Ako vyberať moduly pre svet práce

Systém ICDL / ECDL je veľmi flexibilný. Vybrať si môžete niektorú odporúčanú kombináciu modulov podľa úrovne digitálnych zručností - niektorý štandardný profil ICDL - alebo si zvoliť kombináciu modulov podľa vlastného výberu, čím si vytvárate individuálny ICDL profil. 

Za úspešne absolvované skúšky získate certifikát. Moduly si môžete postupne podľa potreby dopĺňať a vyžiadať si aktualizovaný certifikát.

Odporúčané profily ICDL zodpovedajú digitálnym spôsobilostiam: Digitálna pripravenosť, Digitálna gramotnosť, Digitálna kvalifikovanosť a Digitálna odbornosť. Pri výbere svojho profilu ICDL treba vychádzať:

  • zo súčasného stavu vašich vedomostí a zručností
  • z typu pracovných, študijných alebo súkromných aktivít, na ktoré využívate počítač 

PROFILY ICDL A DIGITÁLNE SPÔSOBILOSTI

 Digitálna pripravenosť - vstup do digitálneho sveta práce

ICDL Entry

Profil je vhodný pre malých živnostníkov alebo zamestnancov na nižších riadiacich pozíciách, žiakov SŠ v študijných odboroch bez maturity, pre začínajúcich používateľov počítača, teda pre všetky osoby, ktoré operačný systém a komunikáciu chcú používať štandardne, bezpečne a efektívne pri práci s jednoduchými dokumentmi, výpočtovými tabuľkami a prezentáciou.

Profil obsahuje tieto 3 moduly:

M2 Práca s počítačom a správa súborov + M7 Práca online + M346 Práca s webovými aplikáciami   alebo pre špecifické skupiny
M27 Práca s počítačom a online prostredie + M346 Práca s webovými aplikáciami

   alebo pre špecifické skupiny 


Zručnosti, ktoré získate

modul M2 - bezpečné a efektívne ovládanie počítača, jeho zariadení a správa súborov na štandardnej úrovni potrebnej pri pracovnej činnosti a aj mimo nej;
modul M7 - prezeranie webových stránok, vyhľadávanie informácií, komunikácia cez elektronickú poštu (e-mail), ostatná online komunikácia na štandardnej úrovni potrebnej pri pracovnej činnosti a aj mimo nej;
modul M27 - výber základných a najčastejších znalostí a zručností z práce s počítačom, z informácií o počítačovej sieti, výber z vyhľadávania informácií na internete a práce s elektronickou poštou v prostredí webového úložiska a webových aplikácií; je výberom z modulov M2 a M7 pre špecifické skupiny; 
modul M346 výber základných a najčastejších znalostí a zručností z práce s textom, výpočtovými tabuľkami a prezentáciou, ktoré sú nutné na prácu s jednoduchšími dokumentmi pomocou webových aplikácií a s využitím webového úložiska, teda aj na prácu odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Predpokladaný rozsah vzdelávania M2,M7: 16 až 32 hod / modul;    M346: 24 až 48 hod / modul;               celkove : 40 až 80 hod.
Certifikát Po absolvovaní skúšok M2, M7, M346, potvrdíte svoj profil ICDL Entry a na certifikáte ICDL Profile získate potvrdenie o digitálnej pripravenosti podľa ICDL.

Digitálna gramotnosť - digitálne základy pre prácu, život a ďalší digitálny rozvoj

Profil ICDL Base

Získané vedomosti a zručnosti v tomto profile spĺňajú štandardné požiadavky zamestnávateľov, sú vhodné pre prácu s bežnou administratívou, na tvorbu bežných dokumentov, pre štandardnú komunikáciu a pre bezpečné a odporúčané postupy pri skupinovej práci na diaľku. Profil je vhodný pre SZČO, podnikateľov, administratívnych pracovníkov a úradníkov, pracovníkov v službách, stredný zdravotnícky personál, ktorí využívajú počítač ako:

  • podporu každodenných aktivít: napr. internet na vyhľadávanie prístupu k bežným službám, informáciám
  • nástroj na výkon základných administratívnych činností na podporu poskytovania služieb resp. výroby a predaja produktov.

Profil odporúča 3 povinné moduly

M2 Práca s počítačom a správa súborov + M7 Práca online + M3 Spracovanie textu

a 1 ďalší modul odporúča vybrať z navrhnutého zoznamu:

 (M4 Tabuľkový kalkulátor , M6 Prezentácia, Collaboration - v príprave)

+ 1 zo  ( , , )


Vstupné digitálne zručnosti

nevyžadujú sa

Zručnosti, ktoré získate

modul M2 - bezpečné a efektívne ovládanie počítača, jeho zariadení a správa súborov na štandardnej úrovni potrebnej pri pracovnej činnosti a aj mimo nej; 
modul M7 - prezeranie webových stránok, vyhľadávanie informácií, komunikácia cez elektronickú poštu (e-mail), ostatná online komunikácia na štandardnej úrovni potrebnej pri pracovnej činnosti a aj mimo nej;
modul M3 - spracovanie a úprava textu vrátane vkladania obrázkov, tabuliek a iných objektov, práca s kreslenými objektami;

modul M4 - na prípravu kalkulácií, spracovanie ponúk, spracovanie laboratórnych meraní a iné aj zložitejšie tabuľkové výpočty;
modul M6 - prípravovanie bežných prezentácií (vašej práce, výrobkov, služieb, poznatkov);
modul Teamwork - skupinová práca na diaľku (v príprave)

Kľúčové digitálne zručnosti, ktoré zamestnávatelia požadujú najčastejšie!

Predpokladaný rozsah vzdelávania

24 až 32 hod / modul

Certifikát

Absolvovaním odporúčaných skúšok z modulov M2, M7, M3 +1 ďalší modul (okrem M346), potvrdíte profil ICDL Base a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej gramotnosti podľa ICDL.

Digitálna kvalifikovanosť - štandard pre širšie spektrum zručností a náročnejšie činnosti

Profil ICDL Standard
Profil je vhodný pre SZČO, podnikateľov, skúsenejších administratívnych pracovníkov a úradníkov, stredný a vyšší manažment,  projektových manažérov, učiteľov netechnických predmetov, učiteľov technických predmetov, zdravotnícky personál, lekárov, resp. všetkých, ktorý využívajú počítač
  • na širší okruh administratívnych činností, ktoré sú významnou súčasťou ich pracovnej náplne alebo
  • na podporu odborných činností vo výrobe, službách, obchode, riadení, marketingu, atď.
Profil odporúča povinne tieto 4 moduly
M2 Práca s počítačom a správa súborov + M7 Práca online + M3 Spracovanie textu + M12 Kybernetická bezpečnosť
  
        a ďalšie 3 si vybrať vzhľadom na svoje pracovné zameranie.

Uvádzame 2 príklady zamerania a odporúčania pre výber 3 ďalších modulov

Pri zameraní na prezentačné činnosti sa odporúča vybrať si 3 ďalšie moduly takto:
M4 Tabuľkový kalkulátor +  M9 Práca s obrázkami a grafikou + 1 zo (M6 Prezentácia, AM6 Pokročilá práca s prezentáciou, M17 Digitálny marketing)
 
+  1 z ( , , )
 K Spracovanie textu resp. Tabuľkový kalkulátor možno zvoliť alternatívu  resp.
Vstupné digitálne zručnosti Predpokladá sa zvládnutie zručností v rozsahu: modulu M2 Práca s počítačom a správa súborov + modulu M7 Práca online, to znamená, že záujemca má skúsenosti s prácou s PC na štandardnej úrovni, ale aplikácie využíva nedostatočne efektívne, s viacerými nástrojmi máva problém. Zlepšenie digitálnych zručností bude znamenať významné skvalitnenie výstupov a zlepšenie produktivity práce. 
Zručnosti, ktoré získate

modul M12 - na bezpečnú prácu v digitálnom prostredí, na zabezpečenie ochrany osobných i citlivých firemných údajov, údajov pri komunikácii cez e-mail a sociálne siete, bankových prístupov (zaradený v povinnej zostave);

modul M3 - spracovanie a úprava textu vrátane vkladania obrázkov, tabuliek a iných objektov, práca s kreslenými objektmi;
modul M4 - na prípravu kalkulácií, spracovanie ponúk, spracovanie laboratórnych meraní a iné aj zložitejšie tabuľkové výpočty;
modul M9 - na prácu s obrázkami/ fotografiami za účelom propagácie, výučby, archivácie/ spracovania obrazovej dokumentácie;
modul M6 - príprava bežných prezentácií (vašej práce, výrobkov, služieb, poznatkov);
modul AM6 - príprava profesionálnych prezentácií;
modul M17 - vytváranie, spravovanie, vyhodnocovanie  a regulovanie digitálnej prítomnosti na internete, realizovanie cielených marketingových kampaní;

Rozšírenie k pokročilým digitálnym prezentáciám a digitálnej prítomnosti!

Predpokladaný rozsah vzdelávania

20 až 32 hod / modul

Certifikát

Poznámka: Ak ste absolvovali skúšky z modulov M2, M7, M3/AM3, M12 + 3 ďalšie moduly (okrem M346), potvrdíte profil ICDL Standard a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej kvalifikovanosti podľa ICDL.


 
Pri zameraní na analytické činnosti sa odporúča vybrať si 3 ďalšie moduly takto::
M4 Tabuľkový kalkulátor / AM4 Pokročilá práca s tabuľkami + M12 Kybernetická bezpečnosť + Collaboration (v príprave)  +  1 z  ( M5 Používanie databáz, AM8 Analýza a vizualizácia údajov)
  + 1 z ( , )
 K Spracovanie textu resp. Tabuľkový kalkulátor možno zvoliť alternatívu  resp.
 
Vstupné digitálne zručnosti
Predpokladá sa zvládanie zručností v rozsahu modulu M2 Práca s počítačom a správa súborov + modulu M7 Práca online + M3 Spracovanie textu + M4 Tabuľkový kalkulátor
Zručnosti, ktoré získate

modul M3 -  spracovanie a úprava textu vrátane vkladania obrázkov, tabuliek a iných objektov, práca s kreslenými objektami
modul M4 -
na prípravu kalkulácií, spracovanie ponúk, spracovanie laboratórnych meraní a iné aj zložitejšie tabuľkové výpočty;
modul AM3
- pokročilá práca s textom (príprava náročných a zložitých textov, napr. rôznych štúdií, analýz, bakalárskych a diplomových prác);
modul AM4 - komplexné finančné analýzy, spracovanie laboratórnych meraní, spracovanie /vyhodnocovanie ponúk;
modul Teamwork - skupinová práca na diaľku (v príprave)
modul M12 - na bezpečnú prácu v digitálnom prostredí, na zabezpečenie ochrany osobných i citlivých firemných údajov, údajov pri komunikácii cez e-mail a sociálne siete, bankových prístupov
modul M5  - na využívanie údajov zo štatistických, európskych, podnikových databáz  ( za účelom analýzy situácie/ možností a ich prezentácia v tabuľkách);
modul AM8 - analýza štatistických údajov z ekonomického života organizácie a odhady možného vývoja a podmienok na dosiahnutie ekonomického cieľa , analýza súborov meraní a pod.

Rozšírenie k analytickým digitálnym zdatnostiam!

Predpokladaný rozsah vzdelávania

20 až 32 hod / modul

Certifikát

Poznámka: Ak ste absolvovali skúšky z modulov M2, M7, M3/AM3, M12 + 3 ďalšie moduly (okrem M346), potvrdíte profil ICDL Standard a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej kvalifikovanosti podľa ICDL.

   

Digitálna odbornosť  - podpora efektivity a špecializácie

Profil ICDL Expert

Profil je vhodný pre výkonných odborných pracovníkov a špecialistov, analytikov, projektových manažérov, študentov vysokých škôl, pracovníkov vo výskume, učiteľov informatiky resp. všetkých, ktorí s podporou osobného počítača vykonávajú odborné a špecializované činnosti ako napr.: komplexné finančné analýzy, kontroling, prípravu sofistikovaných odborných správ, práce s veľkým objemom údajov resp. s komplexnými údajmi, tvorbu dôležitých prezentácií, analýzu štatistických údajov a podobne.
Tento profil možno dosiahnuť aj súbežne s profilom ICDL Standard resp. ICDL Base.

Profil odporúča povinne modul
M12 Kybernetická bezpečnosť
a  3 ďalšie moduly z tu uvedeného zoznamu modulov:
(AM3 Pokročilá práca s textom, AM4 Pokročilá práca s tabuľkami,  AM6 Pokročilá práca s prezentáciou, AM5 Pokročilá práca s databázou, M9 Práca s obrázkami, M17 Digitálny marketing )
 + 3 z  ( , , , ,   )
 
Vstupné digitálne zručnosti

Predpokladá sa zvládanie zručností v rozsahu M2 Práca s počítačom a správa súborov + M7 Práca online + M3 Spracovanie textu + M4 Tabuľkový kalkulátor, to znamená, že záujemca už má dobré digitálne zručnosti, ale v profesijne najdôležitejších oblastiach práce mu chýbajú zručnosti pre vyššiu efektívnosť a špecializované zručnosti. Tieto umožnia, aby vzhľad a funkcionalita a štruktúra pripravených výstupov boli perfektné resp. aby bolo možné aj špecializované odborné spracovanie podkladov. 

Zručnosti, ktoré získate

Profil ponúka získanie profesionálnych resp. špecializovaných zručností v najžiadanejších bežných aplikáciách:

modul M12 - na bezpečnú prácu v digitálnom prostredí, na zabezpečenie ochrany osobných i citlivých firemných údajov, údajov pri komunikácii cez e-mail a sociálne siete, bankových prístupov;
modul AM3 - pokročilá práca s textom (príprava náročných a zložitých textov, napr. rôznych štúdií, analýz, bakalárskych a diplomových prác);
modul AM4 - spracovanie komplexných finančných analýz, zložitých tabuľkových výpočtov a analýz údajov vrátane ich grafického zobrazenia, spracovanie / vyhodnocovanie údajov;
modul AM5 - spracovávanie veľkých objemov dát alebo komplexných údajov;
modul AM6 - tvorba dôležitých a sofistikovaných prezentácií;
modul AM8 - analýza štatistických údajov, vzťahov medzi nimi, zobrazovanie údajov v účtovníctve, plánovaní výroby, kontrolingu, odhady možného vývoja a podmienok na dosiahnutie ekonomického cieľa , analýza súborov meraní a pod.

Predpokladaný rozsah vzdelávania

20 - 32 hod / modul

Certifikát

Ak absolvujete skúšky z modulu M12 + 3 z (AM3, AM4, AM5, AM6, AM8), potvrdíte profil ICDL Expert, na certifikáte získate potvrdenie digitálnej odbornosti podľa ICDL. Ak medzi skúškami, ktoré ste absolvovali sú moduly M2, M7, M3/AM3, M12 + 3 ďalšie spomedzi (M4/AM4, M5/AM5, M6/AM6, AM8, M9, M16, M17), potvrdíte aj profil ICDL Standard a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej kvalifikovanosti podľa ICDL.

 

Individuálny profil ICDL

Individuálny profil ICDL si vytvárate sami, voľbou modulov a absolvovaním skúšok podľa vlastnej potreby a uváženia. Ak splníte podmienky, na certifikáte budete mať uvedenú aj úroveň dosiahnutej digitálnej spôsobilosti (pripravenosť, gramotnosť, kvalifikovanosť, odbornosť).  

O vydanie certifikátu ICDL Profile Certificate je možné požiadať kedykoľvek. Je ho možné vystaviť aj za jedinú úspešnú skúšku, teda aj keď nenaplníte niektorý z odporúčaných profilov.

Tento certifikát potvrdzuje, že na ňom vymenované skúšky ste vykonali podľa medzinárodných štandardov. Je vhodný na to, aby potvrdzoval váš vývoj pri ovládaní IT, a to napríklad aj vykonanie testov z toho istého modulu, ale podľa sylabov rôznej úrovne náročnosti (pokročilé moduly).

Pred vykonaním skúšky ICDL/ ECDL z vybraného modulu, by ste mali vedieť, či ste dostatočne pripravení na úspešné absolvovanie testu, alebo potrebujete absolvovať vhodný kurz. Pozrite si detailný zoznam požiadaviek na zručnosti (sylaby) v odporúčaných oblastiach alebo sa prípadne poraďte s pracovníkmi niektorého akreditovaného testovacieho centra (ATC). Absolvovanie akýchkoľvek kurzov sa však nevyžaduje a ani nie je súčasťou ceny za skúšku alebo ceny za Index ICDL/ECDL.

V prípade, že ste si svoje moduly vybrali a máte záujem o certifikát ICDL, postupujte  ďalej podľa nasledujúcich krokov: Ako postupovať k certifikácii