ECDL a Europass CV

Praktickou aplikáciou Európskeho referenčného rámca digitálnych kompetencií (DigComp) je zaradenie nástroja na seba hodnotenie digitálnych kompetencií občanov do životopisu Europass. Nástroj je postavený na štruktúre DigComp. Používatelia hodnotia svoje digitálne kompetencie v piatich oblastiach: Spracovanie informácií, Komunikácia, Tvorenie obsahu, Bezpečnosť a Riešenie problémov, každý na 3 úrovniach:  základný používateľ, samostatný používateľ a pokročilý používateľ.

Europass Životopis  zároveň očakáva, že občan deklarované digitálne zručnosti doloží certifikátom (napríklad ECDL), ak nevyplývajú priamo z formálneho vzdelávania.

Ukážka zo životopisu Europass:

Digitálna zručnosť

SEBAHODNOTENIE

Spracovanie informácií

Komunikácia

Vytváranie obsahu

Bezpečnosť

Riešenie problémov

 

Uveďte úroveň

Uveďte úroveň

Uveďte úroveň

Uveďte úroveň

Uveďte úroveň

 

Možné úrovne:
Základný používateľ  -  Samostatný používateľ  -  Skúsený používateľ

Pozri: Digitálne zručnosti - Tabuľka sebahodnotenia

 

Uveďte názov, prípadne úroveň dosiahnutého certifikátu v IKT.

 

Nahraďte tento text opisom svojich ďalšie počítačových zručností. Uveďte, kde ste ich nadobudli. Príklad:

▪   dobrá znalosť textový procesor, tabuľkový procesor, prezentačný softvér
▪   dobré ovládanie softvéru na úpravu fotografií (skúsenosť som nadobudol ako amatérsky fotograf)

Certifikačný systém ECDL je plne kompatibilný s európskym rámcom digitálnych zručností (DigComp), čo je presvedčivý argument, aby ste si ho vybrali ako spôsob na doplnenie si znalostí a zručností a ich overenie.

Profil vhodný pre vás si môžete vybrať TU.