Ako vyberať moduly v škole

Systém ICDL je veľmi flexibilný. Vybrať si môžete niektorú odporúčanú kombináciu modulov podľa úrovne digitálnych zručností - niektorý štandardný profil ICDL - alebo kombináciu modulov podľa študijného zamerania, čím si vytvárate individuálny ICDL profil. 

Za úspešne absolvované skúšky získate certifikát. Moduly si môžete postupne podľa potreby dopĺňať a vyžiadať si aktualizovaný certifikát.

Odporúčané profily ICDL zodpovedajú diditálnym spôsobilostiam: Digitálna pripravenosť, Digitálna gramotnosť, Digitálna kvalifikovanosť a Digitálna odbornosť. Pri výbere svojho profilu ICDL treba vychádzať predovšetkým:

 • zo súčasného stavu vašich vedomostí a zručností
 • z typu študijných alebo súkromných aktivít, na ktoré využívate počítač 
 • z obsahu učiva predmetu Informatika (prípadne iných informatických predmetov), ktorý absolvujete v škole 

PROFILY ICDL A  DIGITÁLNE SPÔSOBILOSTI

 Digitálna pripravenosť - vstup do digitálneho sveta práce

ICDL Entry

Vhodný pre:

 • žiakov na 2. stupni základných škôl
 • študentov 2-3 ročných učebných odborov stredných škôl bez ukončenia maturitou
 • žiakov, ktorí sa usilujú získať iba základné digitálne zručnosti

Profil je vhodný pre používateľov osobného počítača, ktorí operačný systém a komunikáciu chcú používať štandardne, bezpečne a efektívne pri práci s jednoduchými dokumentmi, výpočtovými tabuľkami a prezentáciami.

Profil obsahuje tieto povinné moduly:

M2 Práca s počítačom a správa súborovM7 Práca online  alebo pre špecifické skupiny   

M2 Práca s počítačom a správa súborov + M7 Práca online + M346 Práca s webovými aplikáciami    alebo pre špecifické skupiny
M27 Práca s počítačom a online prostredie + M346 Práca s webovými aplikáciami

Zručnosti, ktoré získate modul M2 - bezpečné a efektívne ovládanie počítača, jeho zariadení a správa súborov na štandardnej úrovni potrebnej pri pracovnej činnosti a aj mimo nej;
modul M7 - prezeranie webových stránok, vyhľadávanie informácií, komunikácia cez elektronickú poštu (e-mail), ostatná online komunikácia na štandardnej úrovni potrebnej pri pracovnej činnosti a aj mimo nej;
modul M27 - výber základných a najčastejších znalostí a zručností z práce s počítačom, z informácií o počítačovej sieti, výber z vyhľadávania informácií na internete a práce s elektronickou poštou v prostredí webového úložiska a webových aplikácií; je výberom z modulov M2 a M7 pre špecifické skupiny; 
modul M346 - výber základných a najčastejších znalostí a zručností z práce s textom, výpočtovými tabuľkami a prezentáciou, ktoré sú nutné na prácu s jednoduchšími dokumentmi pomocou webových aplikácií a s využitím webového úložiska, teda aj na prácu odkiaľkoľvek a kedykoľvek.
Príprava na skúšku

Väčšina zručností, ktoré sa testujú v moduloch M2 a M7, je súčasťou vzdelávacieho štandardu v  predmete  Informatika pre ZŠ.
O príprave sa poraďte sa s učiteľom predmetu Informatika.

Predpokladaný rozsah vzdelávania pre M2, M7: 16 až 32 hod / modul; pre M346: 24 až 48 hod / modul;    celkove : 40 až 80 hod.

Certifikát

Po absolvovaní skúšok M2, M7, M346, potvrdíte svoj profil ICDL Entry a na certifikáte ICDL Profile získate potvrdenie o digitálnej pripravenosti podľa ICDL.

