Národný projekt "IT Akadémia..."

 

Hlavný cieľ: Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systém aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

Odborné aktivity:
1. Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú spoločnosť
2. Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoločnosťV rámci svojich aktivít poskytuje pre učiteľov a žiakov SŠ, i študentov VŠ  aj možnosť nadobudnúť, zlepšiť a overiť si svoje digitálne zručnosti pomocou medzinárodného systému ECDL.

Cieľové skupiny: Do národného projektu sa môžu zapojiť žiaci, študenti a pedagogickí zamestnanci základných, stredných škôl a vysokých škôl mimo Bratislavského kraja.

Financovanie: Národný projekt je financovaný z OP Ľudské zdroje. Prijímateľom NFP je Centrum vedecko-technických informácií SR

Partneri projektu:  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Tieto subjekty spolu s IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a Slovenskou informatickou spoločnosťou tvoria IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore.

Realizácia: Projekt začal v roku 2016 a mal by končiť v októbri 2020. V súčasnosti sa rokuje o predĺžení do 31.8.2021. Prvé skúšky sa v systéme ECDL začali uskutočňovať v septembri 2018.

Aktivita ECDL: Záujemcovia o certifikát ECDL sa v rámci projektu pripravujú pomocou zverejnených vzdelávacích materiálov, konzultácií u tzv. konzultantov ECDL v škole  prípadne prostredníctvom štandardného učiva na hodinách informatiky. Následne je potrebné úspešne vykonať skúšky zo 4 zvolených modulov systému ECDL. Výsledkom bude medzinárodný certifikát ECDL, ktorý je v niektorých štátoch oficiálne uznávaným dokladom a vo viacerých štátoch dokladom rešpektovaným zamestnávateľmi alebo vzdelávacími inštitúciami.

V rámci národného projektu sa do 20.9.2020 zapojilo 4300 osôb, ktoré doteraz podstúpili vyše 15 800 skúšok ECDL (cez ŠVS CVTI, UPJŠ a ŽUFRI).  Plánované počty účastníkov: 6000 žiakov, 2500 študentov VŠ a 500 učiteľov.

Pri zapojení sa do projektu postupujte prosím podľa oficiálnych informácií a pokynov projektu na stránke  Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“

Ako pokračovať v ICDL/ECDL mimo projektu: V prípade, že absolvent tejto aktivity projektu, či už získal certifikát ECDL za 4 moduly alebo nie, má záujem absolvovať prípravu a skúšky aj z iných modulov (tematických oblastí IT) alebo len na vlastné náklday dokončiť aktivity,  môže v systéme ECDL pokračovať súkromne cez niektoré Akreditované testovacie centrum, v rámci školy alebo v rámci iného projektu, ktorý využíva systém ICDL/ ECDL. Index ECDL Quatro (určený na ľubovoľné 4 moduly) možno za 5€  rozšíriť na index ECDL Profile (určený na ľubovoľný počet modulov).  Akreditované testovacie centrá ECDL