Memorandum SISp, RÚZ a ITAS

Dňa 19.07.2016 bolo podpísané Memorandum IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej informatickej spoločnosti k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti.

IT Asociácia Slovenska (ďalej len ITAS), Republiková únia zamestnávateľov (ďalej len „RÚZ“) a Slovenská informatická spoločnosť (ďalej len „SISp“) sa v rámci podpísaného memoranda zhodli  na skutočnosti, že počítačová gramotnosť je dôležitým predpokladom efektívneho výkonu práce vo väčšine povolaní. Nedostatočné digitálne zručnosti zamestnancov hlavne pri práci s textami, výpočtovými tabuľkami alebo pri  spracovávaní dát však významne znižujú produktivitu a presnosť práce.

Z uvedeného dôvodu dôležité reálne zvyšovanie digitálnych zručností a kompetencií mládeže, uchádzačov o zamestnanie ako aj samotných zamestnancov. V tom je kľúčové vedieť úroveň existujúcich alebo nadobudnutých digitálnych kompetencií jednotlivcov objektívne overiť. ITAS, RÚZ a SISp preto vyjadrili podporu moderným a inovatívnym formám vzdelávania, ktorých výsledkom je zvýšenie atraktivity štúdia ako aj testovanie  a certifikácia získaných počítačových zručností a vedomostí.

ITAS a RÚZ v memorande odporúčajú svojim členom, aby pri prijímaní zamestnancov a pri ich ďalšom vzdelávaní v základných počítačových zručnostiach v širšej miere využívali a akceptovali certifikáty systému ECDL, prípadne ďalšie vhodné systémy certifikácií. ITAS a RÚZ sa zároveň zaviazali, že budú spolupracovať so SISp na ďalšom rozvoji ECDL, hlavne pri jeho ďalšom prispôsobovaní pre slovenské podmienky.

Plné znenie memoranda je dostupné TU.