Digitálna gramotnosť - digitálne základy pre štúdium, prácu, život a ďalší digitálny rozvoj

Profil ICDL Base

Vhodný pre:

 • žiakov vyšších ročníkov 2. stupňa základných škôl
 • študentov stredných škôl v odboroch s maturitou

Profil odporúča 3 povinné moduly

M2 Práca s počítačom a správa súborov + M7 Práca online + M3 Spracovanie textu

        a 1 ďalší modul odporúča vybrať z navrhnutého zoznamu:

(M4 Tabuľkový kalkulátor /AM4 Pokročilá práca s tabuľkami, M6 Prezentácia /AM6 Pokročilá práca s prezentáciou, Teamwork /v príprave/ )

M2 Práca s počítačom a správa súborovM7 Práca online + 1 modul z ( , )
Vzhľadom na budúce odborné zameranie možno namiesto Spracovanie textu resp. Tabuľkový kalkulátor resp. Prezentácia zvážiť resp. resp.
 
Vstupné digitálne zručnosti

nevyžadujú sa

Zručnosti, ktoré získate

modul M2 - bezpečné a efektívne ovládanie počítača, jeho zariadení a správa súborov na štandardnej úrovni potrebnej pri pracovnej činnosti a aj mimo nej;
modul M7 - prezeranie webových stránok, vyhľadávanie informácií, komunikácia cez elektronickú poštu (e-mail), ostatná online komunikácia na štandardnej úrovni potrebnej pri pracovnej činnosti a aj mimo nej;
modul M3 - práca s textom vrátane vkladanie obrázkov, tabuliek a iných objektov na tvorbu dobre upravých dokumentov, prípadne aj s obrázkami, tabuľkami a pod.;

modul M4 - využívanie výpočtových tabuliek (napr. Excel, Calc);
modul M6 - na prípravu bežných prezentácií;
modul Teamwork - skupinová práca s prístupom na diaľku (v príprave)

Kľúčové digitálne zručnosti, ktoré sú potrebné pre štúdium, prácu a život!

Príprava na skúšku

Väčšina zručností, ktoré sa testujú v moduloch M2, M3, M4, M7, je súčasťou vzdelávacieho štandardu v predmete  Informatika pre ZŠ a SOŠ.  O príprave sa poraďte sa so svojím učiteľom Informatiky alebo kontaktujte najbližšie akreditované testovacie centrum.

Predpokladaný rozsah vzdelávania: 16 až 32 hod / modul

Certifikát

Absolvovaním odporúčaných skúšok M2, M3/AM3, M7 +1 ďalšieho modulu (okrem M346), potvrdíte profil ICDL Base a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej gramotnosti podľa ICDL.

Digitálna kvalifikovanosť - štandard pre širšie spektrum zručností a náročnejšie činnosti

Profil ICDL Standard
Vhodný pre:
 • študentov gymnázií 
 • študentov učebných odborov stredných odborných škôl s maturitou

Profil odporúča povinne tieto 4 moduly

M2 Práca s počítačom a správa súborov + M7 Práca online + M3 Spracovanie textu + M12 Kybernetická bezpečnosť

        a ďalšie 3 si vybrať vzhľadom na svoje pracovné zameranie.

 

Uvádzame 3 príklady zamerania a odporúčania pre výber 3 ďalších modulov:

Pre zameranie na obchod, manažment a širšiu administratívu je odporúčané vybrať si napr. tieto 3 ďalšie moduly:

