Akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania

Názov: Príprava učiteľov informatických predmetov na rozvoj digitálnych kompetencií žiakov ZŠ a SŠ

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 1755/ 2017-KV zo dňa 03.07.2017

Doba platnosti akreditácie: do 31. 12. 2022

Program kontinuálneho vzdelávania učiteľov je určený pre učiteľov informatiky a informatických predmetov. Absolvent bude schopný doplniť a inovovať výučbu predmetu informatika, prípadne iných informatických predmetov tým, že vhodným zapracovaním alebo rozšírením niektorých tém pripraví svojich žiakov na získanie medzinárodnej kvalifikácie v oblasti digitálnych zručností (ECDL), ktorá im výrazne pomôže pri uplatnení sa na trhu práce, pri ďalšom štúdiu, či podporí ich medzinárodnú mobilitu.

Druh: Inovačné vzdelávanie

Forma: Kombinovaná - prezenčná 60 hodín, dištančná 25 hodín; spolu 85 hodín

Počet kreditov: absolvent získa 20 kreditov

Program je určený pre: pedagogických zamestnancov zaradených v kategórii: učiteľ

Podkategória:

 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy),
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy),
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

Vzdelávacia oblasť:

 • matematika a práca s informáciami
 • odborné vzdelávanie

Vzdelávacie predmety:

 • informatika ako všeobecno-vzdelávací predmet
 • odborné informatické predmety

Hlavný cieľ:

Rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov informatických predmetov na inovatívnu prípravu žiaka v oblasti digitálnych kompetencií smerujúcu k úspešnému testovaniu štandardizovanou a medzinárodne uznávanou testovacou metodikou.

Špecifické ciele:

 • získať prehľad o štruktúrovaní digitálnych zručností a o možnostiach výučby a testovania digitálnych kompetencií podľa jednotlivých modulov ECDL,
 • rozšíriť si kompetencie v oblasti metodiky vyučovania a testovania digitálnych zručností pre rozvoj digitálnej gramotnosti, kvalifikovanosti a odbornosti,
 • aplikovať adekvátnu inovatívnu metodiku pri vyučovaní digitálnych kompetencií podľa cieľových požiadaviek, požiadaviek praxe a syláb testovania ECDL,
 • prehĺbiť schopnosť využiť rôzne taxonómie pri tvorbe učebných aktivít,
 • vytvárať učebné úlohy vedúce k rozvoju digitálnych zručností v súlade s pravidlami formulácie úloh a aplikovať ich v edukačnom procese,
 • prehĺbiť zručnosť tvoriť rôzne formy úloh pre overenie splnenia vzdelávacích cieľov,
 • rozvíjať spôsobilosť zostaviť test z navrhnutých úloh tak, aby žiaci boli schopní úspešne zvládnuť medzinárodné testovanie ECDL.

Profil absolventa:

Absolvent vzdelávacieho programu získa prehľad o štruktúrovaní digitálnych  zručností a o možnostiach výučby a testovania digitálnych kompetencií podľa jednotlivých modulov ECDL. Zdokonalí si svoje odborné a pedagogicko-didaktické kompetencie z oblasti vyučovania a testovania digitálnej kvalifikovanosti a digitálnej odbornosti (súbor štandardných a pokročilých digitálnych zručností v systéme ECDL). Získané kompetencie vie aplikovať vo vyučovaní príslušného predmetu. V rámci edukačného procesu dokáže u svojich žiakov rozvíjať digitálne zručnosti, dokáže vytvárať učebné úlohy vedúce k rozvoju digitálnych zručností a je schopný pripraviť svojich žiakov na úspešné zvládnutie nezávislého overenia ich digitálnych kompetencií.

Požiadavky na ukončovanie vzdelávacieho programu:

 1. Účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania
 2. Spracovanie a odovzdanie úloh z dištančnej formy vzdelávania
 3. Záverečná prezentácia v prezentačnom softvéri – Spracovanie metodiky vyučovania digitálnych zručností vybraného modulu z oblasti digitálnej kvalifikovanosti alebo digitálnej odbornosti do výučby zvoleného informatického predmetu (minimálne 15 snímok)

Spôsob prihlasovania:

Písomná prihláška podpísaná uchádzačom.  Stiahnuť prihlášku

Náklady na realizáciu programu: maximálne185 € / účastník

Neprehliadnite: Každý úspešný absolvent akreditovaného programu získa jednorazovú zľavu vo výške 5€ na zakúpenie indexu ECDL. Index ECDL je nevyhnutným predpokladom pre certifikáciu ECDL.

POZOR!

Akreditovaný program nie je možné absolvovať v rámci národného projektu IT Akadémia.