Ako si vyberať moduly

Tu sme pre vás vybrali základné, kľúčové a najčastejšie využívané prenositeľné zručnosti, ktoré sú potrebné nielen pre pracovný život s jednoduchou administratívou, tvorbou dokumentov a komunikáciou, ale v súčasnosti aj pre bežný život mimo trhu práce. Vybrať si môžete niektorú odporúčanú kombináciu modulov podľa svojej úrovne digitálnych zručností - niektorý štandardný profil ICDL - alebo si zvoliť kombináciu modulov podľa vlastného výberu, čím si vytvárte individuálny ICDL profil

Odporúčané ICDL profily zodpovedajú digitálnym spôsobilostiam: Digitálna pripravenosť, Digitálna gramotnosť, Digitálna kvalifikovanosť a Digitálna odbornosť. Za úspešne absolvované skúšky získate certifikát. Skúšky z jednotlivých modulov si môžete postupne podľa potreby dopĺňať a vyžiadať si aktualizovaný certifikát.

Pri výbere modulov treba vychádzať:

  • zo súčasného stavu vašich vedomostí a zručností
  • z typu záujmových, študijných alebo súkromných aktivít, na ktoré využívate počítač 

 Digitálna pripravenosť - vstup do digitálneho sveta práce

Profil ICDL Entry

Profil je vhodný pre začínajúcich používateľov počítača a pre všetky osoby, ktoré pri svojich činnostiach chcú operačný systém a komunikáciu používať štandardne, bezpečne a efektívne pri práci s jednoduchými dokumentmi, výpočtovými tabuľkami a prezentáciou. Preto je vhodný aj pre malých živnostníkov alebo zamestnancov na nižších riadiacich pozíciach, žiakov SŠ v študijných odboroch bez maturity.

Profil obsahuje moduly:

M2 Práca s počítačom a správa súborov  + M7 Práca online + M346 Práca s webovými aplikáciami  alebo pre špecifické skupiny
M27 Práca s počítačom a online prostredie + M346 Práca s webovými aplikáciami

    alebo pre špecifické skupiny  


Zručnosti, ktoré získate

modul M2 - bezpečné a efektívne ovládanie počítača, jeho zariadení a správa súborov na štandardnej úrovni potrebnej pri pracovnej činnosti a aj mimo nej; 
modul M7 - prezeranie webových stránok, vyhľadávanie informácií, komunikácia cez elektronickú poštu (e-mail), ostatná online komunikácia na štandardnej úrovni potrebnej pri pracovnej činnosti a aj mimo nej;
modul M27 - výber základných a najčastejších znalostí a zručností z práce s počítačom, z informácií o počítačovej sieti, výber z vyhľadávania informácií na internete a práce s elektronickou poštou v prostredí webového úložiska a webových aplikácií; je výberom z modulov M2 a M7; 

modul M346 výber základných a najčastejších znalostí a zručností z práce s textom, výpočtovými tabuľkami a prezentáciou, ktoré sú nutné na prácu s jednoduchšími dokumentmi pomocou webových aplikácií a s využitím webového úložiska, teda aj na prácu odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Predpokladaný rozsah vzdelávania

M2, M7: 16 až 32 hod / modul;   M346: 24 až 48 hod / modul; 

celkove: 40 až 80 hod.

Certifikát Po absolvovaní skúšok M2, M7, M346, potvrdíte svoj profil ICDL Entry a na certifikáte ICDL Profile získate potvrdenie o digitálnej pripravenosti podľa ICDL.

Digitálna gramotnosť - digitálne základy pre život, prácu a ďalší digitálny rozvoj

Profil ICDL Base

Profil je vhodný pre prácu v záujmových združeniach alebo dobrovoľníckych organizáciách (administratíva), samovzdelávane prostredníctvom internetu. Pomôcť môže aj pri zjednodušení komunikácie medzi rodičmi a deťmi so zdravotným znevýhodnením (napr. autizmus, porucha sluchu, reči, a podobne).  Získané vedomosti a zručnosti v tomto profile spĺňajú štandardné požiadavky zamestnávateľov, sú vhodné pre pracovníkov s bežnou administratívou na tvorbu bežných dokumentov, pre štandardnú komunikáciu a bezpečné a odporúčané postupy pri skupinovej práci na diaľku. Nadobudnutie tohto profilu je dobrým predpokladom na ďalší rozvoj digitálnych znalostí a zručností.