M4 Tabuľkový kalkulátor /AM4 Pokročilá práca s tabuľkami + M6 Prezentácia /AM6 Pokročilá práca s prezentáciou +  M5 Používanie databáz
Vzhľadom na budúce odborné zameranie možno namiesto Tabuľkový kalkulátor resp. Prezentácia zvážiť resp.
Vstupné digitálne zručnosti

zvládanie oblasti M2 Práca s počítačom a správa súborov + M7 Práce online

Zručnosti, ktoré získate

Základné zručností z profilu ICDL Base si rozšírite o zručnosti, ktoré využijete pri ďalšom štúdiu alebo v pracovnej praxi:

modul M12 - na bezpečnú prácu v digitálnom prostredí, na zabezpečenie ochrany osobných i citlivých firemných údajov, údajov pri komunikácii cez e-mail a sociálne siete, bankových prístupov (povinný modul);

modul M4 - na prípravu rozpočtov, spracovanie /vyhodnocovanie ponúk, spracovanie laboratórnych meraní
modul M5 - na využívanie údajov zo štatistických, európskych, podnikových databáz  (za účelom analýzy situácie/ možností  a ich prezentácia v tabuľkách)
modul M6 - na prípravu bežných prezentácií;

Rozšírenie k efektívnej podpore obchodných, manažérskych a administratívnych činností! 

Príprava na skúšku

Väčšina zručností, ktoré sa testujú v moduloch M2, M7, M3, M4, M6, M9, M12, (+M5 resp. M16)  je súčasťou vzdelávacieho štandardu v  predmete  Informatika pre gymnáziá, stredné odborné školy.  O príprave sa poraďte so svojím vyučujúcim alebo kontaktujte najbližšie akreditované testovacie centrum. 

Predpokladaný rozsah vzdelávania 10 až 28 hod / modul

Certifikát

Ak ste absolvovali skúšky z modulov M2, M7, M3/AM3, M12 + 3 ďalšie (okrem M346), potvrdíte profil ICDL Standard a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej kvalifikovanosti podľa ICDL.

Pre zameranie na marketing je odporúčané vybrať si napr. tieto 3 ďalšie moduly:

M6 Prezentácia /AM6 Pokročilá prezentácia + M9 Práca s obrázkami a grafikou +  ( M4 Tabuľkový kalkulátor, M17 Digitálny marketing, M10 Tvorba webových stránok )
M9 práca s obrázkami a grafikou + 1 z ( , , )
Vzhľadom na študijné ciele možno namiesto  Prezentácia resp. Tabuľkový kalkulátor zvážiť   resp.
Vstupné digitálne zručnosti

zvládanie oblasti M2 Práca s počítačom a správa súborov + M7 Práce online

Zručnosti, ktoré získate

Základné zručností z profilu ICDL Base si rozšírite o zručnosti, ktoré využijete pri ďalšom štúdiu alebo v pracovnej praxi:

modul M12 - pre bezpečnú prácu v digitálnom prostredí, na zabezpečenie ochrany osobných i citlivých firemných údajov, údajov pri komunikácii cez e-mail a sociálne siete, bankových prístupov (povinný modul);

modul M4 - na prípravu kalkulácií, spracovanie ponúk, spracovanie laboratórnych meraní a iné aj zložitejšie tabuľkové výpočty;
modul M6 - na prípravu štandardných prezentácií;
modul M9 - na prácu s obrázkami/ fotografiami za účelom propagácie, výučby, archivácie/ spracovania obrazovej dokumentácie;
modul M10 - na tvorbu a údržbu jednoduchých statických webových stránok pomocou jazyka HTML, kaskádových štýlov a web formulárov;
modul M17 - pre vytváranie, spravovanie, vyhodnocovanie a regulovanie digitálnej prítomnosti na internete, realizovanie cielených marketingových kampaní (tento modul je vhodný pre špecialistov v danej oblasti, nadstavbové štúdium) ;

Rozšírenie k pokročilým digitálnym prezentáciám a digitálnej prítomnosti!

Príprava na skúšku

Väčšina zručností, ktoré sa testujú v moduloch M2, M7, M3, M4, M6, M9, M12, (+M5 resp. M16)  je súčasťou vzdelávacieho štandardu v  predmete  Informatika pre gymnáziá, stredné odborné školy.  O príprave sa poraďte so svojím vyučujúcim alebo kontaktujte najbližšie akreditované testovacie centrum. 

Predpokladaný rozsah vzdelávania 10 až 28 hod / modul

Certifikát

Ak ste absolvovali skúšky z modulov M2, M7, M3/AM3, M12 + 3 ďalšie (okrem M346) , potvrdíte profil ICDL Standard a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej kvalifikovanosti podľa ICDL.

Pre zameranie na podporu informatických činností je odporúčané vybrať si napr. tieto 3 ďalšie moduly:

M16 Computing (základy informatického myslenia a programovania)  +  2 z ( M4 Tabuľkový kalkulátor , M5 Používanie databáz,  M10 Tvorba webových stránok, M19 Robotika )
 + 2  z  ( ,  )  
Vstupné digitálne zručnosti

zvládanie oblasti M2 Práca s počítačom a správa súborov + M7 Práce online

Zručnosti, ktoré získate

Základné zručností z profilu ICDL Base si rozšírite o zručnosti, ktoré využijete pri ďalšom štúdiu alebo v pracovnej praxi:

modul M12 - pre bezpečnú prácu v digitálnom prostredí, na zabezpečenie ochrany osobných i citlivých firemných údajov, údajov pri komunikácii cez e-mail a sociálne siete, bankových prístupov (povinný modul);

modul M4 - na prípravu kalkulácií, spracovanie ponúk, spracovanie laboratórnych meraní a iné aj zložitejšie tabuľkové výpočty;
modul M5 - na využívanie údajov zo štatistických, európskych, podnikových databáz  ( za účelom analýzy situácie/ možností a ich prezentácia v tabuľkách);
modul M10 - na tvorbu a údržbu jednoduchých statických webových stránok pomocou jazyka HTML, kaskádových štýlov a web formulárov;
modul M16 - základy informatického myslenia a programovania (blokové schémy, pseudokód, základné štruktúry programovacieho jazyka, etapy vývoja softvérovej aplikácie);
modul M19 - na pochopenie základných princípov robotiky, jednoduché programovanie robotov a ich riadenie.

Rozšírenie k informatickým a programátorským činnostiam!

Príprava na skúšku

Väčšina zručností, ktoré sa testujú v moduloch M2, M7, M3, M4, M6, M9, M12, (+M5 resp. M16)  je súčasťou vzdelávacieho štandardu v  predmete  Informatika pre gymnáziá, stredné odborné školy.  O príprave sa poraďte so svojím vyučujúcim alebo kontaktujte najbližšie akreditované testovacie centrum. 

Predpokladaný rozsah vzdelávania 10 až 28 hod / modul

Certifikát

Ak ste absolvovali skúšky z modulov M2, M7, M3/AM3, M12 + 3 ďalšie (okrem M346), potvrdíte profil ICDL Standard a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej kvalifikovanosti podľa ICDL.

Digitálna odbornosť  - podpora efektivity a špecializácie

Profil ICDL Expert

Tento profil možno dosiahnuť aj súbežne s profilom ICDL Standard resp. ICDL Base.

Vhodný pre:

 • študentov stredných škôl s pokračovaním štúdia na VŠ
 • študentov SŠ v odboroch špecializovaných na administratívu
 • študentov vysokých škôl
 • učiteľov informatiky a informatických predmetov

Profil odporúča povinne modul

M12 Kybernetická bezpečnosť

a 3 ďalšie moduly z tu uvedeného zoznamu modulov:

( AM3 Pokročilá práca s textom, AM4 Pokročilá práca s tabuľkami, AM5 Pokročilá práca s databázou, AM6 Pkročilá práca s prezentáciou )

+  3 z ( , , , )

 

