Zaujímavé medzinárodné dokumenty

ECDL Foundation doplnila prieskum o zistených značných rozdieloch medzi vlastným odhadom svojich digitálnych znalostí a zručností  a reálnymi znalosťami a zručnosťami overenými na praktických úlohách. V prvej etape boli zverejnené výsledky z prieskumov v roku 2016 vo vybraných štátoch Európy a v druhej etape pridala do tejto správy aj výsledky z prieskumov v roku 2018 za Indiu a Singapúr. Správa Perceptions and Reality - Measuring Skills Gaps in Europe, India and Singapour 2018 potvrdzuje, že bez ohľadu na technologickú vyspelosť spoločnosti, ľudia nadhodnocujú svoje schopnosti prípadne ich zovšeobecňujú aj na oblasti, v ktorých nemajú skoro žiadne skúsenosti.

Súhrn poznatkov z profesionálnych priekumov vykonaných v európskych krajinách (Fínsko a Dánsko 2013-14, Nemecko 2014, Rakúsko 2014, Švajčiarsko 2016) v rokoch 2012 až 2016, ktoré porovnávali seba hodnotenie osôb v oblasti základných IKT zručností a ich skutočné znalosti a zručnosti, zisťovali straty na produktivite práce z dôvodu základných neznalostí, sa dočítate v správe ECDL F  Perception and Reality: Measuring Digital Skills in Europe, máj 2016 a v prílohe s detailnými údajmi. Neformálny preklad dokumentu v českom jazyku "Představa a skutečnosť" je k dispozícii TU.

Odborná správa spoločností Burning Glass Technologies a Capital One z marca 2015 "The Digital Skills Gap in the Workforce" upozorňuje, že na americkom trhu práce dve tretiny pracovnej sily nemá vysokoškolské vzdelanie, ale 39% pracovných miest vyžaduje vyššie vzdelanie ako stredoškolské a zároveň menej ako bakalár (1. stupeň VŠ). Z týchto pracovných miest skoro 8  z 10 vyžaduje slušné digitálne znalosti a zručnosti (v 78% to je práca s textom a s výpočtovými tabuľkami).

Dokument pracovnej komisie pre digitálne technológie zo snemovne lordov vo Veľkej Británii "Make or Break: The UKs Digital Future" kategorizuje digitálne požiadavky na tri skupiny: digitálneho občana, digitálneho pracovníka a digitálneho tvorcu. (ECDL vie ponúknuť riešenia pre osoby z prvých dvoch skupín).

Spoločný dokument EK, eSkills a Grand Coalition for Jobs: The e-skills Manifesto 2014 vymenúva 5 odporúčaní na posilnenie digitálnych zručností v Európe. Okrem iného uvádza napr. využitie certifikácie ECDL ako dobrý príklad pri zhodnocovaní digitálnych zručností (pozri str. 23, 42,44)

Odborný článok spoločnosti IDC Analyze the Future s názvom "Bridging the Information Worker Productivity Gap in the Western Europe: New Challenges and Opportunities for IT", zo septembra 2012 veľmi jasne mapuje situáciu s nedostatkami v IT zručnostiach a ich dopade na produktivitu práce u zamestnancov, ktorí pracujú s dokumentami na počítačoch. Strata produktivity sa šplhá až ku 19,5%. Navyše zistili, že aktivity vykonávané s počítačom/notebookom sú iné ako aktivity s tabletom. Správa tiež sleduje, ktoré činnosti sú najčastejšie, ktoré zariadenia sa na ktoré činnosti používajú a podobne.

Klamlivá predstava o znalostiach a zručnostiach mladých ľuďoch, ktorí sú od malička vystavení pôsobeniu digitálnych technológií, teda o tzv.  "Digital Natives", vystavuje spoločnosť aj mladých ľudí značnému nebezpečiu. Odborný názor ECDL Foundation k tejto téme nájdete v článku "The Fallacy of the "Digital Natives: Why Young People Need to Develop their Digital Skills", rok 2014; neformálny preklad tohto dokumentu v slovenskom jazyku  "Klam o "digital natives": Prečo mladí ľudia potrebujú rozvíjať digitálne zručnosti" je TU.

Iná štúdia o cene za digitálnu ignoranciu bola vypracovaná v Grécku v roku 2011 v spolupráci medzi ECDL Hellas, ECDL Foundation a Graduate Business school Alba: IT skills: The business gain.

European Public Administration Network (neformálna sieť riaditeľov zodpovedných za administratívu vo verejnej správe členských štátov EÚ) vyhlásenie z júna 2009 "EUPAN eGovernment Resolution", June 2009; vybrané časti v slovenskom jazyku sú TU.

Talianska informatická spoločnosť (AICA) v spolupráci s univerzitou v Bocconi vykonali v roku 2003 výskum na tému "cena za digitálnu ignoranciu". V roku 2009 túto štúdiu aktualizovali. Niektoré výsledky tohto výskumu v stručnosti sú prezentované v dokumente "The cost of IT Ignorance 2009": outline of the italian survey.