Výber z pravidiel pre skúšky ICDL/ECDL

ATC môže vykonať skúšky ECDL, len ak sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

 • testovanie prebieha v akreditovanej testovacej miestnosti ICDL,
 • testovanie prebieha na akreditovanej softvérovej platforme (kombinácii softvérových aplikácií), ktorá je v danej miestnosti registrovaná,
 • testovanie vedie jeden a vyhodnocujú iní akreditovaní skúšobní komisári ICDL (ASK),
 • akreditovaný skúšobný komisár môže skúšať resp. hodnotiť len modul, z ktorého má akreditáciu,
 • len ak uchádzač súhlasí  s pravidlami využívania systému ICDL a poskytne súhlas so spracovaním svojich osobných údajov  a údajov súviasiacich s prevádzkou systému ICDL.

Podmienky pre využívanie služieb systému ICDL

 • Využitie služieb systému ICDL nezaručuje úspešné absolvovanie skúšok ICDL ani vhodnosť na danú pracovnú pozíciu.
 • Uchádzač je povinný zodpovedne pristupovať k poskytovaným službám, dodržiavať pravidlá testovania, rešpektovať autorské práva a zákaz hanlivých a iných nevhodných komentárov ako aj nesprávneho využívania služieb, chrániť pridelené prístupové údaje do systému, dodržiavať a neobchádzať bezpečnostné opatrenia.
 • Uchádzač je povinný rešpektovať autorské práva a práva duševného vlastníctva.
 • ATC , národný garant (SISp), ICDL Foundation nie sú zodpovedné, ak nie je možné poskytnúť služby systému ICDL z dôvodu zlyhania tretích strán alebo vyššej moci.

Identifikácia uchádzačov o testovanie ICDL

 • Identifikácia uchádzačov prihlásených na testovanie ICDL prebieha tesne pred začiatkom testovania. Identifikácia sa vykonáva na základe porovnávania údajov v Indexe ECDL s údajmi  v niektorom z oficiálnych identifikačných dokladov (OP, pas). Účelom tejto identifikácie je overiť, či držiteľ Indexu ICDL je osoba, ktorá sa dostavila na testovanie. Uchádzač je povinný podrobiť sa identifikácii. Ak uchádzač neudelil plný súhlas so spracovaním osobných údajov, nemožno mu predať index, ani poskytnúť ďalšie služby systému ICDL.
 • Po identifikácii prebieha overenie údajov v prihláške a overenie udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov v systéme IS ECDL/SK.
 • Identifikáciu uchádzačov a overenie údajov v prihláške vykonáva manažér testovania alebo ním poverená osoba činná v systéme ICDL.
 • Vedúci testovania je povinný presvedčiť sa, či medzi uchádzačmi nie je osoba, ktorú pozná (rozumie sa rodinný príslušník alebo blízka spriatelená osoba) alebo osoba, ktorú na získanie certifikátu pripravoval v priebehu predchádzajúcich 11 mesiacov. Testovanie takejto osoby musí odmietnuť.
 • Ak uchádzač nevlastní Index ICDL a podpísal plný súhlas so spracovaním osobných údajov v systéme IS ECDL/SK, ATC mu musí index predať a personifikovať. Uchádzač musí index podpísať. Bez platného, personifikovaného a uchádzačom podpísaného indexu nie je možné uchádzača k testovaniu pripustiť.
 • ATC musí prijať na testovanie aj uchádzačov, ktorí si zakúpili index u iného ATC. ATC je v rámci možností povinné preveriť, či index nie je falzifikát. Ak sa pri identifikácii alebo v priebehu testovania zistia závažné nezrovnalosti (iný majiteľ indexu, falzifikát, neautorizovaný záznam v indexe), ATC index zadrží a oznámi túto skutočnosť Kancelárii ICDL/ECDL.
 • Ak sa uchádzač na termín testovania nedostaví, alebo sa rozhodne zadanie testu neprevziať, vedúci testovania zapíše danú skutočnosť do  Zoznamu uchádzačov („nedostavil sa“) a potvrdí ju svojím podpisom.

