Indexy - registrácia

Index ECDL  je dokladom o registrácii uchádzača do systému ECDL a o postupe uchádzača v absolvovaní zvolených skúšok. Oprávňuje ho prihlásiť sa v akreditovanom testovacom centre ECDL na vykonanie testov. Do indexu sa zapisujú len úspešne vykonané skúšky. Index si uchádzač zakupuje pri registrovaní sa do systému ECDL alebo pred prihlásením sa na skúšky v systéme ECDL.

Pri výbere typu indexu odporúčame zohľadniť predpokladaný počet alebo skladbu modulov, z ktorých uchádzač plánuje vykonať skúšky.

Index je neprenosný a jeho platnosť začína dňom vykonania prvej skúšky. Skúšky sa môžu vykonávať v ľubovoľnom poradí, v jednom alebo vo viacerých akreditovaných testovacích centrách, a to i v rôznych krajinách. Index ECDL je platný vo všetkých zapojených štátoch.

Indexy systému ECDL:

Index ECDL Profile

oprávňuje vykonať  skúšky z ľubovoľného počtu  modulov. Platnosť 4 roky.
Index odporúčame záujemcom o viacero skúšok. V prípade vyššieho počtu skúšok ako 7 sa index bezplatne rozširuje o vložný list.

Index ECDL Quatro

oprávňuje vykonať skúšky zo štyroch ľubovoľných modulov vo vybranej úrovni náročnosti (podľa sylabu ECDL alebo ECDL Advanced). Platnosť 3 roky.
Index odporúčame záujemcom o profil ECDL Base alebo ECDL Profile.

Index ECDL Single

oprávňuje vykonať skúšku z jedného ľubovoľného modulu vo vybranej úrovni náročnosti (podľa sylabu ECDL alebo ECDL Advanced). Platnosť 1 rok.
Index odporúčame záujemcom, ktorí chcú skúšky vykonať jednotlivo.

Poznámka: Uchádzači môžu pri prihlasovaní sa na skúšky využiť aj staršie verzie Indexov ECDL, ktoré sú ešte platné. Vydané indexy ECDL Expert možno využiť ako Index ECDL Quatro.

Ukážka vnútorných strán platných indexov:

Index ECDL Profile vzor 2017 Index ECDL Profile vzor 2016
Index ECDL Profile vzor 2017 Index ECDL Profile vzor 2016

  

 Index ECDL Quatro vzor 2013    Index ECDL Single

Index ECDL Quatro           Index ECDL Single

Staršie vzory

Index ECDL Set vzor 2013 Index ECDL  vzor 2011 Index ECDL Expert  
Index ECDL Set Index ECDL vzor 2011 Index ECDL Expert

 

 

   Index ECDL vzor 2009

  Index ECDL vzor 2009

 

  • Uchádzač má právo zakúpiť si index samostatne u ľubovoľného predajcu v SR. V SR sú predajcami indexov len akreditované testovacie centrá.
  • Pri predaji musí byť index jeho predajcom personifikovaný, t. j. musí obsahovať:
    • požadované osobné údaje uchádzača a jeho podpis tak, aby bola zaistená jeho neprenositeľnosť na inú osobu,
    • pečiatku a podpis manažéra testovania ATC, ktoré index personifikovalo.
  • Uchádzač môže požiadať Kanceláriu ECDL o vydanie duplikátu indexu. Duplikát oprávňuje uchádzača na plnohodnotné využívanie systému ECDL.
  • Záznamy o úspešne absolvovaných skúškach k dátumu vydania duplikátu vyplní do duplikátu Kancelária ECDL.