Škola s ICDL

Je naivné očakávať,  že mladí ľudia nadobudnú digitálne zručnosti, ktoré potrebujú, bez formálneho vzdelávania a riadneho tréningu. International Computer and Information Literacy Study (ICILS), 2014

Digitálna kompetencia

Európska komisia v roku 2006 označila digitálne kompetencie za kľúčové, to znamená také, ktoré potrebuje každý z nás pre život a prácu. Ide o schopnosť ovládať hlavné počítačové aplikácie na prácu s textom, výpočtovými tabuľkami, databázami,  schopnosť efektívne spracovávať informácie a bezpečne používať internet a elektronické médiá, a novšie už i schopnosť používať aplikácie na špecifickejšie činnosti, ako napríklad, práca s obrázkami, práca s webovými stránkami, online spolupráca atď. 

Digitálne zručnosti v zamestnaní

Takmer všetky pracovné miesta si vyžadujú určitý stupeň digitálnych zručností. Nedávne prieskumy v európskych krajinách však ukázali, že:

 • Voľný prístup k digitálnym technológiám a internetu, neznamená, že ich používatelia budú mať automaticky dobré digitálne zručnosti. Hlavne mladým ľuďom, ktorí využívajú informačné technológie ako zdroj zábavy, potrebné digitálne zručnosti chýbajú.
 • Hodnotenie digitálnych zručností prostredníctvom seba hodnotenia nie je dôveryhodné, pretože ľudia majú sklon preceňovať svoje digitálne zručnosti (čím sú slabšie, tým viac); seba hodnotenie má byť vždy doplnené objektívnym overením: diplomom alebo certifikátom.
 • Medzery v digitálnej gramotnosti existujú vo všetkých európskych krajinách, vrátane tých najrozvinutejších (Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko, Dánsko, Fínsko)
 • Na problémy upozorňujú aj slovenskí zamestnávatelia, ktorí zastúpení Republikovou úniou zamestnávateľov a lT Asociáciou Slovenska v spoločnom memorande so Slovenskou informatickou spoločnosťou konštatujú, že „... nedostatočné zručnosti zamestnancov pri ich využívaní [osobných počítačov], hlavne pri práci s textami, tabuľkovými kalkulátormi alebo pri spracovávaní dát významne znižujú produktivitu a presnosť práce. Podľa dostupných prieskumov sú to v priemere až dve stratené hodiny z pracovného času týždenne“

Digitálne zručnosti a škola

Digitálne zručnosti je možné získať iba prostredníctvom cielenej výučby, ktorej súčasťou majú byť aj programy na overovanie a certifikáciu nadobudnutých digitálnych zručností, medzi ktoré patrí aj systém ICDL. Miestom, kde by sme mali základ digitálnych zručností získať, je škola. Jej primárnou úlohou je odovzdať žiakom základné zručností, ktoré budú v živote potrebovať. Európska komisia o tejto skutočnosti hovorí vo svojom programe "Nové zručnosti pre Európu" (2017), ktorý považuje digitálne zručnosti  popri čitateľskej a matematickej gramotnosti za základnú zručnosť potrebnú pre prácu a život.

Prečo ICDL v škole

 • ICDL  overuje prostredníctvom praktických testov úroveň ovládania práce s osobným počítačom v oblastiach, ktoré bežný človek využíva v osobnom živote alebo v práci. Systém je určený pre bežných používateľov PC a tvorí jadro digitálnej gramotnosti
 • ICDL  je celosvetovo najrozšírenejší certifikačný systém, ktorý sa úspešne využíva vo vyše 100 krajinách sveta
 • ICDL  je plne v súlade s Európskym referenčným rámcom pre digitálne kompetencie DigComp
 • ICDL  je vhodný pre žiakov záverečných ročníkov ZŠ a študentov SŠ, SOŠ, gymnázií, ale i SOU. Vyplýva to z porovnania sylabov ICDL/ECDL a školských vzdelávacích programov. ECDL oficiálne podporuje Republiková únia zamestnávateľov, ktorá svojim členom odporúča, „aby pri prijímaní zamestnancov a pri ich ďalšom vzdelávaní v základných počítačových zručnostiach v širšej miere využívali a akceptovali certifikáty systému ECDL, prípadne ďalšie vhodné systémy certifikácií.“ Memorandum IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej informatickej spoločnosti k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti, Bratislava, 2016. Celý text memoranda nájdete TU .

 

Viac o špecifikách ICDL pozri  Systém ICDL

Čo prinesie ICDL / ECDL  žiakom/študentom

 • Získajú medzinárodne rešpektované osvedčenie o úrovni znalostí a zručností pri používaní osobného počítača, ktoré môžu využiť pri hľadaní práce doma aj v zahraničí a ktoré môžu podľa potrieb priebežne dopĺňať – zlepší sa ich pracovná mobilita 
 • budú rozumieť základom digitálneho sveta, budú dobre ovládať hlavné kancelárske aplikácie, to znamená, že ich práca s PC bude efektívna, rýchla a správna, čo v budúcnosti naozaj ocenia
 • budú sa dobre orientovať na internete, budú schopní ho bezpečne využívať ako zdroj pre štúdium a prácu
 • budú mať lepší prístup k informáciám, budú schopní ich bezpečne a efektívne spracovávať a zdieľať
 • budú vedieť odstrániť väčšinu jednoduchších problémov s PC vlastnými silami
 • budú pripravení na svet práce v budúcnosti

 

Viac informácií Ako vybrať moduly a zostaviť profil pre vašich žiakov a študentov.

Čo prinesie ICDL / ECDL škole

 • zlepšenie kvality výučby - ECDL je plne kompatibilné s Európskym rámcom pre digitálne kompetencie DigComp a v európskom meradle je uznávaným tvorcom štandardov v oblasti digitálnych zručností
 • priestor pre ďalšie vzdelávanie učiteľov informatických predmetov (možnosť zapojiť sa do akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania učiteľov)
 • konkurenčnú výhodu oproti školám bez ECDL – absolventi majú možnosť získať digitálne zručnosti potvrdené medzinárodne platným certifikátom
 • spokojných rodičov, ktorí vedia, že škola pre dobrú budúcnosť ich detí urobila maximum

 

Príklady zo zahraničia

Študenti stredných škôl sú popri uchádzačoch o zamestnanie druhou najväčšou skupinou záujemcov o vzdelávanie a certifikáciu v systéme ECDL. Mnohé školy v zahraničí si už dávnejšie uvedomili osobitný prínos systému ECDL pre úspešnosť ich absolventov na pracovnom trhu, ako aj v ďalšom štúdiu.  Napríklad v Rakúsku 840 škôl zaradilo ECDL do formálnej výučby, a ročne sa na školách zaregistruje do ECDL 14.000 nových študentov. V Taliansku je ECDL zaradené do výučby v 1900 stredných školách. V Rumunsku ECDL zaradilo do svojej výučby 276 stredných škôl a v Maďarsku 248 stredných škôl. Celkovo využíva systém ECDL v Európe viac ako  6000 stredných škôl a takmer  850  univerzít a vysokých škôl.

ICDL / ECDL je v niektorých štátoch súčasťou praktickej časti maturity z informatiky, na ktorej študent okrem iného preukazuje základné digitálne zručnosti (napr. v Rumunsku, v Česku je táto možnosť v závere pilotného overovania Ministerstva školství).

Záujem o ICDL na stredných školách rastie aj na Slovensku. Na desiatich stredných školách sú akreditované testovacie centrá.  

 

 Máte záujem o spoluprácu s nami?   Pozrite   Ako spolupracovať  .