Profil odporúča 3 povinné moduly:

M2 Práca s počítačom a správa súborov  + M7 Práca online + M3 Spracovanie textu

         a 1 ďalší voliteľný modul odporúča si vybrať z nasledovného zoznamu:

M4 Výpočtové tabuľky , M6 Prezentácia, Teamwork -  v príprave

 + 1 zo  , ,

 
Vstupné digitálne zručnosti

nevyžadujú sa

Zručnosti, ktoré získate

modul M2 - bezpečné a efektívne ovládanie počítača, jeho zariadení a správa súborov na štandardnej úrovni potrebnej pri pracovnej činnosti a aj mimo nej;
modul M7 - prezeranie webových stránok, vyhľadávanie informácií, komunikácia cez elektronickú poštu (e-mail), ostatná online komunikácia na štandardnej úrovni potrebnej pri pracovnej činnosti a aj mimo nej;
modul M3 - spracovanie a úprava textu vrátane vkladania obrázkov, tabuliek a iných objektov, práca s kreslenými objektmi;


modul M4 - využívanie výpočtových tabuliek na prípravu kalkulácií, spracovanie ponúk;
modul M6 - na vytváranie bežných prezentácií;
modul Teamwork - skupinová práca na diaľku (v príprave)

Predpokladaný rozsah vzdelávania

16 až 32 hod / modul; 

Certifikát

Absolvovaním 4 odporúčaných skúšok M2, M7, M3 +1 ďalší modul (okrem M346) potvrdíte svoj profil ICDL Base a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej gramotnosti podľa ICDL.

Digitálna kvalifikovanosť - štandard pre širšie spektrum zručností a pre náročnejšie činnosti

Profil ICDL Standard

Profil je vhodný na širší okruh administratívnych činností, ktoré sú potrebné na podporu rozbehnutých záujmových činností, odborných činností vo výrobe, službách, obchode, atď. Je  vhodný pre SZČO, podnikateľov, skúsenejších administratívnych pracovníkov a úradníkov, stredný a vyšší manažment, projektových manažérov, učiteľov, zdravotnícky personál, lekárov a podobne.

Profil odporúča povinne tieto 4 moduly

M2 Práca s počítačom a správa súborov + M7 Práca online + M3 Spracovanie textu + M12 Kybernetická bezpečnosť

        a ďalšie 3 voliteľné moduly odporúča si vybrať napr. z nasledovného zoznamu:

M4 Tabuľkový kalkulátor,  M6 Prezentácia,  M9 Práca s obrázkami a grafikou, Teamwork - v príprave

 + 3 zo


Vstupné digitálne zručnosti

Predpokladá sa zvládnutie zručností v rozsahu M2 Práca s počítačom a správa súborov + M7 Práca online, to znamená, že záujemca má skúsenosti s prácou s PC na štandardnej úrovni.

Zručnosti, ktoré získate

modul M3 - spracovanie a úprava textu vrátane vkladania obrázkov, tabuliek a iných objektov, práca s kreslenými objektmi;
modul M12 - (antivírusový program Eset/ Windows Zabezpečenie; archivačný nástroj 7-Zip; webové prehliadače) správne postupy a zásady pri využívaní informačno komunikačných technológií;

modul M4 - využívanie výpočtových tabuliek na prípravu kalkulácií, spracovanie ponúk;
modul M6 - na vytváranie bežných prezentácií;
modul M9 - (GIMP/ Photoshop Elements) práca s rastrovou (bitmapovou) grafikou, teda s obrázkami, fotkami a podobne
modul Teamwork - skupinová práca na diaľku (v príprave)

Predpokladaný rozsah vzdelávania

24 až 32 hod / modul

Certifikát

Ak budete mať absolvované skúšky z modulov M2, M3, M7, M12 + 3 ďalšie moduly (okrem M346), potvrdíte svoj profil ICDL Standard a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej kvalifikovanosti podľa ICDL.