Svet práce

Digitálna transformácia hospodárstva pretvára spôsob práce a podnikania. Mnoho sektorov prechádza rýchlou technologickou zmenou a digitálne zručnosti sú potrebné na všetkých pracovných miestach od najjednoduchších po najzložitejšie. „Nový program v oblasti zručností pre Európu“ Európska komisia, 2016

Digitálna kompetencia

Európska komisia už v roku 2006 označila digitálne kompetencie za kľúčové, to znamená také, ktoré potrebuje každý z nás pre život a prácu. Ide o schopnosť ovládať hlavné počítačové aplikácie na prácu s textom, výpočtovými tabuľkami, databázami, schopnosť efektívne spracovávať informácie a bezpečne používať internet a elektronické médiá, a novšie už i schopnosť používať aplikácie na špecifickejšie činnosti, ako napríklad, práca s obrázkami, práca s webovými stránkami, online spolupráca atď. 

Čo poskytuje ICDL / ECDL

ICDL / ECDL je  systém, ktorý stanovuje potrebný rozsah digitálnych znalostí a zručností v rôznych tematických oblastiach (tzv. digitálne štandardy) a  prostredníctvom praktických testov overuje úroveň ovládania práce s osobným počítačom v oblastiach, ktoré bežný zamestnanec (nie programátor)  využíva pracovnej praxi. Na základe úspešne vykonaných skúšok sa vydáva certifikát ECDL, ktorý je osvedčením o digitálnych zručnostiach pri práci s osobným počítačom (zoznam úspešne vykonaných skúšok).

Komu je ICDL / ECDL určené

Skúšky ICDL / ECDL sú určené pre ľudí, ktorí pôsobia na trhu práce - sú zamestnanci, SZČO, záujemcovia o zamestnanie, nezamestnaní, ale aj osoby na materskej alebo rodičovskej dovolenke, osoby so ZP  a iné osoby zúčastnené na ekonomickom procese, pre ktorých je osobný počítač pracovným nástrojom, používajú ho v každodennej praxi na plnenie rôznych pracovných úloh.         

Potrebujem ICDL / ECDL a aký prínos pre mňa bude mať

Prínos je významný a znamená  

 • medzinárodne rešpektované osvedčenie o úrovni znalostí a zručností pri používaní osobného počítača, ktoré môže významne pomôcť pri hľadaní práce doma aj v zahraničí( v niektorých európskych krajinách ide o ofociálne uznanú kvalifikáciu) 
 • pochopenie základov digitálneho sveta a dobré ovládanie hlavných kancelárskych aplikácií, čo znamená urýchlenie a skvalitnenie práce s PC
 • schopnosť predchádzať bezpečnostným rizikám na internete
 • lepší prístup k informáciám a schopnosť ich bezpečného a efektívneho spracovávania a zdieľania
 • schopnosť odstrániť väčšinu jednoduchších problémov s PC vlastnými silami
 • rešpekt v kolektíve, lebo znalý a zručný vie poradiť a pomôcť ostatným 

Prečo zamestnávatelia uprednostňujú držiteľov ICDL / ECDL

 • lebo ľudia bežne hodnotia svoje počítačové znalosti a zručnosti lepšie, ako v skutočnosti sú
 • lebo znalosti a zručnosti pre prácu s počítačom držiteľa ECDL sú overené testami podľa medzinárodne platných štandardov a metodiky
 • lebo nebudú pri práci zaťažovať IT špecialistov alebo kolegov s jednoduchými problémami
 • lebo budú rýchlejšie zvládať zaškolenie do špecializovaných podnikových systémov
 • lebo údaje vo svojom počítači vedia chrániť pred bezpečnostnými ohrozeniami
 • lebo tým všetkým zvyšujú celkovú efektivitu organizácie alebo firmy, v ktorej pracujú

Fakty o ICDL / ECDL

 • ICDL / ECDL je celosvetovo najrozšírenejší certifikačný systém pre overovanie digitálnych znalostí a zručností, ktorý sa úspešne využíva vo vyše 100 krajinách sveta
 • Certifikát nemá časovo obmedzenú platnosť
 • Akceptuje ho stále viac zamestnávateľov
 • Vo Veľkej Británii, Írsku a na Malte je ECDL súčasťou národného kvalifikačného rámca, to znamená, že je štátom uznanou kavlifikáciou 
 • ECDL oficiálne podporujú aj zástupcovia slovenských zamestnávateľov, ktorí svojim členom odporúčajú, „aby pri prijímaní zamestnancov a pri ich ďalšom vzdelávaní v základných počítačových zručnostiach v širšej miere využívali a akceptovali certifikáty systému ECDL, prípadne ďalšie vhodné systémy certifikácií.“  Memorandum IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej informatickej spoločnosti k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti, Bratislava, 2016.

Idete do toho s nami?  Začnite TU:  Moduly - Sylaby a potom Ako si vybrať podľa profilu