Projekt "Digitálne zručnosti pre život" na SŠ v BSK

CIEĽ PROJEKTU

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť pripravenosť absolventov stredných škôl Bratislavského samosprávneho kraja na vstup do pracovného života alebo do ďalšieho štúdia prostredníctvom zlepšenia ich digitálnych zručností.

CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:  

 • študenti stredných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • učitelia informatiky

FINANCOVANIE: Bratislavský samosprávny kraj

ODBORNÝ GARANT: Slovenská informatická spoločnosť

REALIZÁCIA: GOPAS SR, a.s. na základe súťaže, v čase od 11/2016 do 10/2019, trvanie projektu 2,5 školského roka

AKTIVITTY PROJEKTU:

 1. Vzdelávanie učiteľov v oblasti digitálnych znalostí a zručností  podľa metodiky ECDL.  Rozsah školenia bol 10 dní  (1 deň = 8 šh). Prezenčné štúdium je podporené odbornou konzultáciou. Cieľom tejto aktivity je rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov tak, aby vedeli pripraviť svojich študentov na úspešné zvládnutie testovania digitálnych zručností štandardizovanou a medzinárodne uznávanou testovacou metodikou (systém ECDL). Učiteľom boli k dispozícii aj odborné konzultácie priamo na jednotlivých zapojených školách i ako podpora počas vzdelávania žiakov. K dispozícii mali kompletné e-learningové vzdelávacie materiály dodávateľa na celý rozsah a hĺbku digitálnych znalostí a zručností. Za toto vzdelávanie nebolo možné získať kredity v rámci kontinuálneho vzdelávania.
 2. Overenie nadobudnutých zručností a znalostí prostredníctvom systému ECDL - učitelia
  Učitelia si nadobudnuté znalosti a zručnosti overili prostredníctvom skúšok ECDL a na základe ich zvládnutia získali certifikát ECDL. Odporúčané bolo vybrať si 7 modulov podľa svojej profesijnej orientácie, a z niektorých modulov vykonať skúšky na pokročilej (expertnej) úrovni náročnosti. Ak učitelia už v minulosti absolvovali skúšky ECDL na štandardnej úrovni náročnosti, odporúčalo sa im vybrať si ďalšie témy ako napr. bezpečnosť pri využívaní IKT, práca s obrázkami a grafikou resp. pokročilú (expertnú) úroveň náročnosti z viacerých modulov.
 3. Vzdelávanie študentov a ich následná certifikácia v systéme ECDL
  Projekt kladol dôraz na rozvoj digitálnych zručností nevyhnutných na uplatnenie na pracovnom trhu a pri ďalšom štúdiu. Odborná príprava žiakov na školách prebiehala jednak v rámci vyučovania (rozsah podľa vzdelávacieho plánu) a vo voľnočasových krúžkoch sa prebralo učivo nad vzdelávací plán (v rozsahu 24 h na skupinu, h= 45 min výuka+15min príprava). Výučbu vykonávali predtým pripravení učitelia. Aj žiaci mali k dispozícii e-learningové i tlačené vzdelávanie materiály dodávateľa. Plánované boli  štyri kľúčové moduly (Základy práce s počítačom, Základy práce online, Spracovanie textu, Tabuľkový kalkulátor alebo Prezentácia) + jeden voliteľný nadstavbový modul (Používanie databáz, Prezentácia alebo Tabuľkový kalkulátor, Bezpečnosť pri využívaní IKT, Práca s obrázkami a grafikou).  Skúšky podľa štandardov ECDL vykonával GOPAS SR, a.s, ktoré je aj akreditovaným testovacím centrom ECDL. Skúšky sa vykonávali priamo na školách.

ZAPOJENÍ:

Do projektu bolo zapojených 15 škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Školenie a následnú certifikáciu absolvovalo 34 učiteľov
Vzdelávanie a certifikáciu absolvovalo  582 študentov/ žiakov

BENEFITY:

Čo projekt ponúkol študentom:

 • Zlepšenie digitálnych zručností budú rozumieť základom digitálneho sveta, budú dobre ovládať hlavné kancelárske aplikácie, to znamená, že ich práca s PC bude efektívna, rýchla a správna, čo ocenia pri nástupe do praxe alebo ďalšom štúdiu
 • Zlepšenie prístupu k informáciám, budú ich vedieť vyhľadávať, spracovávať a triediť
 • Zlepšenie orientácie na internete, budú schopní ho bezpečne využívať ako zdroj pre štúdium a prácu
 • Medzinárodne rešpektované a vo viacerých štátoch aj oficiálne uznávané osvedčenie o úrovni znalostí a zručností pri používaní osobného počítača, ktoré môžu využiť pri hľadaní práce doma aj v zahraničí a ktoré môžu podľa potrieb priebežne dopĺňať – zlepší sa ich pracovná mobilita 

Čo projekt ponúkol učiteľom:

 • Rozšírenie a prehĺbenie digitálnych zručností a znalostí
 • Medzinárodne rešpektované a vo viacerých štátoch aj oficiálne uznávané osvedčenie
 • Schopnosť vyučovať digitálne zručnosti v systéme ECDL ako aj schopnosť pripraviť svojich žiakov na získanie medzinárodného osvedčenia

Čo projekt ponúkol škole:

 • zlepšenie kvality výučby - ECDL je plne kompatibilné s Európskym rámcom pre digitálne kompetencie DigComp a v európskom meradle je uznávaným tvorcom štandardov v oblasti digitálnych zručností
 • priestor pre ďalšie vzdelávanie učiteľov informatických predmetov
 • konkurenčnú výhodu oproti školám bez ECDL – absolventi majú možnosť získať digitálne zručnosti potvrdené medzinárodne platným certifikátom
 • spokojnejších rodičov, ktorí vedia, že škola pre dobrú budúcnosť ich detí urobila viac než iné

VÝSLEDKY:

Učitelia, ktorí sa zúčastnili skúšok, majú úspešne absolvované skúšky z priemerne 4,7 modulu, z toho bol v priemere 1 modul pokročilej (expertnej) náročnosti. Skúšok sa zúčastnilo 29 z 34 zapojených učiteľov. Angažovanosť, nadobudnutá, rozšírená resp. prehĺbená  odborná zdatnosť učiteľov, následné konzultácie pre učiteľov zo strany lektorov akreditovaného centra viedla na väčšine škôl k dobrej úspešnosti žiakov.

Študenti úspešne absolvovali skúšky z priemerne  3,59 modulu, pričom medzinárodný Certifikát ECDL Profile  s piatimi úspešnými modulmi  získalo 56 žiakov, so štyrmi úspešnými modulmi získalo 103 žiakov,  s tromi úspešnými modulmi získalo 106 žiakov, s dvoma úspešnými modulmi získalo 89 žiakov a s jedným úspešným modulom získalo 100 žiakov.

Najviac sa študentom darilo v tematickej oblasti práca s textom (v aplikácii Word), následne práca s prezentáciou (v aplikácii Powerpoint) a potom práca s operačným systémom a správe súborov (v operačnom systéme Windows 10) . Mierne problémy im spôsobovala téma práca s internetom (vyhľadávanie informácií), elektronickou poštou a ostatná online komunikácia na úrovni potrebnej pri pracovnej činnosti (v aplikáciách internetový prehliadač, Outlook) a trošku väčšie problémy téma práca s výpočtovými tabuľkami (v aplikácii Excel).

 ZÁVER:

Tento projekt bol pilotný. K jeho úspechu prispela motivácia a angažovanosť riaditeľov a učiteľov zúčastnených škôl. Najväčšou výzvou bola primeraná motivácia všetkých študentov.

Na viacerých školách sa po skončení projektu rozhodli pokračovať vo vzdelávaní a certifikácii ECDL z vlastnej iniciatívy na základe angažovanosti učiteľov, financovania rodičov a motivácie štydentov.