Škola - Zaujímavé medzinárodné dokumenty

ECDL Foundation doplnila prieskum o zistených značných rozdieloch medzi vlastným odhadom svojich digitálnych znalostí a zručností  a reálnymi znalosťami a zručnosťami overenými na praktických úlohách. V prvej etape boli zverejnené výsledky z prieskumov v roku 2016 vo vybraných štátoch Európy a v druhej etape pridala do tejto správy aj výsledky z prieskumov v roku 2018 za Indiu a Singapúr. Správa Perceptions and Reality - Measuring Skills Gaps in Europe, India and Singapour, 2018 potvrdzuje, že bez ohľadu na technologickú vyspelosť spoločnosti, ľudia nadhodnocujú svoje schopnosti prípadne ich zovšeobecňujú aj na oblasti, v ktorých nemajú skoro žiadne skúsenosti.

Voľné pokračovanie dokumentu "Informatika a digitálna gramotnosť: Výzva na holistický prístup" z roku 2014 prináša výsledok aktivity EÚ v oblasti zjednocovania chápania terminov ako computing, informatics, algorithmic thinking, computer science a podobne a ďalšie resp. konkrétnejšie odporúčania pre celistvý prístup v príprave žiakov / študentov v digitálnych zručnostiach a programovaní nájdete v materiáli ECDL Foundation  Creating the Future: Computing in Education , február 2017.

Súhrn poznatkov z profesionálnych priekumov vykonaných v európskych krajinách (Fínsko a Dánsko 2013-14, Nemecko 2014, Rakúsko 2014, Švajčiarsko 2016) v rokoch 2012 až 2016, ktoré porovnávali seba hodnotenie osôb v oblasti základných IKT zručností a ich skutočné znalosti a zručnosti, zisťovali straty na produktivite práce z dôvodu základných neznalostí, sa dočítate v správe ECDL F  Perception and Reality: Measuring Digital Skills in Europe, máj 2016 a v prílohe s detailnými údajmi. Neformálny preklad dokumentu v českom jazyku "Představa a skutečnosť" je k dispozícii TU.

Tlak na rozvoj zručností v programovaní je veľký naprieč Európou. Dôležitý je však taký prístup k rozvoju digitálnych znalostí a zručností u mládeže, ktorý bude v jednom celku zahŕňať tak digitálnu gramotnosť ako aj informatiku. Odborný názor CEPISu (združenia európskych informatických spoločností) a ECDL F k tejto téme nájdete v článku Computing and Digital Literacy: Call for a Holistic Approach, október 2014; neformálny preklad dokumentu v slovenskom jazyku Informatika a digitálna gramotnosť: Výzva na holistický prístup je TU.

Odborná správa spoločností Burning Glass Technologies a Capital One z marca 2015 "The Digital Skills Gap in the Workforce" upozorňuje, že na americkom trhu práce dve tretiny pracovnej sily nemá vysokoškolské vzdelanie, ale 39% pracovných miest vyžaduje vyššie vzdelanie ako stredoškolské a zároveň menej ako bakalár (1. stupeň VŠ). Z týchto pracovných miest skoro 8  z 10 vyžaduje slušné digitálne znalosti a zručnosti (v 78% to je práca s textom a s výpočtovými tabuľkami).

Klamlivá predstava o znalostiach a zručnostiach mladých ľuďoch, ktorí sú od malička vystavení pôsobeniu digitálnych technológií, teda o tzv.  "Digital Natives", vystavuje spoločnosť aj mladých ľudí značnému nebezpečiu. Odborný názor ECDL Foundation k tejto téme nájdete v článku "The Fallacy of the "Digital Natives: Why Young People Need to Develop their Digital Skills", rok 2014; neformálny preklad tohto dokumentu v slovenskom jazyku  "Klam o "digital natives": Prečo mladí ľudia potrebujú rozvíjať digitálne zručnosti" je TU.

ECDL Foundation, ktorá sa stala významnou autoritou v oblasti certifikovania základných znalostí a zručností v informačných technológiách v Európe a nadobúda stále väčší význam aj na celom svete, sa vyjadrila k budovaniu digitálne gramotnej Európy v súhrnnom dokumente "Building a Digitally Europe through Education", február 2010; neformálny preklad tohto dokumentu v slovenskom jazyku "Budovanie digitálne gramotnej Európy prostredníctvom vzdelávania" je TU