Digitálne základy pre život

„Ľudia potrebujú určenú úroveň základných zručností vrátane čítania, písania, počítania a  základných digitálnych zručností, aby mali prístup k dobrým pracovným miestam a plne sa zúčastňovali na živote v spoločnosti.“  Európska komisia 2016

Počítač a digitálne zručnosti

Takmer všetky pracovné miesta dnes vyžadujú určitý stupeň digitálnych zručností. Informačné technológie rýchlo prenikajú aj do nášho každodenného života a prostredníctvom osobného počítača sa vzdelávame, zabávame, nakupujeme či komunikujeme. Na to, aby sme svoj osobný počítač alebo tablet vedeli dobre využívať a nebol pre nás skôr komplikáciou, potrebujeme dobré digitálne (počítačové) zručnosti.

Európska komisia v roku 2016 zaradila digitálne zručnosti medzi základné, to znamená také, ktoré potrebuje každý z nás pre prácu a život. Ide predovšetkým o schopnosť ovládať hlavné počítačové aplikácie na prácu s textom, výpočtovými tabuľkami, databázami,  schopnosť efektívne spracovávať informácie a bezpečne používať internet a elektronické médiá. To, že digitálne zručnosti boli zaradené medzi základné alebo, že sa o niektorých hovorí ako o základných, vôbec neznamená, že sa nadobúdajú jednoducho, bez odbornej a systematickej prípravy.

Bez vzdelávania a overenia zručností to nejde

Digitálne zručnosti je možné získať iba prostredníctvom cielenej výučby, ktorej súčasťou sú aj programy na overovanie a certifikáciu digitálnych zručností, medzi ktoré patrí aj systém ICDL.

Neveríte? Príkladom sú mladí ľudia, ktorí využívajú informačné technológie takmer výlučne ako zdroj zábavy alebo na komunikáciu na sociálnych sieťach a digitálne zručnosti potrebné pre prácu im chýbajú. Potvrdili to prieskumy v Rakúsku, Švajčiarsku a v Škandinávii, v ktorých 67% opýtaných mladých ľudí hodnotilo svoje počítačové zručnosti ako veľmi dobré alebo dobré, ale iba 7% z nich v praktickom teste skutočne takúto úroveň aj dosiahlo. Na spracovávanie textu, prácu s výpočtovými tabuľkami a databázami intuícia jednoducho nestačí. Pomôže iba cielená výučba a overenie nadobudnutých zručností prostredníctvom objektívneho testovania. 

ICDL je  systém, ktorý stanovuje potrebný rozsah digitálnych znalostí a zručností v rôznych tematických oblastiach (tzv. digitálne štandardy) a  prostredníctvom praktických testov overuje úroveň ovládania práce s osobným počítačom v oblastiach, ktoré bežný človek využíva v osobnom živote alebo pracovnej praxi.  Systém je určený pre bežných používateľov PC, nie IT špecialistov resp. programátorov.       

Komu je ICDL určené?

Skúšky ICDL sú určené všetkým, ktorí pociťujú potrebu zlepšiť svoju prácu s osobným počítačom. Najväčšou cieľovou skupinou sú ľudia v produktívnom veku, ktorí potrebujú počítačové zručnosti v pracovnom živote, ďalej študenti základných a stredných škôl a v neposlednom rade i bežní občania, ktorí pochopili, že bez ovládania informačných technológií sa už nezaobídu.    

Je ICDL dobré pre mňa?

Áno, pretože:

 • digitálna zručnosť je považovaná za základnú zručnosť spolu s matematickou gramotnosťou a gramotnosťou, ktorú musí ovládať každý
 • budete rozumieť základom digitálneho sveta, budete dobre ovládať hlavné kancelárske aplikácie, to znamená, že vaša práca s PC bude efektívnejšia, rýchlejšia a správna
 • budete mať medzinárodne rešpektované osvedčenie o úrovni znalostí a zručností pri používaní osobného počítača, ktoré môžete využiť pri hľadaní práce doma aj v zahraničí
 • budete sa dobre orientovať na internete budete schopný/á ho bezpečne využívať ako zdroj informácií pre štúdium a prácu alebo osobný život
 • budete mať lepší prístup k informáciám, budete schopný/á ich bezpečne a efektívne spracovávať a zdieľať
 • budete vedieť odstrániť väčšinu jednoduchších problémov s PC vlastnými silami
 • budete pripravený/á na život v budúcnosti

 

A tiež preto, že:

 • ICDL je najrozšírenejší certifikačný systém svojho druhu. Úspešne sa využíva vo vyše 100 krajinách sveta.
 • ICDL je praktický. Zameriava sa na praktické digitálne zručnosti pre život a prácu.
 • ICDL neobmedzuje pri príprave. Spôsob získania zručností je na vašom rozhodnutí.
 • ICDL nemá bariéry. Pre osoby so zdravotným obmedzením možno podmienky testovania vhodne upraviť.
 • ICDL sa prispôsobí vašim potrebám. Oblasti, v ktorých sa chcete vzdelávať a certifikovať, ako aj časový plán si zvolíte sami podľa vašich potrieb a časových možností.

 

Rozhodli ste sa prevziať kontrolu nad vaším osobným počítačom?

Poďte do toho s nami!  Začnite TU: Moduly-Sylaby a pokračujte  Ako si vybrať podľa profilu