Pred vlastným testovaním

 • Vedúci testovania uvedie pred začiatkom vlastného testovania uchádzačov k prideleným pracovným staniciam.
 • Vedúci testovania vždy oboznámi všetkých uchádzačov s organizačnými pokynmi, s pravidlami testovania, so štruktúrou testov a s princípmi otázok a úloh, ktoré sa musia dodržiavať, a to ústnou alebo písomnou formou a vysvetlí prípadné nejasnosti.
 • V miestnosti musí byť počas celého termínu testovania k dispozícii Zoznam uchádzačov s vylosovanými testami, vytlačený zo systému IS ECDL/SK (WASET). Do tohto zoznamu sa ručne doplní číslo pracovnej stanice a podpisy uchádzačov, sumárne hodnotenie jednotlivých testov a podpisy ASK zúčastnených na testovaní a hodnotení.
 • Vedúci testovania zvlášť upozorní uchádzačov, že niektoré úlohy v testoch na seba priamo nadväzujú a musia sa vykonávať v uvedenom poradí.
 • Na začiatku testovania vedúci testovania alebo ďalší poverený ASK podľa pokynov vedúceho testovania zapožičajú každému uchádzačovi kompletné písomné zadanie príslušnej verzie testu z prihláseného modulu na hlavičkovom papieri alebo označený pečiatkou právnickej osoby, ktorá testy vykonáva a opečiatkovaný alebo inak označený čistý papier na poznámky. Uchádzač obdrží aj písomnú informáciu (na tabuli alebo na papieri) o umiestnení svojho pracovného adresára, o svojom identifikačnom kóde, ktorým sa bude v testoch identifikovať.
 • Vedúci testovania alebo ďalší poverený ASK podľa pokynov vedúceho testovania požiada uchádzača o podpis v Zozname uchádzačov, ktorým je uchádzač povinný potvrdiť, že prevzal zadanie testu z prihláseného modulu v písomnej forme, že bol oboznámený s rozmiestnením potrebných pracovných súborov, že bol oboznámený s pravidlami a s procedúrou testovania, že súhlasí s použitím osobných údajov uvedených v Zozname uchádzačov na účel evidencie v systéme ICDL, na účel vystavenia dokladov ICDL, na účel kontroly kvality. Každé zadanie sa preberá a podpisuje samostatne.

Počas testovania majú do testovacej miestnosti povolený vstup

 • vedúci testovania,
 • manažér testovania, asistent manažéra testovania, prípadne iný ASK než vedúci testovania za účelom výpomoci vedúcemu testovania podľa jeho pokynov,
 • zaregistrované testované osoby,
 • manažér testovania ATC, ktoré toto testovanie organizuje, za účelom dohľadu nad podmienkami testovania,
 • osoby poverené ICDL Foundation alebo SISp za účelom vykonania náhodnej kontroly dodržiavania pravidiel systému ICDL.

Výber z pravidiel počas testovania (skúšky), ktoré musí uchádzač a vedúci testovania dodržiavať:
Pri preberaní zadania pred začatím skúšky uchádzač svojím podpisom v dokumente Zoznam uchádzačov potvrdí, že sa oboznámil s právami a povinnosťami záujemcov, účastníkov a absolventov skúšok ICDL a že im rozumie, a potvrdí že poskytol akreditovanému testovaciemu centru ICDL a ostatným zainteresovaným stranám v systéme ICDL v písomnej alebo elektronickej verzii svoj súhlas so spracovaním osobných údajov  a údajov s procesmi v systéme ICDL.

