Vybrané projekty na Slovensku

Projekt "Digitálne zručnosti pre život" V novembri 2016 spustil Bratislavský samosprávny kraj trojročný projekt pre stredné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Cieľom projektu bolo posilniť digitálne zručnosti učiteľov prostredníctvom systému ECDL a najmä zlepšiť digitálne zručnosti študentov stredných škôl pomocou systému ECDL tak, aby boli lepšie pripravení pre prax alebo ďalšie štúdium. Slovenská informatická spoločnosť bola odborným garantom tohto projektu. Viac ...

Projekt  "Digitálne zručnosti pre život na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK" spustil Nitriansky samosprávny kraj v novembri 2019. Končí v októbri 2020. Cieľom projektu bolo ponúknuť učiteľom akreditované kontinuálne vzdelávanie „Príprava učiteľov informatických predmetov na rozvoj kompetencií žiakov ZŠ a SŠ“ (podľa metodiky ECDL, 20 kreditov) a zlepšiť digitálne zručnosti študentov stredných škôl prostredníctvom systému ECDL tak, aby boli lepšie pripravení pre prax alebo ďalšie štúdium. Slovenská informatická spoločnosť bola odborným garantom tohto projektu. Viac ...

Národný projekt "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie", okrem množstva iných aktivít ponúka učiteľom, žiakom ZŠ, SŠ a študentom VŠ aj možnosť zdokonaliť svoje digitálne znalosti a zručnosti  pomocou systému ECDL.  Viac ...