Zamestnávateľ s ICDL

ITAS a RÚZ odporúčajú svojim členom, aby pri prijímaní zamestnancov a pri ich ďalšom vzdelávaní v základných počítačových zručnostiach v širšej miere využívali a akceptovali certifikáty systému ECDL, prípadne ďalšie vhodné systémy certifikácií. Memorandum IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej informatickej spoločnosti k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti, Bratislava, 2016

Prečo ponúkame ICDL ako riešenie

 • Väčšina pracovných miest vyžaduje digitálne zručnosti. Voľný prístup k digitálnym technológiám a internetu ale neznamená, že ich používatelia majú digitálne zručnosti, ktoré si vyžaduje profesijná prax. Príkladom sú mladí ľudia – tzv. „Digital Natives“ alebo „Google Kids“, ktorí využívajú informačné technológie takmer výlučne ako zdroj zábavy a digitálne zručnosti potrebné pre prácu im chýbajú.
 • Svoje digitálne zručnosti preceňujeme (čím sú slabšie, tým viac). Hodnotenie digitálnych zručností seba hodnotením je preto nedôveryhodné. V prieskume v Rakúsku sa 84% opýtaných vyjadrilo, že vie veľmi dobre alebo dobre pracovať s internetom, v praktickej skúške takúto schopnosť preukázala iba polovica z nich. Preto je potrebné seba hodnotenie doplniť objektívnym medzinárodne platným certifikátom, ktorý by mal byť neoddeliteľnou súčasťou profesijných životopisov.
 • Medzery v digitálnych zručnostiach existujú aj v najrozvinutejších európskych krajinách (Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, Dánsko, Fínsko). Nedostatočné zručnosti zamestnancov pri každodennom využívaní osobných počítačov významne znižujú produktivitu a presnosť práce a znamenajú v priemere dve stratené hodiny z pracovného času týždenne.
 • Zlepšenie digitálnych zručností je možné iba prostredníctvom cieleného vzdelávania vrátane objektívneho overenia a certifikácie nadobudnutých zručností v medzinárodne porovnateľných systémoch, napr. ECDL.

Pozri odporúčania v materiáloch Zaujímavé dokumenty

Prečo vyučovať digitálne zručnosti podľa systému ICDL 

Systém ICDL ponúka zamestnávateľom ucelený systém na zlepšenie digitálnych zručností zamestnancov, ktorý pozostáva z úvodnej diagnostiky, odporúčaných výučbových materiálov a overenia nadobudnutých zručností prostredníctvom štandardizovanej metodiky. Je založený na unikátnom súbore štandardov (sylaby), na základe ktorých je možné vyučovať, hodnotiť alebo popisovať digitálne zručnosti, prípadne nastavovať systémy vzdelávania, a na objektívne merateľnej metodike overovania nadobudnutých zručností. Štandardy sa aktualizujú priebežne, podľa vývoja IKT. Mnohé  krajiny alebo individuálni zamestnávatelia prevzali systém ICDL/ ECDL ako štandard pre definovanie a hodnotenie digitálnych zručností. Skúsenosti expertov z ICDL/ ECDL využila aj Európska komisia pri tvorbe Európskeho referenčného rámca digitálnych kompetencií (DigComp), alebo e-Competence Framework for Users 1.0.   

Čo robiť, ak máte záujem o vzdelávanie a certifikáciu s ICDL 

Prvou otázkou je,  čo by mali zamestnanci vedieť. V tom môže pomôcť návod  Ako vyberať moduly a zostaviť profil

Druhou otázkou je, či chcete svojich zamestnancov vzdelávať sami, a tiež overovať ich nadobudnuté znalosti a zručnosti na základe akreditácie na vykonávanie certifikačných skúšok ECDL. Ak áno, viac informácií zistíte na Ako spolupracovať .

Prečo by mali zamestnávatelia uprednostniť držiteľov ICDL

 • Lebo ich znalosti a zručnosti pre prácu s počítačom sú overené testami podľa medzinárodného štandardu
 • Lebo pri plnení úloh nebudú jednoduchými problémami zaťažovať IT špecialistov alebo kolegov
 • Lebo budú rýchlejšie zvládať zaškolenie do špecializovaných podnikových systémov
 • Lebo lepšie vedia chrániť údaje pred prípadnými ohrozeniami a rozumejú lepšie bezpečnostným opatreniam organizácie
 • Lebo efektívnym využívaním osobného počítača ušetria v priemere 2 hodiny týždenne, ktoré môžu následne venovať plneniu iných pracovných úloh.

Má váš zamestnanec certifikát ECDL ?  Jeho pravosť a rozsah si môžete overiť TU - Overiť certifikát .

Fakty o ICDL

 • ICDL je celosvetovo najrozšírenejší certifikačný systém pre overovanie digitálnych znalostí a zručností bežných používateľov osobných počítačov, ktorý sa úspešne využíva 140 krajinách sveta
 • ICDL je súčasťou národných kvalifikačných rámcov v Európe: Írsko, Veľká Británia (Anglicko, Wales, Severné Írsko, Škótsko) a Malta a vo svete: Austrália, Nový Zéland, Irán, Singapur, Južná Afrika, Thajsko a Vietnam
 • ICDL je plne kompatibilné s Európskym referenčným rámcom pre digitálne zručnosti DigComp, pričom sa prioritne zameriava na funkčné zručnosti, tzn. také, ktoré sú potrebné pre prácu.
 • ICDL je už 25 rokov lídrom certifikácie digitálnych zručností v Európe a významným spolutvorcom európskych štandardov v oblasti digitálnych kompetencií

A z uvedených dôvodov je ICDL certifikát vhodným a transparentným nástrojom na doloženie nadobudnutých digitálnych zručností pre zamestnávateľov.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás