ECDL a Europass CV

Praktickou aplikáciou DIGCOMP je zaradenie nástroja na seba hodnotenie digitálnych kompetencií občanov do Europass Životopis. Nástroj je postavený na štruktúre DIGCOMP. Používatelia hodnotia svoje digitálne kompetencie v piatich oblastiach: Spracovanie informácií, Komunikácia, Tvorenie obsahu, Bezpečnosť a Riešenie problémov, každý na 3 úrovniach:  základný používateľ, samostatný používateľ a pokročilý používateľ.

Europass Životopis  zároveň očakáva, že občan deklarované digitálne zručnosti doloží certifikátom (napríklad ECDL), ak nevyplývajú priamo z formálneho vzdelávania.

Ukážka zo životopisu Europass:

Digitálna zručnosť

SEBAHODNOTENIE

Spracovanie informácií

Komunikácia

Vytváranie obsahu

Bezpečnosť

Riešenie problémov

 

Uveďte úroveň

Uveďte úroveň

Uveďte úroveň

Uveďte úroveň

Uveďte úroveň

 

Úrovne:
Základný používateľ  -  Samostatný používateľ  -  Skúsený používateľ

Digitálne zručnosti - Tabuľka sebahodnotenia

 

Uveďte názov, prípadne úroveň dosiahnutého certifikátu v IKT.

 

Nahraďte tento text opisom svojich ďalšie počítačových zručností. Uveďte, kde ste ich nadobudli. Príklad:

▪   dobrá znalosť textový procesor, tabuľkový procesor, prezentačný softvér
▪   dobré ovládanie softvéru na úpravu fotografií (skúsenosť som nadobudol ako amatérsky fotograf)

Certifikačný systém ECDL je plne kompatibilný s európskym rámcom digitálnych zručností (DIGCOMP), čo je presvedčivý argument, aby ste si ho vybrali ako spôsob na doplnenie si znalostí a zručností a ich overenie.

Profil vhodný pre vás si môžete vybrať TU.