Certifikáty ICDL/ECDL

Po úspešnom absolvovaní skúšok získate medzinárodný doklad ICDL Profile Certificate (starší ECDL Profile Certificate), ktorý obsahuje komplexnú informáciu o všetkých úspešne vykonaných skúškach (rok, sylabus...). Certifikát potvrdzuje schopnosť jeho držiteľa efektívne využívať informačné technológie v konkrétnych oblastiach.  Nový doklad ICDL Profile Certificate sa vydáva od 1.10.2020 (starší ECDL Profile Certificate sa vydáva od 1.1. 2016).

Doklad sa vydáva v slovenskom a anglickom jazyku a obsahuje aj vyjadrenie o dosiahnutom stupni digitálnej spôsobilosti:

  • digitálna gramotnosť, profil ICDL Base.  (staršie doklady pozri dole História)
  • digitálna kvalifikovanosť, profil ICDL Standard. Na jeho získanie sa vyžadujú skúšky z troch modulov skupiny Base (teda profil ICDL Base) a skúšky zo štyroch ďalších uchádzačom zvolených modulov skupiny Base/Standard. Skúšky je potrebné absolvovať v časovom rozmedzí 4 roky. Skúšky z modulov zo skupiny Advanced na účel vydania certifikátu nahrádzajú zodpovedajúce moduly zo skupiny Base resp. Standard. (staršie doklady pozri dole História)
  • digitálna odbornosť, profil ICDL Expertise. Na jeho získanie sa vyžadujú skúšky z modulu Kybernetická bezpečnosť (M12) a z troch zvolených modulov skupiny Advanced. Skúšky je potrebné absolvovať v časovom rozmedzí 4 roky. (starší doklad Certifikát ECDL Expert, ktorý bol vydaný do roku 2020 požadoval iba 3 moduly skupiny Advanced, pozri História). 

       

    Nový doklad ICDL Certifikat profile      Starší doklad Certifikat Profile     

Doklad vystavuje Kancelária ECDL na základe žiadosti ATC, v ktorom boli skúšky absolvované. Na certifikáte sú uvedené iba úspešne absolvované skúšky. Na vydanie certifikátu má Kancelária ECDL 30 dní od jeho objednania. Objednať certifikát je možné až po vyhodnotení a protokolárnom uzatvorení všetkých vykonaných skúšok, ktoré majú byť na certifikáte uvedené.

HISTÓRIA

Platné doklady, ktoré boli vydávané do konca roka 2017:

Certifikát ECDL Advanced, pre osoby za 1 alebo 2 skúšky zo skupiny Advanced  resp. Certifikát ECDL Expert, pre osoby za 3 alebo 4 skúšky zo skupiny Advanced     

                Certifikát ECDL Advanced Vzor             Certifikát ECDL Expert Vzor

Platné doklady, ktoré boli vydávané do konca roka 2015:

Certifikát ECDL Štart,  pre osoby, ktoré dosiahli digitálnu spôsobilosť "Digitálna gramotnosť" , resp. Certifikát ECDL, pre osoby, ktoré dosiahli digitálnu spôsobilosť "Digitálna kvalifikovanosť"      

                Certifikát ECDL Štart Vzor            Certifikát ECDL Vzor