Časté otázky

Otázka: Som účastníkom projektu Bratislavského samosprávneho kraja „Digitálne zručnosti pre život“. Jednou z aktivít projektu je aj vzdelávanie učiteľov. Môžem za toto vzdelávanie získať kredity?

Odpoveď:  Žiaľ, za toto vzdelávanie nie je možné kredity získať. Program "Príprava učiteľov informatických predmetov na rozvoj digitálnych kompetencií žiakov ZŠ a SŠ"  získal akreditáciu MŠVVaŠ SR v mesiaci júl 2017 a školenie učiteľov sa v tomto projekte začalo ešte pred týmto termínom. Zároveň, obsah a forma vzdelávania v projekte nie je totožná s akreditovaným programom.


Otázka: "Cieľová skupina... učitelia.... ktorí vyučujú informatiku ako všeobecno-vzdelávací predmet alebo odborné informatické predmety" môže spôsobovať nejasnosti.  Tá dikcia zákona317  v § 35 ods.8 pís.f,  hovorí len o kategórii a podkategórii. Vy tam máte aj predmety. Môžeme tam zaradiť matematikov ktorí informatiku učia, ale nemajú INF aprobáciu?

Odpoveď: Nie, akreditovaný program "Príprava učiteľov informatických predmetov na rozvoj
digitálnych kompetencií žiakov ZŠ a SŠ" je určený iba pre kvalifikovaných učiteľov informatiky, nie pre tých, ktorí si týmto predmetom dopĺňajú úväzok. Kvalifikovaným učiteľom pre informatiku ako všeobecnovzdelávací predmet je ten, ktorý má v aprobácii informatiku alebo skončil odbor informatika. Odborný informatický predmet učí kvalifikovane učiteľ, ktorý absolvoval takú školu, na akom type školy učí (ak je to škola s ekonomickým zameraním - učiteľ musí mať aprobáciu na odborné ekonomické predmety, ak je to stavebná priemyslovka - učiteľ musí mať stavebné predmety a pod.). Špecifikácia vyučovacích predmetov bola do programu doplnená na základe žiadosti akreditačnej komisie.   


Otázka: Môžu sa na vzdelávanie prihlásiť aj učitelia, ktorí sú" prvostupniari", ale učia informatiku na druhom stupni na menšej škole?

Odpoveď: Program je určený pre učiteľov informatiky alebo odborných informatických predmetov. To znamená, že zapojiť sa môžu iba tí, ktorí vyučujú informatiku kvalifikovane. Vo Vašom prípade je podmienkou, že učiteľ, „prvostupniar“, má kvalifikáciu na vyučovanie predmetu informatika aj na druhom stupni. Má aprobáciu aj pre 2. stupeň ZŠ.


Otázka: Na našej Strednej škole informatiku zastrešujeme učiteľom strednej školy bez aprobácii na tento predmet. Je možné zúčastniť sa aj napriek tomu tohto vzdelávania ?
Odpoveď: Nie, program je určený pre kvalifikovaných učiteľov informatiky alebo odborných informatických predmetov.


Otázka: Naša škola vstúpila  do projektu IT Akadémia. Teraz je tu pre učiteľov informatiky ponuka získať kredity v novom akreditovanom programe. Bude v rámci projektu IT Akadémia možné absolvovať tento akreditovaný program?   Ak prihlásim učiteľa na toto vzdelávanie, budem musieť splniť ešte zmluvný záväzok voči projektu?

Odpoveď: Vzdelávanie v akreditovanom programe „Príprava učiteľov informatických predmetov na rozvoj digitálnych kompetencií žiakov ZŠ a SŠ“ nie je oprávnenou aktivitou v rámci Národného projektu IT Akadémia (NP ITA), to znamená, že ho nie je možné absolvovať cez tento projekt. Ak je vaša škola zmluvne viazaná v NP ITA, potom bude musieť tieto zmluvné podmienky dodržať. Inými slovami, ak sa niektorý z Vašich učiteľov zúčastní vzdelávania v našom akreditovanom programe,  zazmluvnený počet učiteľov  v rámci NP ITA sa pre Vás nezníži. Ak však niektorý z Vašich učiteľov absolvuje náš akreditovaný program, môže skúšky ECDL absolvovať v rámci NP ITA (4 moduly). Zároveň, absolvent nášho akreditovaného programu môže pôsobiť v úlohe konzultanta v rámci aktivít NP ITA.