3 Kybernetická bezpečnosť, M12          +  3 ďalšie moduly zo skupín Kľúčové (Base) a Stredne pokročilé (Standard) okrem M346

Absolvovaním 4 povinných a 3 voliteľných skúšok, potvrdíte profil ICDL Standard a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej kvalifikovanosti.

   

Digitálna odbornosť (Digital Expertise)

Profil ICDL Expert

Profil odporúčame skúseným používateľom počítača, ktorých pracovné úlohy vyžadujú profesionálnu úroveň ovládania aplikácii na tvorbu rozsiahlych textových dokumentov s vysokou úrovňou úpravy, na tvorbu profesionálnych prezentácií , na zložité účtovné, kontrolné alebo analytické výpočty, vizualizáciu meraní resp. zistení, tvorbu alebo na špecializované činnosti analýza údajov, tvorba komplexných učebných materiálov, marketingu a podobne). Profil odporúča prenositeľné kompetencie a z pohľadu niektorých profesií zasahuje aj do profesijných znalostí. V systéme ECDL nie je v tomto profile povinný modul Kybernetická bezpečnosť (staršia verzia Bezpečnosť pri práci s IKT).

Profil odporúčame vyšším administratívnym a odborným pracovníkom a úradníkom, analytikom, prognostikom, projektovým manažérom, technikom, študentom vysokých škôl, vedeckým pracovníkom.

Vaše vstupné digitálne zručnosti úroveň základnej alebo rozšírenej digitálnej gramotnosti, chýba však ovládanie zložitejšej funkcionality bežných nástrojov, ktorá  je predpokladom, že vzhľad a funkcionalita pripravených výstupov, bude na vysoko profesionálnej úrovni;
PC používate na vysoko odborné činnosti ako napr.: komplexné finančné analýzy, príprava sofistikovaných odborných správ, práca a správa veľkého objemu dát, tvorba dôležitých prezentácií
Zručnosti, ktoré absolvovaním profilu získate

Profil odporúča povinnú oblasť: 

zabezpečenie ochrany osobných i citlivých firemných údajov, údajov pri komunikácii cez e-mail a sociálne siete, bankových prístupov - modul :M12

a získanie profesionálnych zručností v 3 najžiadanejších bežných aplikáciách podľa vášho výberu:

schopnosť pracovať s rozsiahlymi dokumentmi, pripravovať dokumenty s vysokými požiadavkami na ich úpravu - modul :AM3
schopnosť pripravovať zložité rozpočty, katalógy, sledovať plnenie projektov, analyzovať údaje, zobrazovať ich v zložitejších grafoch, písať jednoduché makrá - modul :AM4
schopnosť navrhnúť menšiu databázu, písať jednoduchšie dotazy SQL nad databázou, vytvárať náročnejšie výstupné zostavy - modul :AM5
schopnosť vytvárať prezentácie s profesionálnym vzhľadom, efektami, vkladať do nej prepojené objekty, vytvárať šablóny prezentácií  - modul :AM6
vykonávať analýzu štatistických súborov údajov z ekonomickej činnosti organizácie, z laboratórnych meraní, vizualizovať súbory údajov - modul :AM8

Profesionálny používateľ počítača môže lepšie spracovať a sprostredkovať ponúkané informácie.

Predpokladaný rozsah vzdelávania

30 - 40 hod / modul

Odporúčané moduly na certifikačnú skúšku

Kybernetická bezpečnosť,:M12 +  3 ďalšie moduly zo skupiny Advanced

Kybernetická bezpečnosť, M12 +   3 moduly zo skupiny Pokročilé (Advanced)

Absolvovaním 1 povinnej a 3 tematických oblastí na pokročilej úrovni, potvrdíte profil ICDL Expert a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej odbornosti podľa ICDL.

 

Individuálny profil ICDL

Individuálny profil ECDL si vytvárate sami, voľbou modulov a absolvovaním skúšok podľa vlastnej potreby a uváženia. Ak splníte podmienky, na certifikáte budete mať uvedenú aj úroveň dosiahnutej digitálnej spôsobilosti (gramotnosť, kvalifikovanosť, odbornosť).  

O vydanie certifikátu ICDL Profile Certificate je možné požiadať kedykoľvek. Je ho možné vystaviť aj za jedinú úspešnú skúšku, teda aj keď nenaplníte niektorý z odporúčaných profilov.

Tento certifikát potvrdzuje, že na ňom vymenované skúšky ste vykonali podľa medzinárodných štandardov. Je vhodný na to, aby registroval váš vývoj pri ovládaní IT, napríklad aj vykonanie testov z toho istého modulu, ale v inom softvérovom prostredí alebo podľa sylabov rôznej úrovne náročnosti (sylaby ICDL / ECDL, sylaby ECDL Advanced).

Pred vykonaním skúšky ICDL / ECDL z vybraného modulu, by ste mali vedieť, či ste dostatočne pripravení na úspešné absolvovanie testu, alebo potrebujete absolvovať vhodný kurz. Pozrite si detailný zoznam požiadaviek na zručnosti (sylaby) v odporúčaných oblastiach alebo sa prípadne poraďte s pracovníkmi niektorého akreditovaného testovacieho centra (ATC). Absolvovanie kurzov sa nevyžaduje a ani nie je súčasťou ceny za skúšku alebo ceny za Index ICDL / ECDL.