 • Každému uchádzačovi musí byť zreteľne oznámený čas začiatku a ukončenia testu. Časy začatia a ukončenia testu pre každého uchádzača sú zaznačené na verejne viditeľnom mieste (napr. na tabuli). Uchádzači musia byť oboznámení s umiestnením hodín (príp. iného zariadenia na meranie času) v miestnosti.
 • Uchádzač môže na vykonanie testu použiť len počítač a testovací materiál pridelený vedúcim testovania.
 • Dĺžka testu pre každý modul závisí od sylabu, podľa ktorého sa vykonáva. Je to 45 minút, u pokročilých modulov (sylabus Advanced) 60 minút.
 • V priebehu testovania smie uchádzač pracovať len s podkladmi, ktoré dostal od vedúceho testovania,  t. j. zadanie, pracovné súbory, poznámkový papier.
 • Uchádzač nesmie používať žiadnu literatúru, vlastné ani iné poznámky, prípadne iné informačné médiá. Smie používať nápovedný systém zvolenej relevantnej softvérovej aplikácie a systému pre prácu so súbormi, ale nesmie využívať prehliadač na vyhľadávanie alebo využitie online pomoci napr. diskusného fóra.
 • Uchádzač nečsmie používať iné programy než tie, ktoré sú určené v  zadaní testu (pdf reader, pdf printer, aplikácia na prácu s .docx dokumentmi sú bežnou podporou pri vykonávaní testu)
 • Uchádzač nesmie v priebehu testovania akýmkoľvek spôsobom komunikovať s ostatnými uchádzačmi. Uchádzač nesmie pozorovať činnosť iného uchádzača.
 • Uchádzač musí mať vypnutý mobilný telefón resp. iné komunikačné a zobrazovacie zariadenia, nesmie nahrávať video ani zvuk.
 • Je zakázané používať náhlavné slúchadlá aj sluchadlá vkladané do uší  (ear buds), ak to nevyžaduje zadanie testu. 
 • Za účelom objasnenia akýchkoľvek skutočností (inštrukcií, textu v testovacom materiáli a pod.) smú kandidáti osloviť len akreditovaného skúšobného komisára prítomného v miestnosti.
 • Uchádzač nesmie počas testu opustiť testovaciu miestnosť. Ak je to nevyhnutné, tak len na veľmi krátko a v doprovode iného skúšobného komisára ICDL.
 • Akákoľvek časť testovacieho materiálu prípadne poznámok uchádzačov môže byť z miestnosti testovania vynesená len vedúcim testovania.
 • Uchádzač môže test z konkrétneho modulu kedykoľvek bez udania dôvodu nevykonať. Ak tak urobí pred prevzatím zadania testu, účasť na teste z daného modulu sa nepočíta, môže ho vykonať v inom termíne. Ak tak urobí po prevzatí zadania testu, test z daného modulu sa počíta ako vykonaný neúspešne. Pre vylosované testy, ktoré neboli prevzaté, zaznačí vedúci testovania do Zoznamu uchádzačov k príslušnému testu „nedostavil sa“ a potvrdí túto skutočnosť svojím podpisom. Do systému IS ECDL/SK do hodnotenia neprevzatého testu bezodkladne zaznačí skutočnosť „nedostavil sa“. Systém IS ECDL/SK (WASET) uchádzača okamžite uvoľní a môže sa prihlásiť na iný termín testovania. V prípade, že uchádzač test prevzal a následne vzdal, test podlieha vyhodnoteniu. Ak uchádzač, ktorý test vzdal, neurobil žiaden pracovný krok, získava v hodnotení 0 bodov.
 • Ak uchádzač poruší niektoré z uvedených pravidiel, je test vedúcim testovania prehlásený za neplatný. Vedúci testovania vyznačí uvedenú skutočnosť do Zoznamu uchádzačov („test neplatný“) a potvrdí ju svojím podpisom.
 • Vedúci testovania nesmie v priebehu testovania opustiť miestnosť. Ak je to nutné, musí ho zastúpiť iný ASK, ktorého pre tento prípad určil manažér testovania. Je potrebné zabezpečiť, aby nedošlo ku konfliktu záujmov.
 • Vedúci testovania dohliada na  dodržiavanie pravidiel testovania.
 • Vedúci testovania by sa mal jednotlivým uchádzačom počas testovania plne venovať, ale nesmie v žiadnom prípade za nich riešiť úlohy, ani im napovedať.
 • Uchádzač je upozornený na čas 5 minút a následne 1 minútu pred ukončením testu.
 • Ak uplynie maximálny povolený čas, vedúci testovania oznámi uchádzačovi ukončenie testu a odoberie uchádzačovi písomné zadanie testu. Po ukončení testovania musí uchádzač vrátiť vedúcemu testovania všetky podklady zapožičané pred testom vrátane poznámkových papierov.
 • Akonáhle uchádzači odovzdali vedúcemu testovania všetky zapožičané materiály (zadania, poznámkové papiere), musia opustiť testovaciu miestnosť.