Zručnosti, ktoré získate

Profil ponúka získanie profesionálnych zručností v najžiadanejších bežných aplikáciách:

modul AM3 - pokročilá práca s textom (príprava náročných a zložitých textov, napr. rôznych štúdií, analýz, bakalárskych a diplomových prác);
modul AM4 - pokročilá práca s tabuľkami (komplexné finančné analýzy, zložité tabuľkové výpočty a analýzy údajov vrátane ich grafického zobrazenia, spracovanie laboratórnych meraní, spracovanie /vyhodnocovanie dát);
modul AM5 - pokročilá práca s databázou (správa väčších objemov aj komplexných údajov)
modul AM6 - pokročilá práca a prezentáciou (tvorba sofistikovaných prezentácií);
modul AM8 - analýza štatistických údajov, vzťahov medzi nimi, zobrazovanie údajov v účtovníctve, plánovaní výroby, kontrolingu, odhady možného vývoja a podmienok na dosiahnutie ekonomického cieľa, analýza súborov meraní a pod.;
modul M12 - na bezpečnú prácu v digitálnom prostredí, na zabezpečenie ochrany osobných i citlivých firemných údajov, údajov pri komunikácii cez e-mail a sociálne siete, bankových prístupov;
modul M17 - vytváranie, spravovanie, vyhodnocovanie a regulovanie digitálnej prítomnosti na internete, realizovanie cielených marketingových kampaní (tento modul je vhodný pre špecialistov v danej oblasti, nadstavbové štúdium);
modul M9 - práca s obrázkami a grafikou 

Príprava na skúšku

Moduly M2, M7, AM3, AM4, M5, M6, M9, M12 sú súčasťou vzdelávacích osnov predmetu Informatika pre gymnáziá so 4 alebo 8 ročným programom.  O príprave sa poraďte sa so svojím vyučujúcim alebo kontaktujte najbližšie akreditované testovacie centrum.

Predpokladaný rozsah vzdelávania 20 - 32 hod / modul

Certifikát

Ak absolvujete skúšky z modulu M12 + 3 z (AM3, AM4, AM5, AM6, AM8, M17), potvrdíte profil ICDL Expert, na certifikáte získate potvrdenie digitálnej odbornosti podľa ICDL. Ak medzi skúškami, ktoré ste absolvovali sú moduly M2, M7, M3/AM3, M12 + 3 ďalšie spomedzi (M4/AM4, M5/AM5, M6/AM6, AM8, M9, M16, M17), potvrdíte aj profil ICDL Standard a na certifikáte získate potvrdenie o digitálnej kvalifikovanosti podľa ICDL.

 

Individuálny profil ICDL

Individuálny profil ICDL si vytvárate sami, voľbou modulov a absolvovaním skúšok podľa vlastnej potreby a uváženia. Ak splníte podmienky, na certifikáte budete mať uvedenú aj úroveň dosiahnutej digitálnej spôsobilosti (gramotnosť, kvalifikovanosť, odbornosť).  

O vydanie certifikátu ICDL Profile Certificate je možné požiadať kedykoľvek. Je ho možné vystaviť aj za jedinú úspešnú skúšku, teda aj keď nenaplníte niektorý z odporúčaných profilov.

Certifikát potvrdzuje, že na ňom vymenované skúšky ste vykonali podľa medzinárodných štandardov. Je vhodný na to, aby potvrdzoval váš vývoj pri ovládaní IT, a to napríklad aj vykonanie testov z toho istého modulu, ale podľa sylabov vyššej úrovne náročnosti (pokročilé moduly).

Pred vykonaním skúšky ICDL/ECDL z vybraného modulu, by ste mali vedieť, či ste dostatočne pripravení na úspešné absolvovanie testu, alebo potrebujete absolvovať vhodný kurz. Pozrite si detailný zoznam požiadaviek na zručnosti (sylaby) v odporúčaných oblastiach, poraďte sa so svojím učiteľom predmetu Informatika alebo sa poraďte s pracovníkmi niektorého akreditovaného testovacieho centra (ATC). Absolvovanie akýchkoľvek kurzov sa však nevyžaduje a ani nie je súčasťou ceny za skúšku alebo ceny za Index ICDL/ECDL.