Stručne ICDL 2023 a prechod od ECDL

Súhrn noviniek v systéme ICDL na Slovensku od roku 2020

 • boli vytvorené programy ICDL, ktoré odporúčajú výber modulov z hľadiska existujúceho alebo budúceho pôsobenia človeka na trhu práce (bežný zamestnanec, pracovník špecialista , manažér, študent, občan mimo trhu práce) a to, ICDL Digitálny študent (ICDL Digital Student), ICDL Zamestnanec (ICDL Workforce), ICDL Špecialista (ICDL Professional),  ICDL Porozumenie, ICDL Digitálny občan (ICDL Digital Citizen)

 • zmeny v odporúčaných profiloch
  • vznikol nový profil (odporúčaná kombinácia modulov) s názvom ICDL Entry, ktorý zodpovedá  digitálnej spôsobilosti „Digitálna pripravenosť“; odporúča kľúčové znalosti a zručnosti nutné pre vstup na trh práce; boli zavedené moduly M27 Práca s počítačom a online prostredie, M346 Práca s webovými aplikáciami, ktoré sa venujú jednoduchým úkonom s operačným systémom, práci s jednoduchými dokumentmi a jednoduchej komunikácii v cloudovom prostredí   
  • boli aktualizované odporúčané profily (kombinácie modulov) ECDL Base, Standard, Expert na profily ICDL Base, Standard, Expert, ktoré zodpovedajú spôsobilostiam Digitálna gramotnosť,  Digitálna kvalifikovanosť a Digitálna odbornosť;  u oboch profilov ICDL Standard a ICDL Expert bol zaradený modul Kybernetická bezpečnosť (staršia verzia Bezpečnosť pri využívaní IKT) ako povinný modul; v profile ICDL Base je možné namiesto modulu Tabuľkový kalkulátor  si vybrať iný modul
  • detaily pozri na stránke Moduly-Sylaby a následne na stránke Ako vyberať moduly podľa Profilu ICDL

 • rozšírenie zoznamu ponúkaných modulov, ktoré už sú resp. budú dostupné v systéme ICDL / ECDL
  • do slovenského jazyka bol lokalizovaný modul pre študentov, ktorý umožňuje lepšie pochopenie informatického myslenia pre neinformatikov ako aj prípravu z programovania pre neprogramátorov (Computing - Základy informatického myslenia a programovania, M10 Tvorba webových stránok) a tiež modul, ktorý pripravuje študentov na pochopenie aspektov robotiky, zostavovanie a programovanie jednoduchých robotov (M19 Robotika)
  • boli pripravené nové moduly pre tých, ktorí vzhľadom na aktuálnu situáciu potrebujú digitálne zručnosti pre bezpečnú prácu a spoluprácu na diaľku (Remote Work a Teamswork), zatiaľ nie sú lokalizované do slovenčiny
  • boli vytvorené a pripravujú sa aj ďalšie nové moduly pre skúsených používateľov počítača  a tých čo vyžadujú aj špecifické digitálne znalosti a zručnosti (napr. už lokalizované do slovenského jazyka sú Digitálny marketing, Analýza a vizualizácia údajov, a zatiaľ v príprave ICDL Foundation sú Websites, Multimedia, Coding a ďalšie)
  • v procese prípravy je nový program INSIGHTS pre súčasných alebo budúcich manažérov s modulmi, ktoré poskytujú rámcový prehľad a porozumenie kľúčových pojmov v najnovších technológiách, využitie týchto technológií, ich prínosy a nevýhody, charakteristické oblasti ich nasadenia, hlavných poskytovateľov týchto technológií. Ide o Cloudové technológie, Internet vecí, Umelú inteligenciu, Veľké dáta, Technológiu Blockchain, Priemysel 4.0; dostupnosť sa očakáva v Q1 2024
  • do slovenského jazyka bol lokalizovaný prvý modul motivačného programu DIGITAL CITIZEN, a to EC1 Digitálny občan, základy
  • opisy účelu, obsahu i možného využitia jednotlivých modulov, detailný súpis študijných požiadaviek (sylabus)  nájdete na stránkach Moduly v skupine Base (kľúčové moduly), Moduly v skupine Standard (stredne pokročilé moduly), Moduly v skupine Advanced (pokročilé moduly)

Prechod zo systému ECDL na systém ICDL na Slovensku

Slovenská informatická spoločnosť už zapracovala rozšírenia vyplývajúce z prechodu na systém ICDL. Systém ICDL nadväzuje na pozitíva systému ECDL a rozvíja ho vzhľadom na nové požiadavky pracovného trhu.

Aktivity a projekty začaté alebo naplánované v systéme ECDL sa v ňom aj dokončia. Pri vytváraní nových plánov projektov je potrebné používať už označenie ICDL.

Doterajšie indexy ECDL budú platiť aj ako indexy ICDL. Certifikáty ECDL budú vydávané aj naďalej až do plánovaného ukončenia relevantných projektov. O vydanie certifikátu so značkou ICDL bude možné žiadať od 1.9.2020 bez ohľadu na to, kedy boli skúšky vykonané.

Nové moduly jednotlivých programov ICDL budú postupne lokalizované do slovenského jazyka.

Systém ICDL v kocke