ICDL COMPASS

Čo je ICDL Compass a na čo sa používa

Compass je softvérový nástroj na zistenie aktuálnej úrovne digitálnych zručností zamestnancov. Ide o skrínningový test, ktorý meria úroveň digitálnych zručností zamestnanca voči štandardu/ požiadavke, ktorú definuje zamestnávateľ. Využíva sa v prípade, že:

  • Potrebujete zistiť aktuálnu úroveň digitálnych zručností zamestnancov
  • Potrebujete porovnať skutočné digitálne zručnosti voči požadovaným štandardom, napr. pri prijímaní nových zamestnancov
  • Plánujete v spoločnosti realizovať vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností – pre optimalizáciu nastavenia vzdelávacieho plánu, vytvorenie homogénnych skupín a maximálnu efektivitu vynaložených finančných zdrojov
  • Chcete vo vašej spoločnosti lepšie využívať potenciál IKT, a tým zvýšiť efektivitu práce

Aké zručnosti Compass meria

Nástroj je schopný merať spolu 32 konkrétnych zručností, viaceré na troch úrovniach náročnosti, z nasledovných oblastí:

  • Základy práce s počítačom
  • Prehliadanie webových stránok a vyhľadávanie informácií
  • Komunikácia
  • Spracovanie textu
  • Prezentácie
  • Výpočtové tabuľky

Ako Compass funguje

ECDL konzultant v spolupráci so zástupcom spoločnosti (HR alebo L&D manažér) nastavia profily pracovných pozícií. Profil sa vytvára pre skupinu zamestnancov, ktorí majú disponovať podobným súborom digitálnych zručností. Vytvorenie profilu znamená výber konkrétnych zručností z jednotlivých oblastí, ktorými by mala skupina zamestnancov disponovať, a stanovenie úrovne ich ovládania. Na základe definovaných profilov, nástroj vygeneruje testy, ktoré zamestnanci vyplnia online. Samotný test trvá v závislosti od náročnosti profilu od 30 do 90 minút a tvoria ho otázky, úlohy, pracovné súbory, pracovné e-maily, to znamená, že je postavený na plnení konkrétnych úloh.

Ako sa zručnosti merajú

Nástroj meria digitálne zručnosti zamestnanca v reálnom softvérovom prostredí na vzorke zručností podľa prideleného profilu. Okrem toho sa prihliada aj na presnosť a rýchlosť splnenia zadaných úloh. Vyhodnotenie je automatické.

Jazykové požiadavky

Nástroj Compass je k dispozícii v anglickom jazyku. Respondenti by mali ovládať AJ aspoň na úrovni B1 (samostatný používateľ AJ). 

Zlepšenie digitálnych zručností v podľa ECDL 

Compass nie je hodnotiaci test, čo znamená, že nie je možné pri ňom uspieť alebo neuspieť. Cieľom testovania je skríning (porovnanie) aktuálnej úrovne digitálnych zručností zamestnanca voči predpokladaným požiadavkám na jeho konkrétne pracovné miesto (profil). V prípade, že sa pri testovaní preukážu nedostatky, nasledovať by malo doplnenie počítačových znalostí a zručností na požadovanú úroveň (školenie) a následná certifikácia v systéme ECDL. Uvedený postup je zárukou, že nadobudnuté digitálne zručnosti budú trvalé. Vaši zamestnanci budú s počítačom pracovať efektívne, správne a bezpečne. Majte na pamäti, že nedostatočné digitálne zručnosti môžu vašich zamestnancov obrať až o dve hodiny pracovného času týždenne.  

Máte záujem o ďalšie informácie? Chcete pilotne nástroj testovať? Kontaktujte nás.