Výber z pravidiel pre hodnotenie vykonaných testov a oznamovanie výsledkov:

 • ASK hodnotí testy podľa priložených  inštrukcii držiteľa licencie.
 • Hodnotiteľ je povinný do 7 pracovných dní od termínu testovania odovzdať vyhodnotenie testov a všetky skúšobné podklady vedúcemu testovania pokiaľ nebol dohodnutý iný termín,
 • ATC je povinné do 10 pracovných dní od termínu testovania oznámiť uchádzačovi výsledok a vyzvať ho k prevzatiu Indexu so zapísanými úspešne absolvovanými testami, pokiaľ nebol dohodnutý iný termín. Uchádzačovi sa oznamuje úspešnosť testu z daného modulu v percentách. Uchádzačovi sa neposkytuje informácia o detailnom hodnotení testu.
 • Ak uchádzač úspešne absolvoval test z konkrétneho modulu, vedúci testovania zapíše túto skutočnosť do Indexu ICDL a potvrdí svojím podpisom. Neúspešne vykonaný test sa do indexu nesmie zapísať, ale údaje o ňom sú zaznamenané v systéme IS ECDL/SK (WASET), aby neskôr nebol vylosovaný uchádzačovi rovnaký opravný test. Neúspešných kandidátov ATC informuje o postupe na opakovanie testu.

Výber z pravidiel pre certifikačné konanie:

 • Certifikát môže byť vydaný len osobe, ktorá posledný test ICDL potrebný na splnenie požiadaviek pre príslušný certifikát absolvovala úspešne v ATC akreditovanom SISp, teda na Slovensku.
 • O vydanie certifikátu pre konkrétneho uchádzača požiada Kanceláriu ICDL to ATC, v ktorom uchádzač vykonal ostatnú skúšku.
 • ATC vystaví elektronickú žiadosť o certifikačné konanie.  Kancelária ICDL/ECDL overí splnenie podmienok v informačnom systéme IS ECDL/SK (WASET) a vystaví príslušné doklady. Ak uchádzač absolvoval testy v rôznych štátoch, Kancelária ICDL tieto skutočnosti v uvedených štátoch overí. Kópiu zahraničného indexu uchová v archíve.
 • Kancelária ICDL/ECDL vystaví a zašle certifikáty a overené originály indexov (v prípade zahraničia) späť žiadateľovi o certifikačné konanie, t. j. ATC, do 30 dní od prijatia žiadosti v prípade, že uchádzač absolvoval všetky testy v SR. Ak uchádzač absolvoval testy aj v iných štátoch, lehota vybavenia môže byť výrazne dlhšia. Držiteľ licencie vystaví ATC súhrnnú faktúru za vydané doklady.
 • ATC samostatne zabezpečí odovzdanie certifikátov a originálov príslušných indexov jednotlivým uchádzačom.

Pripomienky a sťažnosti

 • Chybu v údajoch uchádzača v niektorom z vyplnených dokladov uchádzač reklamuje u ATC, ktoré mu doklad odovzdalo.
 • Uchádzač má právo vyjadrovať pripomienky a námietky voči akémukoľvek postupu akreditovaného testovacieho centra použitému v jeho prípade alebo voči hodnoteniu svojho testu. Pripomienky a sťažnosti rieši manažér testovania v príslušnom ATC.
 • Manažér testovania je povinný dať opätovne vyhodnotiť test, proti hodnoteniu ktorého sú námietky, inému akreditovanému skúšobnému komisárovi. Ak uchádzač má námietky aj proti výsledku opätovného vyhodnotenia, ATC je povinné zaslať dokumentáciu celej záležitosti Kancelárii ICDL/ECDL, ktorá ju po preskúmaní predloží na rozhodnutie Výkonnému výboru SISp.
 • Ak uchádzač nie je spokojný s vyriešením akejkoľvek svojej sťažnosti manažérom testovania v ATC, môže o jej vyriešenie požiadať prostredníctvom Kancelárie ICDL/ECDL Výkonný výbor SISp.
 • Výkonný výbor SISp ako garant systému ICDL na Slovensku rozhoduje vo všetkých sťažnostiach týkajúcich sa programu ICDL na Slovensku s definitívnou platnosťou.