Projekty s ICDL/ECDL pre školy


„Digitálne zručnosti pre život“ – projekt pre samosprávne kraje


Cieľová skupina: učitelia informatiky  a žiaci SŠ v pôsobnosti samosprávneho kraja
Financovanie: rozpočtové zdroje samosprávneho kraja
Odborný garant: Slovenská informatická spoločnosť (SISp)
Realizácia: akreditované testovacie centrum ICDL/ ECDL (ATC)
Aktivity:
1) Učitelia informatiky - školenie a certifikácia v systéme ICDL
Učitelia zapojení v projekte absolvujú školenie a následné overenie nadobudnutých vedomostí a zručností z priemerne 6 modulov systému ICDL; Rozsah prípravy je 80 h/osoba prezenčne  + 24h/osoba. Cieľom aktivity je rozvíjať profesijné kompetencie učiteľov tak, aby boli schopní pripravovať študentov aj na pokročilej úrovni náročnosti a títo boli schopní úspešne zvládnuť testovanie digitálnych zručností podľa systému ICDL. Učitelia  získajú medzinárodný certifikát ICDL/ ECDL (a v prípade, že sa bude v projekte realizovať akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania aj kredity).
2) Študenti - vzdelávanie a  certifikácia v systéme ICDL
Vzdelávanie študentov prebieha počas vyučovania na hodinách Informatiky v rozsahu vyučovacieho plánu a je doplnené vzdelávaním v rámci mimoškolskej činnosti. Zabezpečujú ho už vyškolení učitelia. Overenie nadobudnutých znalostí a zručností u študentov je plánované priemerne v štyroch moduloch ECDL, pričom žiaci si môžu vybrať aj viaceré moduly. (Štyri povinné základné moduly: Základy práce s počítačom, Základy práce online, Spracovanie textu, Tabuľkový kalkulátor + tri voliteľné nadstavbové moduly: Používanie databáz, Prezentácia, Bezpečnosť pri využívaní IKT, Práca s obrázkami a grafikou.
Skúšky študentov sa realizujú v škole.

Projekt „Digitálne zručnosti pre život“  sa:

v 11/2016-10/2019 realizoval v Bratislavskom samosprávnom kraji (zapojilo sa 15 škôl, 34 učiteľov a 583 študentov)

v 12/2018-11/2020 sa realizuje v Nitrianskom samosprávnom kraji (zapojilo sa 15 škôl, 37 učiteľov, 738 žiakov)

Slovenská informatická spoločnosť sa usiluje o rozšírenie projektu aj na ďalšie samosprávne kraje, z tohto dôvodu prebiehali v roku 2017 prezentácie projektu na VUC ZA, TN, NR, KE a PO (vedenie VUC a následne porady riaditeľov SŠ v pôsobnosti VUC) ako aj dotazníkový prieskum SISp na školách, ktorý zisťoval záujem škôl o účasť na takomto projekte.

Dôležité: Cieľovou skupinou projektu sú prioritne školy, ktoré nie sú zapojené do Národného projektu IT Akadémia

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie


Financovanie: OP Ľudské zdroje
Prijímateľ NFP: Centrum vedecko technických informácií SR
Miesto realizácie projektu: celé Slovensko okrem Bratislavského kraja
Partneri projektu: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v BB a  Žilinská univerzita. Tieto subjekty spolu s IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a Slovenskou informatickou spoločnosťou tvoria IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, ktoré umožní  vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore.
Trvanie projektu: 09/2016 – 10/2020
ECDL je súčasťou  podaktivít:
1.4 Štandardy digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií – SŠ
2.2 Štandardy digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií – VŠ
Cieľová skupina: 6500 žiakov stredných škôl, 500 učiteľov stredných škôl a 2000 študentov  vysokých škôl zo všetkých regiónov Slovenska mimo Bratislavského kraja
Aktivity:
1) príprava zo 4 modulov z existujúcej ponuky modulov ECDL podľa vlastného výberu. Príprava prebieha formou e-learningu pomocou vytvorených študijných materiálov.
2) testovanie v niektorej z akreditovaných miestností.
3) konzultácie k vybraným témam pre žiakov a študentov.
Úspešní absolventi získajú medzinárodný certifikát ECDL.
V rámci projektu budú môcť učitelia informatiky, resp. držitelia certifikátu ECDL pre dané moduly  pôsobiť ako konzultanti pre žiakov SŠ pri ich príprave na testovanie ECDL (DoVP).
Učitelia SŠ  z vybraných, a teda zazmluvnených škôl akýchkoľvek predmetov budú môcť získať  medzinárodný certifikát ECDL (zadarmo).
Školy do projektu vstupujú ako partneri IT Akadémie. Partnerstvo je predmetom zmluvného vzťahu.   

Viac informácií o projekte a jeho aktivitách získate tu: Národný projekt IT Akadémia


Príprava učiteľov informatických predmetov na rozvoj digitálnych kompetencií žiakov ZŠ a SŠ


Inovačné vzdelávanie podľa zákona č. 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch
Rozsah: 85 hodín, z toho 60 hodín prezenčne a 25 hodín dištančne
Absolvent vzdelávania získa 20 kreditov
Držiteľ rozhodnutia o akreditácii: Slovenská informatická spoločnosť (SISp)
Realizáciu programu zabezpečuje: SISP a vybrané ATC – REGISTRÁCIA PRÁVE PREBIEHA
Cieľová skupina: učitelia 2. stupňa ZŠ a SŠ ako aj učitelia pre kontinuálne vzdelávanie, ktorí sú kvalifikovaní na výučbu Informatiky ako všeobecno – vzdelávacieho predmetu alebo sú kvalifikovaní na výučbu odborných informatických predmetov   
Cieľ vzdelávania: Pripraviť učiteľov informatických predmetov na inovatívnu prípravu žiaka v oblasti digitálnych kompetencií s využitím medzinárodne uznávanej testovacej metodiky. Súčasťou programu je aj doplnenie pokročilých digitálnych zručností. Nad rámec programu majú možnosť účastníci programu získať medzinárodný certifikát ECDL za cenovo zvýhodnených podmienok.
Náklady na realizáciu vzdelávania: 185,- eur/účastník. Môžu byť hradené účastníkom, zamestnávateľom alebo z iných zdrojov.
Pozor: Inovačné vzdelávanie nie je možné absolvovať v rámci Národného projektu IT Akadémia ani v rámci projektu „Digitálne zručnosti pre život“ - BSK